IX edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową) oraz podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że termin składania prac na IX edycję Konkursu upłynął 15 lutego 2010 r.

 

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową

ogłaszają

IX edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową) oraz podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2008-2009,
- prace magisterskie, licencjackie (dyplomowe) oraz podyplomowe obronione w okresie od października 2008 r. do końca 2009 r.

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów i instytutów, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

- autora pracy;
- jej promotora;
- władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Zbindowaną plastikowym grzbietem pracę (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna)  wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2010 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00 – 024 Warszawa


Do pracy należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;

- dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);

- opinię - w przypadku rozpraw doktorskich, lub kopię oceny (recenzji) promotora pracy;

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;

- ewentualne oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;

- dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

 
Zakończenie prac jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród nastąpi w czerwcu 2010 r.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną korespondencyjnie powiadomieni o wynikach.

Formy i wysokość nagród określą organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.
 
Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.
 
Regulamin Konkursu - prace doktorskie
 
Regulamin Konkursu - prace magisterskie, licencjackie oraz podyplomowe
 
Załączniki do Regulaminu (skład Jury, terminarz, punktacja)
 
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem jury mgr. Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rzu.gov.pl , 22 333 73 26).


Przewodniczący Jury Konkursu
dr Stanisław Rogowski

 

Patronat

logo_mfgranat_pl_corel12_590 mnisw_622


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT