Komunikat z II posiedzenia Jury X edycji Konkursu - 10 maja 2011 r.

Szanowni Państwo,

10 maja 2011 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się II posiedzenie Jury X edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na Konkurs ogłoszony w październiku 2010 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 4 prace doktorskie, 28 prac magisterskich, 7 prac licencjackich oraz 5 podyplomowych.

Posiedzenie otworzyła Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka, która przywitała przybyłych na posiedzenie Członków Jury. Następnie głos zabrał dr Stanisław Rogowski - Przewodniczący Jury Konkursu - który poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 4 prace doktorskie, 5 prac magisterskich, 6 prac licencjackich oraz 4 podyplomowe.

W wyniku zgłaszanych wniosków i jawnych głosowań, Członkowie Jury postanowili przyznać następujące nagrody:

- w kategorii prac doktorskich - nagrodę I oraz II,

- w kategorii prac magisterskich - nagrodę I, II oraz ex aequo 2 nagrody III,

- w kategorii prac licencjackich - ex aequo 2 nagrody II,

- w kategorii prac podyplomowych - nagrodę II.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Joanna Owczarek za pracę pt. „Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

II miejsce - dr Anna Doś za pracę pt. „Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce - mgr Paweł Wojdyga za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych". Promotorem pracy jest dr Dariusz Fuchs. Praca została napisana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

II miejsce - mgr Maciej Grodzicki za pracę pt. „Redystrybucja dochodów w polskim systemie zabezpieczenia emerytalnego". Promotorem pracy jest dr hab. Anna Ząbkowicz. Praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Magdalena Maćkowiak za pracę pt. „Konglomeraty finansowe w obliczu doktryny „too big to fail" na przykładzie grupy AIG". Promotorem pracy jest dr Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

oraz mgr Piotr Dziel za pracę pt. „Wymogi kapitałowe stawiane przed zakładami ubezpieczeń w kontekście dyrektywy Solvency II". Promotorem pracy jest dr Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich:

II miejsce (2 prace ex aequo) zajęli Justyna Warszawska za pracę pt. „Analiza i ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym na przykładzie wybranej instytucji". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jan Monkiewicz. Praca została napisana na Politechnice Warszawskiej.

oraz Mariola Kwiatkowska za pracę pt. „Agent ubezpieczeniowy w świetle norm prawnych i praktyki". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski. Praca została napisana w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

W kategorii prac podyplomowych:

II miejsce zajęła mgr Magdalena Cieśla za pracę pt. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na tle zmian polskiej polityki zdrowotnej". Promotorem pracy jest
Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodniczący Jury Konkursu, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, dr Bożena Dołęgowska - Wysocka - Redaktor Naczelna Gazety Ubezpieczeniowej oraz prywatnie Zofia Pawlak - Borsuk, przyznali wyróżnienia.


Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymały:

- dr Kinga Stęplewska za pracę doktorską pt. „Czynniki kształtujące decyzje klientów rynku ubezpieczeń na życie w województwie świętokrzyskim". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Stanisław Wieteska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

- Anna Małecka za pracę licencjacką pt. Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo - osobowych". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Stanisław Wieteska. Praca została napisana na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymali:

- dr Wojciech Lewicki za pracę doktorską pt. Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce". Promotorem pracy jest dr hab. Jerzy Wronka. Praca została napisana na Uniwersytecie Szczecińskim.

- mgr Robert Tadeusz Kamiński za pracę magisterską pt. „Praktyki wiatykalne a ubezpieczenia na życie". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymali:

- mgr Michał Kalata za pracę magisterską pt. „Roszczenia regresowe instytucji ubezpieczeń społecznych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej z tytułu deliktów o charakterze transgranicznym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Witold M. Góralski. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

- mgr Sylwester Kremiec za pracę podyplomową pt. „Rozwój polskiego rynku usług assistance". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienie dr Bożeny Dołęgowskiej - Wysockiej - Redaktor Naczelnej Gazety Ubezpieczeniowej otrzymała mgr Magdalena Miśkiewicz za pracę magisterską pt. „Motywowanie agentów ubezpieczeniowych". Promotorem pracy jest dr Anna Celczyńska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

Prywatne wyróżnienie Zofii Pawlak - Borsuk otrzymał mgr Jakub Stępień za pracę magisterską pt. „Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych". Promotorem pracy jest dr Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 czerwca 2011 r. o godz. 11.30 w Warszawskim  Domu Technika NOT  przy ul. Czackiego 3/5  w Warszawie.

 Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT