Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007roku, sygn. akt V Ca 2408/07, niepublikowany

W myśl art. 444 paragraf 1 k.c. odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty wynikłe z uszkodzenia i rozstroju zdrowia. Skarżący ma rację, że przepis ten obejmuje również koszty wynikłe z przejazdów członków rodziny do szpitala i koszty związane z udzielaniem pomocy poszkodowanemu w domu i jego pielęgnacją.


Witold S. wystąpił przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń z powództwem o :

1. zapłatę kwoty 6000,00 zł z ustawowymi odsetkami od 23 listopada 2005r. do dnia zapłaty;

2. zapłatę na rzecz powoda kwoty 550zł z tytułu kosztów opieki i pomocy osób drugich z ustawowymi odsetkami od dnia 17 października 2005r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów procesu.

 

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu łącznie z kosztami zastępstwa procesowego w sprawie. Pozwana podniosła , że ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku komunikacyjnego jakiemu uległ powód wypłacając w ramach tej odpowiedzialności powodowi z tytułu zadośćuczynienia kwotę 7000, 00zł .Wypłacona kwota zdaniem pozwanej jest adekwatna do skutków zdarzenia . W zakresie roszczenia o zapłatę kwoty 550zł pozwana podniosła ,że wypłaciła powodowi z tego tytułu kwotę 350zł.

 

W piśmie procesowym z dnia 24.05.2007r. powód rozszerzył powództwo w ten sposób ,że wniósł o zasądzenie kwoty 8.000zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 6000zł od dnia 23.11.2006r. do dnia zapłaty, a od kwoty 2000zł od dnia 30.03.2007r. oraz kwoty 1450zł z tytułu odszkodowania wraz odsetkami od kwoty 550,0 zł od dnia 23.11.2006r. do dnia zapłaty, od kwoty 900zł od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

 

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2007r. Sąd Rejonowy uwzględnił częściowo powództwo i zasądził na rzecz powoda od pozwanej kwotę 8000,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 6000 zł. od dnia 23 listopada 2005 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 2162,10 zł tytułem zwrotu kosztów procesu .

 

Podstawę rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego stanowiły następujące ustalenia:

 

W dniu 27.04 .2005 r. w powód został potrącony przez samochód osobowy, którego kierowca został uznany za winnego jego spowodowania. W wyniku zdarzenia powód doznał urazów w postaci wieloodłamowego złamania lewego obojczyka oraz stłuczenia i krwiaka pośladka prawego, biodra i uda prawego. Skutkiem wypadku było długotrwałe i uciążliwe leczenie polegające na unieruchomieniu obojczyka w opatrunku gipsowym ósemkowym na okres sześciu tygodni oraz hospitalizacja w związku z ewakuacją krwiaka pośladkowego. Następnie przez okres dwóch tygodni była wymagana codzienna zmiana opatrunku miejsca po krwiaku. W tym celu powód musiał codziennie przez ten okres dojeżdżać na zmianę opatrunku. Zabiegi czyszczące, płuczące i odkażające ranę były bardzo bolesne, a sam dojazd do szpitala niewygodny i uciążliwy. Przez cały czas leczenia powód nie był w stanie samodzielnie wykonywać czynności i wymagał opieki osób trzecich.

 

Według ustaleń Sądu Rejonowego również stłuczenie okolicy stawu biodrowego, obecność dużego krwiaka, a później rany po nacięciu powodowały dolegliwości ograniczające sprawność powoda. W tym czasie powód potrzebował pomocy przy takich czynnościach jak: zakupy, noszenie cięższych przedmiotów, czy poważniejsze prace porządkowe. W okresie zastosowania opatrunku gipsowego powód musiał korzystać z pomocy osób drugich przy wszelkich czynnościach higieny osobistej z uwagi na znaczne ograniczenie ruchomości obu rąk. W początkowym okresie leczenia powód potrzebował pomocy aby wstawać czy się poruszać po mieszkaniu. W tym czasie matka, z którą powód zamieszkiwał, ze względu na podeszły wiek nie była w stanie udzielić mu pomocy toteż powód wyprowadził się z domu i przeprowadził się do swojej przyjaciółki. Proces leczenia był uciążliwy również z tego względu ,że powstałe urazy znajdowały się po przeciwnych stronach ciała. Od sierpnia 2005r. powód odzyskał zdolność do samoobsługi. Po zdjęciu gipsu został skierowany na rehabilitacje, w wyniku której odzyskał pełną sprawność lewego barku. Do chwili obecnej powód odczuwa bóle związane z przebytym urazem. Na skutek urazów powód doznał 12% uszczerbku na zdrowiu. Obecnie zniekształcenie obojczyka jest utrwalone, następstwa stłuczenia pośladka wygoiły się z niewielkimi bliznami bez istotnych zaburzeń. W okresie rekonwalescencji powód zażywał leki przeciwbólowe. Po powrocie do pracy nie przyjmuje ich mimo pojawiania się bólu. Praca, którą wykonuje uniemożliwia zażywanie tych leków. Decyzją z dnia 8 listopada 2005r pozwana przyznała powodowi odszkodowanie w kwocie 4000zł, które następnie podwyższyła decyzją z dnia 2 grudnia 2005r. do kwoty 5462,29 zł Pozwany określił trwały uszczerbek na zdrowiu powoda na 7 %.

 

Stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił w oparciu o akta szkody, opinię biegłego i zeznania powoda dając wiarę tym dowodom gdyż ich treść była jasna i czytelna, a same strony nie kwestionowały prawdziwości i autentyczności tych dokumentów. Za wiarygodną Sąd Rejonowy uznał również opinie biegłego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii. Biegły bowiem wyczerpująco przedstawił sposób badania, analizę stanu zdrowia pacjenta i w sposób logiczny uzasadnił wyciągnięte wnioski. Ustalenia biegły poczynił w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie życiowe.

 

Roszczenie powoda zdaniem sądu rejonowego znajduje oparcie w treści art. 445 k.c. w zw. z art. 444 k.c. zgodnie z którymi w wypadku uszkodzenia zdrowia można przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powód na skutek wypadku doznał uszkodzenia ciała w postaci złamania lewego obojczyka i stłuczenia posadka z następstwem krwiaka w tej okolicy. W tej sytuacji zdaniem sądu I instancji kwota 15.000 zł. jest odpowiednią sumą zadośćuczynienia ze względu na stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość leczenia, wiek powoda i dolegliwości jakie stwarzają następstwa zdarzenia oraz stopień uszczerbku 12% na zdrowiu . Wobec tego ,że sprawca zdarzenia posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej u pozwanego ubezpieczyciela, ubezpieczyciel odpowiada za doznaną przez powoda szkodę. Pozowana nie kwestionowała swojej odpowiedzialności wyceniając wartość należnego powodowi odszkodowania na 7000zł i taką kwotę wypłacając powodowi. Zdaniem sądu rejonowego kwota ta jest za niska .Biorąc pod uwagę rozmiar krzywd doznanych przez powoda zdaniem Sądu Rejonowego powodowi należy się kwota zadośćuczynienia 15.000zł,wobec czego zasądził różnicę w kwocie 8000zł.

 

Zasądzając zadośćuczynienie w tej kwocie Sąd I instancji brał pod uwagę, że wypadek zmusił powoda do radykalnej i nieoczekiwanej zmiany stylu życia i zmiany miejsca zamieszkania. Za przyznaniem tej kwoty przemawiał również proces leczenia intensywność doznanego bólu oraz stres wywołany koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich. Na uwadze Sądu były również skutki urazu. Powód odczuwa lęk towarzyszący przechodzeniu przez jezdnię i przejeżdżaniu przez przejście dla pieszych. Ma to znaczenie zwłaszcza w zawodzie, który wykonuje powód, a jest to zawód kierowcy autobusu. Zasądzona kwota spełnia również w ocenie Sądu Rejonowego funkcję kompensacyjną i stanowi ekonomiczną wartość.

 

Sąd oddalił żądanie zasadzenia odszkodowania z tytułu pomocy osób trzecich .Pozwana z tego tytułu wypłaciła powodowi kwoteę350,00zł ,a powód domagał się kwoty 1450zł. Obowiązek dowodu spoczywa na stronach ,a ciężar dowodu spoczywa na stronie, która z tego faktu wywieść skutki prawne .Powód był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i na nim spoczywał ciężar udowodnienia okoliczności wysokości poniesionych kosztów z tytułu opiekł osób drugich lub wykazania ich wysokości. Powód zaś na te okoliczności nie przedstawił żadnych dowodów, które prowadziłyby do ustalenia jej wysokości. Powód nie wykazał aby poniósł koszty opieki nad matką. O odsetkach Sąd Rejonowy rozstrzygnął na podstawie art. 482k.c ,a o kosztach procesu na podstawie art. 98 §i 3 k.p.c. oraz §2 pkt. 1 i 2 §6 pkt.5 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustawionego z urzędu.

 

Apelację od powyższego wyroku złożył powód zaskarżając wyrok w punkcie 2 wyroku -oddalającym powództwo w pozostałym zakresie i zarzucając mu :

1. naruszenie prawa materialnego w postaci: art.444 k.c. i art. 6 k.c. oraz prawa procesowego w szczególności art. 223 k.p.c. i art. 227 k.p.c. przez ich błędne zastosowanie oraz art.230 k.p.c. i 322 k.p.c. przez ich nie zastosowanie.

 

W konkluzji skarżąc wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie 2 i uwzględnienie powództwa o odszkodowanie w kwocie 1450 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 550zł od dnia 23.11.2006r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów postępowania w instancji odwoławczej, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sądowi I instancji do ponownego rozpoznania z z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania za instancję odwoławczą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

 

Apelacja nie była zasadna. Orzeczenie Sądu Rejonowego odpowiada prawu. Sąd Okręgowy  podzielił w całości i na podstawie art. 382 k.p.c. przyjął za własne ustalenia Sądu Rejonowego odnośnie stanu faktycznego i jego oceny prawnej. Przede wszystkim bezpodstawne są zarzuty dotyczące naruszenia przez Sąd Rejonowy prawa materialnego.

 

W myśl art. 444 paragraf 1 k.c. odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty wynikłe z uszkodzenia i rozstroju zdrowia. Skarżący ma rację, że przepis ten obejmuje również koszty wynikłe z przejazdów członków rodziny do szpitala i koszty związane z udzielaniem pomocy poszkodowanemu w domu i jego pielęgnacją.

 

W przepisie tym chodzi jednak o koszty rzeczywiście poniesione, a dla uzyskania odszkodowania nie wystarczy wykazanie jedynie, że były one obiektywnie potrzebne. Skarżący jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy wykazał jedynie potrzebę poniesienia tych kosztów szczególnie w pierwszym okresie rekonwalescencji natomiast nie wykazał, że je rzeczywiście poniósł. Ustalenia Sądu Rejonowego nie budzą żadnych wątpliwości. Proces cywilny oparty jest na kontradyktoryjności. Na stronach ciąży obowiązek udowodnienia faktów, z których chcą wywieść skutki prawne. Zgodnie z art.227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. W procesie odszkodowawczym istotnymi faktami mającymi znaczenie dla sprawy są fakty z których wynikałaby wysokość dochodzonego odszkodowania oraz fakty wskazujące na poniesienie wydatków. Strona powodowa żadnych faktów na powyższe okoliczności nie wskazała. Wobec czego zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. jest bezpodstawny. Wbrew stanowisku skarżącego Sąd Okręgowy nie dopatrzył się również naruszenia art.223k.p.c. Strony nie wyrażały woli zawarcia ugody, a treść ich pism procesowych wskazywała na niemożność zawarcia takiej ugody .Strony były reprezentowane przez pełnomocników i mogły niezależnie od sądu prowadzić pertraktacje w celu zawarcia ugody. Nie podejmowanie przez Sąd Rejonowy prób ugodowego załatwienia sporu w ocenie Sądu Okręgowego nie wpływa na prawidłowość wydanego przez ten sąd rozstrzygnięcia w zaskarżonej części wyroku.

 

Pozostałe zarzuty naruszenia prawa procesowego, sąd również bezpodstawne i nie zasługują na uwzględnienie. W niniejszej sprawie mając na uwadze wynik całej sprawy Sąd Rejonowo prawidłowo ustalił, że strona pozwana nie przyznała faktów dotyczących wysokości dochodzonego odszkodowania. W odpowiedzi na pozew pozwana wnosiła o oddalenie żądania odszkodowania w kwocie 550zł . Przepis art.322 k.p.c. stanowi wyjątek od ogólnej zasady potrzeby udowodnienia i to w sposób ścisły i dokładny wysokości odszkodowania Powinien on być zastosowany w tych sytuacjach kiedy udowodnienie taktów jest niemożliwe lub poważnie utrudnione. Tego typu sytuacja w ocenie Sądu Okręgowego nie zachodziła w niniejszej sprawie, a wysokość odszkodowania mogła być wykazana zwykłymi środkami dowodowymi np. przesłuchaniem świadków.

Biorąc powyższe pod uwagę apelacja została oddalona na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł jak na podstawie art. 98§1 k.p.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT