Komunikat o II posiedzeniu Jury VIII edycji Konkursu - 11 maja 2009 r.

KOMUNIKAT O II POSIEDZENIU JURY VIII EDYCJI KONKURSU

11 maja 2009 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się posiedzenie Jury VIII edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na konkurs ogłoszony w październiku 2008 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 6 prac doktorskich, 18 prac magisterskich, 10 prac licencjackich oraz 16 podyplomowych.

Posiedzenie otworzył dr Stanisław Rogowski – Przewodniczący Jury Konkursu. W imieniu Rzecznika Ubezpieczonych, Haliny Olendzkiej, wszystkich przybyłych na posiedzenie przywitał zastępca dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Aleksander Daszewski, który jednocześnie jako Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej podziękował za prace i trud członków Jury.

Przewodniczący Jury poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 3 prace doktorskie, 4 prace magisterskie, 5 prac licencjackich oraz 3 prace podyplomowe.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce – dr Przemysław Barbrich za pracę pt. „Uwarunkowania i konsekwencje społeczne nowego systemu emerytalnego w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

II miejsce – dr Sebastian Jakubowski za pracę pt. „Prawno – ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic z Uniwersytetu Wrocławskiego;

III miejsce – dr Edward Gabryś za pracę pt. „Specyfika zarządzania ryzykiem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly ze Społecznej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce – Marta Kłosowicz za pracę pt. „Perspektywa rozwoju dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie analizy polskiego systemu ochrony zdrowia oraz doświadczeń Słowenii i Estonii”. Promotorem pracy jest Dr Christoph Sowada z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

II miejsce – Grzegorz Dudczak za pracę pt. „System Zielonej Karty i System IV Dyrektywy Komunikacyjnej, jako komplementarne narzędzie ochrony poszkodowanych w transgranicznych wypadkach komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest Dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

III miejsce (2 prace ex aequo) – Janusz Wozowczyk za pracę pt. „Teoria ruiny a standardowa analiza finansowa, jako alternatywne metody oceny sytuacji finansowej ubezpieczyciela” oraz Ewa Guziejko za pracę pt. „Zastosowanie koncepcji zarządzania przez wartość w zakładzie ubezpieczeń kredytu”. Promotorem pierwszej pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, drugiej – Dr Jacek Lisowski, również z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Agnieszka Sarzyńska za pracę pt. „Znaczenie rent strukturalnych dla polskich rolników indywidualnych w powiecie hrubieszowskim w latach 2004 – 2007”. Promotorem pracy jest Dr Małgorzata Olszewska z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim;

II miejsce - Konrad Kłos za pracę pt. „Otwarty fundusz emerytalny w Polsce (problematyka: dlaczego ludzie nie zmieniają otwartego funduszu emerytalnego?)”. Promotorem pracy jest Dr Dariusz Stańko z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie;

III miejsce - Joanna Pawłowska za pracę pt. „Ubezpieczenia autocasco w Polsce – analiza rynku”. Promotorem pracy jest Dr Barbara Więckowska z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Waldemar Chromiński za pracę pt. „Działanie pamięci autobiograficznej przy wypełnianiu ankiety medycznej przez osoby wnioskujące o ubezpieczenia na życie”. Promotorem pracy jest Dr Barbara Więckowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

II miejsce (2 prace ex aequo) - Marta Pisera za pracę pt. „Wpływ motywacji na realizację celów sprzedażowych agenta ubezpieczeniowego – analiza zachowań sprzedażowych w wyselekcjonowanej grupie agentów” oraz Anna Piskorz za pracę pt. „System Dyrektyw Komunikacyjnych i ich praktyczne zastosowanie”. Promotorem pierwszej pracy jest Dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, drugiej - Prof. dr hab. Romuald Holly ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

III miejsce w kategorii prac podyplomowych nie zostało przyznane.


Nagrodę specjalną za pracę z zakresu bancassurance ufundowaną przez Związek Banków Polskich otrzymała Ewelina Sęk za pracę licencjacką pt. „Bancassurance – stan i perspektywy rozwoju”. Praca została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienia Rzecznika Ubezpieczonych otrzymali:

- Jan Maliszewski za pracę magisterską pt. „Skuteczność oceny ryzyka w Towarzystwie Ubezpieczeń Kredytu Kupieckiego na podstawie upadłości polskich przedsiębiorstw w latach 2005 – 2007”. Promotorem pracy jest Dr hab. Wojciech Otto z Uniwersytetu Warszawskiego;

- Zbigniew Kalka za pracę licencjacką pt. „Zakres ochrony ubezpieczeniowej i formy kompensacji szkody w dobrowolnym ubezpieczeniu autocasco”. Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa z Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie;

- Grzegorz Mazaraki za pracę podyplomową pt. „Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych jako narzędzie łagodzenia sporów międzykonsumenckich w systemie gospodarki rynkowej”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienia Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznano:

- Dorocie Wybrańskiej za pracę magisterską pt. „Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń w świetle polskich i międzynarodowych regulacji w rachunkowości”. Promotorem pracy jest Dr Ewa Spigarska z Uniwersytetu Gdańskiego;

- Maciejowi Brewczyńskiemu za pracę podyplomową pt. „Alternatywne do ubezpieczenia i reasekuracji tradycyjnej metody transferu ryzyka kredytowego”. Promotorem pracy jest Dr Jacek Lisowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

- Robertowi Świerczowi za pracę podyplomową pt. „Specyfikacja likwidacji szkód w uprawach rzepaku”. Promotorem pracy jest Dr inż. Zdzisław Obstawski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie Gazety Ubezpieczeniowej otrzymała Marta Pisera  za pracę podyplomową pt. „Wpływ motywacji na realizację celów sprzedażowych agenta ubezpieczeniowego – analiza zachowań sprzedażowych w wyselekcjonowanej grupie agentów”. Promotorem pracy jest jest Dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury oraz Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Grzegorz Jajuga za pracę magisterską pt. „Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda Ronka – Chmielowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca 2009 r. o godz. 12.00 w Warszawskim  Domu Technika NOT  przy ul. Czackiego 3/5  w Warszawie.


W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt: Piotr Budzianowski, Sekretarz Jury Konkursu - p.budzianowski@rzu.gov.plAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT