Uroczystość wręczenia nagród w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

12 grudnia 2018 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych w 1998 r. - Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Rzecznik Finansowy kontynuując ten projekt w nowej formule, sprawuje nad nim opiekę merytoryczną oraz organizuje pracę i posiedzenia Jury. Finansowo i organizacyjnie Konkurs wspiera Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, zwłaszcza wśród absolwentów studiów wyższych, spośród których rekrutują się również nowe kadry pracowników podmiotów rynku finansowego.

Na II edycję Konkursu wpłynęły 23 prace, a Konkurs swoim zakresem objął trzy kategorie prac: doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Łódzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyków, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury, pod przewodnictwem Prof. dr hab. Jana Monkiewicza, przyznało trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, trzy w kategorii prac magisterskich, cztery w kategorii prac licencjackich.

 

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

-I miejsce - dr Maciej Cycoń za pracę pt. „Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Praca otrzymała także nagrodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

-Wyróżnienie Jury Konkursu - dr Grzegorz Wesołowski za pracę pt. „Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów". Promotorem pracy jest Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk. Praca została napisana na Politechnice Łódzkiej. Praca otrzymała także wyróżnienie specjalne Związku Banków Polskich.

-Wyróżnienie Jury Konkursu - dr Łukasz Dopierała za pracę pt. „Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

 

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

-I miejsce – mgr Magdalena Czenko za pracę pt. „Odpowiedzialność cywilna za szkody wywołane ruchem samochodów autonomicznych oraz jej wpływ na ubezpieczenia obowiązkowe”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Marcin Orlicki. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

-II miejsce – mgr Agnieszka Sychniak za pracę pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych”. Promotorem pracy jest Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

-III miejsce – mgr Mateusz Lewandowski za pracę pt. „Status prawny maklera papierów wartościowych na rynku finansowym”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

W kategorii prac licencjackich:

-I miejsce (2 prace ex aequo) – Anna Helena Lewicka za pracę pt. „Opłaty likwidacyjne w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Promotorem pracy jest Dr Joanna Rutecka-Góra. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej

oraz

-Jakub Sokal za pracę pt. „Interes publiczny w przymusowej restrukturyzacji banku”. Promotorem pracy jest Dr hab. Anna Szelągowska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

-II miejsce – Marta Rogalska za pracę pt. „Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w rejonach górskich w Polsce w latach 2011 – 2015”. Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska. Praca została napisana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

 

-III miejsce Marta Sroka za pracę pt. „Komentarze zamieszczone w Internecie a decyzje zakupowe konsumentów”. Promotorem pracy jest Dr Monika Kaczała. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie Jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających Konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów Konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni Członkowie Jury, przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwo C.H. BECK oraz Wolters Kluwer Polska Sp, z o.o.

 

 

Ponadto Konkurs wspierały: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., Compensa TU i Życie S.A. Vienna Insurance Group, Grupa Generali Polska (Majątek i Życie), Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, MARSHAL Sp. z o.o, MetLife, Bank Pekao SA, POLSKI GAZ TUW,  

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych  i Reasekuracyjnych, Związek Banków Polskich,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami Konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczny poczęstunek.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu (2018/2019). Regulaminy i inne informacje znajdziecie Państwo już wkrótce na stronie internetowej Rzecznika Finansowego - www.rf.gov.pl - w zakładce Nasze inicjatywy. 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT