Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 18 lipca 2006 roku, sygn. akt VI Ca 519/06, niepublikowany

Zgodzić się należy z Sądem I instancji, iż data wymagalności przedmiotowego roszczenia winna być ustalona stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy   "o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu   Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124/03 poz. 1152 ze zm.). Cyt. wyżej ustawa ustaliła termin wymagalności roszczenia odszkodowawczego. Skoro, zdaniem Sądu ubezpieczyciel zaniżył wypłaconą poszkodowanemu kwotę to winien ją uzupełnić z odsetkami od daty wymagalności określonej w/w przepisem.

Nieprawidłowe ustalenie przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania nie może skutkować pozbawieniem poszkodowanego odsetek od daty bezbłędnie ustalonej od początku kwoty odszkodowania.


Zaskarżonym Wyrokiem Sąd Rejonowy w Myszkowie zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Inspektorat w Dąbrowie Górniczej kwotę 3.000zł z ustawowymi odsetkami od dn. 13.11.04 oddalając powództwo w pozostałej części i orzekając o kosztach procesu. Z ustaleń Sądu Rejonowego wynika, że małoletni powód wtargnął na jezdnię i kierujący samochodem Remigiusz G. mimo manewru hamowania nie zdołał uniknąć wypadku. Za brak nadzoru matka dziecka została ukarana mandatem karnym. Na skutek wypadku powód doznał złamania talerza kości biodrowej, podłużnego złamania części bocznej kości krzyżowej, rozerwania stawu po prawej stronie, złamania kości łonowej, kulszowej, udowej i licznych krwiaków.

Ubezpieczyciel przyznał mu 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia uznając iż małoletni w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. Sąd zasądził dodatkowo kwotę 3.000 zł tytułem zadośćuczynienia przy uwzględnieniu przyczynienia się powoda do wypadku.


Apelację od tego orzeczenia złożył pozwany w części dotyczącej terminu wymagalności roszczenia. W uzasadnieniu apelacji podał, ze ostateczna wysokość roszczenia powoda została ustalona dopiero w procesie sądowym, orzeczenie ma zatem charakter prawa kształtującego a więc odsetki winny być zasądzone od daty wyrokowania. W konkluzji skarżący wniósł o zmianę wyroku w kierunku ustalenia daty wymagalności świadczenia od daty wyrokowania ewentualnie o jego uchylenie w tym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.


Sąd Okręgowy zważył co następuje:                     

Apelacja jest bezzasadna.


Zgodzić się należy z Sądem I instancji, iż data wymagalności przedmiotowego roszczenia winna być ustalona stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy   "o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu    Gwarancyjnym    i    Polskim    Biurze    Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124/03 poz. 1152 ze zm.). Cyt. wyżej ustawa ustaliła termin wymagalności roszczenia odszkodowawczego. Skoro, zdaniem Sądu ubezpieczyciel zaniżył wypłaconą poszkodowanemu kwotę to winien ją uzupełnić z odsetkami od daty wymagalności określonej w/w przepisem.


Nieprawidłowe ustalenie przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania nie może skutkować pozbawieniem poszkodowanego odsetek od daty bezbłędnie ustalonej od początku kwoty odszkodowania. Orzeczenia na które powołuje się apelujący dotyczą waloryzacji sądowej przewidzianej art. 3581 § 3 kc (II CKU 129/97) względnie charakter odsetek ( I CKU 60/96), a więc odnoszą się do innego stanu prawnego. Orzeczono na podstawie art. 385 kpc. Koszty uzasadnia art. 98 kpc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT