Wyrok z dnia 20 lipca 1993 r. sąd apelacyjny w Gdańsku I ACr 443/93 Wokanda 1994/3/42

Żaden przepis prawa, ani postanowienie umowy ubezpieczenia autocasco nie przewiduje jako niezbędnego warunku wypłaty odszkodowania przedstawienia przez ubezpieczającego postanowienia o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa z art. 208 kk w zbiegu art. 203 § 2[1] kk w związku z art. 10 § 2 kk.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT