Uroczystość wręczenia nagród w XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

6 czerwca 2013 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W dwunastu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 500 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono prawie 200. W październiku 2012 roku została ogłoszona XII edycja Konkursu; wpłynęły nań 31 prace obronionych w roku akademickim 2010/2012 w tym: 5 doktorskich, 12 magisterskich, 9 prac licencjackich oraz 5 podyplomowych.

XII edycja została, jako już kolejna objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Finansów.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, UMCS Lublin, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Jury, pod przewodnictwem dr Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli nauki ubezpieczeń, oceniało prace w czterech kategoriach, przyznając trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, cztery w kategorii prac licencjackich oraz dwie w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „Pro Motor"  przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace, które osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

A oto lista nagrodzonych:

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Damian Walczak za pracę pt. „Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce". Promotorem pracy jest Dr hab. Bożena Kołosowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II miejsce - dr Paweł Gołąb za pracę pt. „Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.

III miejsce - dr Marcin Wojewódka za pracę pt. „Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Gertruda Uścińska. Praca została napisana w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce - mgr Andrzej Bednarczyk za pracę pt. „Wpływ kryzysu na rynek ubezpieczeń ryzyka kredytu kupieckiego". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - mgr Łukasz Dopierała za pracę pt. „Efekty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w polskiej gospodarce w latach 2005 - 2011". Promotorem pracy jest Dr Iwona Sobol. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Magdalena Kowalska za pracę pt. „Zaufanie a zachowania konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych". Promotorem pracy jest
Dr hab. Lilianna Nowak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

oraz

mgr Wojciech Świątkowski za pracę pt. „Zakład ubezpieczeń jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Piotr Hofmański. Praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Agata Kosacka za pracę pt. „Promocja zdrowia w działaniach ubezpieczycieli oferujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne - doświadczenia polskie i zagraniczne". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak.  Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Michał Chuda za pracę pt. „Niedozwolone postanowienia umowne w ubezpieczeniach zdrowotnych". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) - Katarzyna Kacprzak za pracę pt. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej w świetle realizacji zasady pełności ochrony ubezpieczeniowej". Promotorem pracy jest Dr Piotr Manikowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz

Paweł Gołębiewski za pracę pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa - analiza rozmiaru i charakteru zjawiska na polskim rynku ubezpieczeń". Promotorem pracy jest Dr Joanna Rutecka. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Anna Strugińska za pracę pt. „Problemy likwidacji szkód z ubezpieczenia autocasco przy obsłudze firm leasingowych". Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - Marek Siłuch za pracę pt. „Ochrona zasobów mieszkaniowych gospodarstwa domowego przy wykorzystaniu ubezpieczeń dostępnych na rynku polskim w 2012 roku". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:

 

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymała mgr Magda Ligaj za pracę magisterską pt. „Aspekty naruszeń prawa przez klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych ". Promotorem pracy jest Dr hab. Lech Kościelecki. Praca została napisana na Akademii Obrony Narodowej.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Mariusz Barcz za pracę licencjacką pt. „Ubezpieczenie upraw ziół w Polsce i na świecie". Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor" otrzymali:

- dr Paweł Gołąb za pracę doktorską pt. „Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.

- mgr Cezary Śpiewak - Dowbór za pracę magisterską pt. „Naprawienie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia". Promotorem pracy jest Dr hab. Jerzy Ciszewski. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

- Iwona Klewcow za pracę licencjacką pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa w sektorze komunikacyjnym". Promotorem pracy jest Dr Ryszard Skarbek. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

- Izabela Sikorska za pracę podyplomową pt. „Analiza porównawcza odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych na przykładzie Polski i Anglii". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych, laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa: C.H. BECK i POLTEXT. Ponadto Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor" ufundowali dla zainteresowanych laureatów staże. 

Ponadto Konkurs wsparły finansowo: Amplico Life, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Concordia Ubezpieczenia, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Banków Polskich.

Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczestnikom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Konkursu (2013/2014). Regulaminy i inne informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl - w zakładce Konkurs Rzecznika na najlepsze prace.

Mgr Piotr Budzianowski

Sekretarz Jury


Galeria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT