Uroczystość wręczenia nagród w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

30 maja 2012 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000 r. organizatorami Konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa”, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W dziesięciu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało 486 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 177.

W październiku 2011 r. została ogłoszona XI już edycja Konkursu.


Na tegoroczny konkurs wpłynęło 41 prac obronionych w roku akademickim 2009/2011. Konkurs swoim zakresem objął cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe.


Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytety Ekonomiczne: w Poznaniu, w Krakowie, w Katowicach; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyków, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, przyznało pięć nagród w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, cztery w kategorii prac licencjackich oraz jedną w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodniczący Jury, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Związek Banków Polskich, Concordia Ubezpieczenia, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „Pro Motor”  a także dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace, które osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce – dr Monika Filipowska za pracę pt. „Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego w teorii i praktyce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Marek Bojarski. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

II miejsce (2 prace ex aequo) – dr Justyna Orlicka za pracę pt. „Sektorowe wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję dla ubezpieczeń w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”. Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Marian Kępiński. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

oraz

dr Aleksandra Małek za pracę pt. „Sekurytyzacja wybranych kategorii ryzyka ubezpieczeniowego”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda Ronka – Chmielowiec. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

III miejsce (2 prace ex aequo) – dr Barbara Cieślik za pracę pt. „Modelowanie współistnienia systemów bonus-malus na rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Maria Podgórska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

oraz

dr Artur Mikulec za pracę pt. „Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych”. Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Czesław Domański. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce – mgr Aleksandra Katarzyna Chadryś za pracę pt. „Szanse i wyzwania dla rozwoju ubezpieczeń zgodnych z prawem Szariatu”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce – mgr Piotr Sury za pracę pt. „Świadczenie ubezpieczyciela z tytułu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Andrzej Śmieja. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

III miejsce (2 prace ex aequo) – mgr Martyna Strzałka za pracę pt. „Ubezpieczenia komunikacyjne w praktyce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

oraz

mgr Marta Ratyńska za pracę pt. „Asymetria informacyjna na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w warunkach występowania zjawiska łaknienia zniżek”. Promotorem pracy jest Dr Bartosz Witkowski. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce – Milena Żuchowska za pracę pt. „Świadomość emerytalna a wiek emerytalny kobiet”. Promotorem pracy jest Dr Joanna Ratajczak – Tuchołka.  Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce (2 prace ex aequo) - Alicja Jóźwiak za pracę pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i Wielkiej Brytanii – ujęcie produktowe”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
oraz

Jagoda Cybińska za pracę pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w finansowaniu opieki zdrowotnej – doświadczenia słoweńskie i polskie”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

III miejsce - Anna Kaczmarek za pracę pt. „Samorząd ubezpieczeniowy na tle ewolucji pojęcia i praktyki samorządności gospodarczej”. Promotorem pracy jest Dr Stanisław Nowak. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

W kategorii prac podyplomowych:

II miejsce zajęła mgr Anna Mularczyk za pracę pt. „Klauzule abuzywne jako niedozwolone postanowienia umowne stosowane w umowach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest Dr Małgorzata Maliszewska. Praca została napisana w Akademii Finansów w Warszawie.

Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:

Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „Pro Motor” otrzymały:

- dr Barbara Cieślik za pracę doktorską pt. „Modelowanie współistnienia systemów bonus-malus na rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Maria Podgórska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

- Anna Kaczmarek za pracę licencjacka pt. „Samorząd ubezpieczeniowy na tle ewolucji pojęcia i praktyki samorządności gospodarczej”. Promotorem pracy jest Dr Stanisław Nowak. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagrodę Związku Banków Polskich za pracę magisterską o tematyce łączącej problematykę ubezpieczeń i bankowości „Odwrócony kredyt hipoteczny jako innowacyjny instrument finansowy dla polskich seniorów” otrzymała mgr Dominika Jarczewska. Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski, praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie Concordia Ubezpieczenia otrzymała Pani mgr Aleksandra Hęćka za pracę magisterską pt. „Negatywne skutki zmian klimatycznych obserwowane w rolnictwie i ich wpływ na działalność ubezpieczycieli”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymały:

- mgr Rafał Walczak za pracę magisterską pt. „Analiza problemów nieefektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych”, w której Autor podjął wyjątkowo aktualną obecnie tematykę realności systemu zabezpieczenia społecznego. Promotorem pracy jest Dr Jakub Górka, praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymały:

- mgr Patrycja Mielcarek za pracę magisterską pt. „Armatorskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ze szczególnym uwzględnieniem angielskiego i norweskiego rynku ubezpieczeniowego”, w której Autorka podjęła szczególnie interesującą problematykę ubezpieczeń morskich w ujęciu prawnoporównawczym. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Angelika Ewa Zakrzewska za pracę licencjacką pt. „Analiza dynamiki i rozkładu ubezpieczeń gospodarstw domowych w Polsce w latach 2003, 2005 i 2007”, w której Autorka wyjątkowo interesująco przedstawiła ważną społecznie problematykę ubezpieczeniową. Promotorem pracy jest dr Marcin Kawiński, praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymały:

- dr Magdalena Szczepaniak za pracę doktorską pt. „Kształtowanie się ubezpieczeniowej oferty produktowej na polskim rynku ochrony zdrowia”, w której Autorka podjęła istotną dla konsumentów tematykę usług ubezpieczeniowych. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly, praca została napisana na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

- Ewa Guziejko za pracę podyplomową pt. „Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi w ubezpieczeniach na życie”, w której Autorka podjęła istotną tematykę ochrony praw konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Adam Olejniczak, praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie dr Bożeny Dołęgowskiej-Wysockiej – Redaktor Naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej” otrzymała Milena Żuchowska za pracę pt. „Świadomość emerytalna a wiek emerytalny kobiet”, w której Autorka podjęła istotnie ważną tematykę świadomości emerytalnej społeczeństwa, w szczególności kobiet. Promotorem pracy jest Dr Joanna Ratajczak – Tuchołka.  Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie Jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów Konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni poszczególni przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK i Wydawnictwo Poltext.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczestnikom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w XII edycji Konkursu (w roku 2012/2013). Regulaminy i inne informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl - w zakładce Konkurs Rzecznika na najlepsze prace.

 

 

PATRONAT

patron 1 patron 2

 

 

INSTYTUCJE I FIRMY WSPIERAJĄCE XI EDYCJĘ KONKURSU

wsparcie wsparcie
wsparcie wsparcie
wsparcie wsparcie
wsparcie wsparcie
wsparcie wsparcie

 

 

Galeria zdjęć

Pobierz zdjęcia [zip] - hasło do archwium zip: 11konkursAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT