Komunikat z II posiedzenia Jury IX edycji Konkursu - 27 kwietnia 2010 r.

27 kwietnia 2010 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się II posiedzenie Jury IX edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie
i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na konkurs ogłoszony w październiku 2009 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 5 prac doktorskich, 27 prac magisterskich, 23 prace licencjackie oraz 1 podyplomowa. Zgodnie z zapisami regulaminu postępowania konkursowego w kategorii prac podyplomowych nie było.

Posiedzenie otworzył dr Stanisław Rogowski – Przewodniczący Jury Konkursu. W imieniu Rzecznika Ubezpieczonych, Haliny Olendzkiej, wszystkich przybyłych na posiedzenie przywitał zastępca dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Aleksander Daszewski, który jednocześnie jako Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej podziękował za prace i trud członków Jury.

Przewodniczący Jury poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 3 prace doktorskie, 7 prac magisterskich, 4 prace licencjackie.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce – dr Aleksander Raczyński za pracę pt. „Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Janina Panowicz – Lipska. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

II miejsce – dr Malwina Lemkowska za pracę pt. „Fuzje i przejęcia jako determinanty wzrostu wartości zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce – dr Grzegorz Strupczewski za pracę pt. „Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda Sułkowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce – mgr Marta Wiak za pracę pt. „Koncepcja mikroubezpieczeń w odniesieniu do polskich ubezpieczeń rolnych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce – mgr Wioleta Kardasz za pracę pt. „Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Jan Ulański za pracę pt. „Ogólne warunki umowy w umowie ubezpieczenia”. Promotorem pracy jest dr Szymon Byczko. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.
oraz mgr Paweł Grzonkowski za pracę pt. „Obligacje katastroficzne w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Maria Kuchlewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Monika Moździoch za pracę pt. „Adekwatność zakresu i stawek w dotowanych ubezpieczeniach upraw w Polsce”. Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Aleksandra Hęćka za pracę pt. „Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie dystrybucji usług ubezpieczeniowych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A.”. Promotorem pracy jest Dr Anna Kufel – Siemińska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) Szymon Surynt za pracę pt. „Pracownicze programy emerytalne w zabezpieczeniu ryzyka starości na rynku polskim”. Promotorem pracy jest Dr Barbara Więckowska. Praca została napisana w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
oraz Maria Kopińska za pracę pt. „Metody rekompensowania szkód na terenach górnictwa odkrywkowego w Polsce”. Promotorem pracy jest Dr Piotr Manikowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodniczący Jury Konkursu oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymała Karolina Szał za pracę pt. „Instytucja regresu w prawie ubezpieczeniowym”. Promotorem pracy jest Dr Marcin Orlicki. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymał Tomasz Bartosz Lasocki za pracę pt. „Prawo do emerytury w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik – Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała Aleksandra Karwacka za pracę pt. „Znaczenie ubezpieczeń w procesie inwestycji budowlanej”. Promotorem pracy jest Prof. dr Roman Fulneczek. Praca została napisana w Akademii Finansów w Warszawie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 w Warszawskim  Domu Technika NOT  przy ul. Czackiego 3/5  w Warszawie.

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt: Piotr Budzianowski, Sekretarz Jury Konkursu - p.budzianowski@rzu.gov.plAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT