Komunikat z II posiedzenia Jury XV edycji Konkursu

Szanowni Państwo,

13 maja 2016 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się II posiedzenie Jury XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na Konkurs ogłoszony w listopadzie 2015 r. przez Rzecznika Finansowego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 9 prac doktorskich, 19 prac magisterskich, 3 prace licencjackie oraz 13 prac podyplomowych.

Posiedzenie otworzyła dr Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, która przywitała przybyłych na posiedzenie Członków Jury. Następnie głos zabrał dr Stanisław Rogowski, Przewodniczący Jury Konkursu, który poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 5 prac doktorskich, 4 prace magisterskie, 3 prace licencjackie oraz 3 prace podyplomowe.

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.


W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:


I miejsce (2 prace ex aequo) - dr Joanna Iwko za pracę pt. „Model oceny jakości usług ubezpieczeniowych na polskim rynku". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

oraz

dr Anna Napiórkowska za pracę pt. „Granice ochrony pracownika w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


II miejsce (2 prace ex aequo) - dr Joanna Ceglarska-Jóźwiak za pracę pt. „Niezdolność do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim

oraz

dr Filip Przydróżny za pracę pt. „Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


III miejsce - dr Tomasz Lasocki za pracę pt. „Tytuł do powszechnego ubezpieczenia społecznego jako konstrukcja podmiotowego prawa do zabezpieczenia społecznego". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.


W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:


I miejsce - mgr Łukasz Szwedo za pracę pt. „Systemy emerytalne w koncepcji państwa dobrobytu i ich ewolucja". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Teresa H. Bednarczyk. Praca została napisana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


II miejsce - mgr Patrycja Kwiek za pracę pt. „Ocena nowej metody szacowania rezerw szkód brutto - metody double chain-ladder". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Karolina Matyjaszczyk za pracę pt. „Koncepcje zmian systemu emerytalnego w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Aniela Dylus. Praca została napisana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz

mgr Agata Sadowska za pracę pt. „Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


W kategorii prac licencjackich:


I miejsce - Joanna Staniek za pracę pt. „Implementacja zasady równości płci w ubezpieczeniach gospodarczych". Promotorem pracy jest dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


W kategorii prac podyplomowych:


II miejsce - Dawid Rydzyński za pracę pt. „Wybór grupy docelowej a działania w zakresie marketingu i public relations towarzystwa ubezpieczeniowego - na przykładzie Concordia Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital S.A. w latach 2013-2014". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Ponadto Przewodniczący Jury, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, a także Jury Konkursu przyznali wyróżnienia.


Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymał Pan Zbigniew Rzepkowski za pracę podyplomową pt. „Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w praktyce zakładów ubezpieczeń". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.


Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Pan Wojciech Gałamon za pracę magisterską pt. „Charakter świadczenia ubezpieczyciela". Promotorem pracy jest dr hab. Magdalena Szczepańska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.


Wyróżnienie Jury Konkursu otrzymała Pani Patrycja Jarus za pracę podyplomową pt. „Mediacja w ubezpieczeniach gospodarczych". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT