Komunikat z II posiedzenia Jury XII edycji Konkursu

Szanowni Państwo,

26 kwietnia 2013 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się II posiedzenie Jury XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na Konkurs ogłoszony w październiku 2012 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 5 prac doktorskich, 12 prac magisterskich, 9 prac licencjackich oraz 5 prac podyplomowych.

Posiedzenie otworzyła Rzecznik Ubezpieczonych, dr Aleksandra Wiktorow, która przywitała przybyłych na posiedzenie Członków Jury. Następnie głos zabrał dr Stanisław Rogowski, Przewodniczący Jury Konkursu, który poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 3 prace doktorskie, 6 prac magisterskich, 4 prace licencjackie oraz 3 prace podyplomowe.

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Damian Walczak za pracę pt. „Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce". Promotorem pracy jest Dr hab. Bożena Kołosowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II miejsce - dr Paweł Gołąb za pracę pt. „Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.

III miejsce - dr Marcin Wojewódka za pracę pt. „Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Gertruda Uścińska. Praca została napisana w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce - mgr Andrzej Bednarczyk za pracę pt. „Wpływ kryzysu na rynek ubezpieczeń ryzyka kredytu kupieckiego". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - mgr Łukasz Dopierała za pracę pt. „Efekty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w polskiej gospodarce w latach 2005 - 2011". Promotorem pracy jest Dr Iwona Sobol. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Magdalena Kowalska za pracę pt. „Zaufanie a zachowania konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych". Promotorem pracy jest
Dr hab. Lilianna Nowak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

oraz

mgr Wojciech Świątkowski za pracę pt. „Zakład ubezpieczeń jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Piotr Hofmański. Praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Agata Kosacka za pracę pt. „Promocja zdrowia w działaniach ubezpieczycieli oferujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne - doświadczenia polskie i zagraniczne". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak.  Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Michał Chuda za pracę pt. „Niedozwolone postanowienia umowne w ubezpieczeniach zdrowotnych". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) - Katarzyna Kacprzak za pracę pt. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej w świetle realizacji zasady pełności ochrony ubezpieczeniowej". Promotorem pracy jest Dr Piotr Manikowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz

Paweł Gołębiewski za pracę pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa - analiza rozmiaru i charakteru zjawiska na polskim rynku ubezpieczeń". Promotorem pracy jest Dr Joanna Rutecka. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Anna Strugińska za pracę pt. „Problemy likwidacji szkód z ubezpieczenia autocasco przy obsłudze firm leasingowych". Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - Marek Siłuch za pracę pt. „Ochrona zasobów mieszkaniowych gospodarstwa domowego przy wykorzystaniu ubezpieczeń dostępnych na rynku polskim w 2012 roku". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor" przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymała mgr Magda Ligaj za pracę magisterską pt. „Aspekty naruszeń prawa przez klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych ". Promotorem pracy jest Dr hab. Lech Kościelecki. Praca została napisana na Akademii Obrony Narodowej.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Mariusz Barcz za pracę licencjacką pt. „Ubezpieczenie upraw ziół w Polsce i na świecie". Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor" otrzymali:

- dr Paweł Gołąb za pracę doktorską pt. „Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.

- mgr Cezary Śpiewak - Dowbór za pracę magisterską pt. „Naprawienie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia". Promotorem pracy jest Dr hab. Jerzy Ciszewski. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

- Iwona Klewcow za pracę licencjacką pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa w sektorze komunikacyjnym". Promotorem pracy jest Dr Ryszard Skarbek. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

- Izabela Sikorska za pracę podyplomową pt. „Analiza porównawcza odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych na przykładzie Polski i Anglii". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w Warszawskim  Domu Technika NOT  przy ul. Czackiego 3/5  w Warszawie.

Poniżej zdjęcia z uroczystości

 Galeria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT