Komunikat z II posiedzenia Jury II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego – 03.10.2018 r. – wyłonienie laureatów Konkursu

Szanowni Państwo,

3 października 2018 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się II posiedzenie Jury II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, na którym zostali wyłonieni laureaci Konkursu.


Na Konkurs ogłoszony w grudniu 2017 r. przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej wpłynęło: 5 prac doktorskich, 9 prac magisterskich, 8 prac licencjackich i 1 praca podyplomowa. Konkurs w kategorii prac podyplomowych objął prace zgłoszone na poprzednią oraz obecną edycję (zgodnie z zapisami regulaminu).


W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

W kategorii prac doktorskich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

- I miejsce - dr Maciej Cycoń za pracę pt. „Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

- Wyróżnienie Jury Konkursu - dr Łukasz Dopierała za pracę pt. „Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

- Wyróżnienie Jury Konkursu - dr Grzegorz Wesołowski za pracę pt. „Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów". Promotorem pracy jest Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk. Praca została napisana na Politechnice Łódzkiej.

 

W kategorii prac magisterskich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce - mgr Magdalena Czenko za pracę pt. „Odpowiedzialność cywilna za szkody wywołane ruchem samochodów autonomicznych oraz jej wpływ na ubezpieczenia obowiązkowe". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Marcin Orlicki. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II miejsce - mgr Agnieszka Sychniak za pracę pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych". Promotorem pracy jest Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

III miejsce - mgr Mateusz Lewandowski za pracę pt. „Status prawny maklera papierów wartościowych na rynku finansowym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

W kategorii prac licencjackich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce (2 prace ex aequo) - Anna Helena Lewicka za pracę pt. „Opłaty likwidacyjne w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym". Promotorem pracy jest Dr Joanna Rutecka-Góra. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej

oraz

Jakub Sokal za pracę pt. „Interes publiczny w przymusowej restrukturyzacji banku". Promotorem pracy jest Dr hab. Anna Szelągowska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

II miejsce - Marta Rogalska za pracę pt. „Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w rejonach górskich w Polsce w latach 2011 - 2015". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska. Praca została napisana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

III miejsce - Marta Sroka za pracę pt. „Komentarze zamieszczone w Internecie a decyzje zakupowe konsumentów". Promotorem pracy jest Dr Monika Kaczała. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Jury postanowiło nie przyznawać żadnej nagrody w kategorii prac podyplomowych.


Rzecznik Finansowy postanowił wyróżnić pracę licencjacką Pana Bartosza Mieczkowskiego pt. „Geneza i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych na rynku polskim w kontekście ochrony konsumentów przed nadużyciami w zakresie ich konstrukcji oraz procesu dystrybucji". Promotorem pracy jest Dr Piotr Pisarewicz. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.


Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej postanowił wyróżnić pracę magisterską Pana Radosława Pawłowskiego pt. „Wykorzystanie międzynarodowej klasyfikacji ICF jako narzędzia miarkowania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na przykładzie firmy ICR". Promotorem pracy jest Dr hab. Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa.

 

 
Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT