III edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Szanowni Państwo,konkurs_plakat_2018

 

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie III edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

 

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych /ang. market conducts/ jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego /ang. prudential issues/, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

 

Konkurs obejmuje:

 

- prace doktorskie obronione w latach 2017 - 2018,
- prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2018

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

 

1) autora pracy,

 

2) promotora, za zgodą autora,

 

3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

 

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

 

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

 


 

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 26 kwietnia 2019 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

 

Adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02 - 001 Warszawa

 

 

 

Wymagana dokumentacja:

 

- wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail,

 

- w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu (§ 2 ust. 1 i 2 regulaminu) lub kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego lub kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora,

 

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem,

 

- oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.

 

 

 

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewidujemy w grudniu 2019 r.

 


Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.


Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.

 


Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.

 


Regulamin Konkursu 

Harmonogram Konkursu oraz załączniki do regulaminu (karta oceny, skład Jury)

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury, Hanną Bibrowską (h.bibrowska@rf.gov.pl ).

 


 

Przewodniczący Jury Konkursu
Prof. dr hab. Jan Monkiewicz

 

 

 

 

 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT