Uroczystość wręczenia nagród w X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

20 czerwca 2011 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w X edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W dziesięciu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało 445 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 155. W październiku 2010 roku została ogłoszona X edycja Konkursu; wpłynęły nań 44 prace obronionych w roku akademickim 2009/2010 w tym: 4 doktorskie, 28 magisterskich, 7 prac licencjackich oraz 5 podyplomowych.

X edycja została, jako już kolejna objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Finansów.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne: w Poznaniu, w Krakowie, w Katowicach; Politechnika Warszawska, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia Finansów w Warszawie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Jury, pod przewodnictwem dr Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli nauki ubezpieczeń, oceniało prace w czterech kategoriach, przyznając dwie nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, dwie w kategorii prac licencjackich oraz jedną w kategorii podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodniczący Jury, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Związek Banków Polskich, a także dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka i Zofia Pawlak-Borsuk przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace, które nie zdobyły nagród, lecz osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

A oto lista nagrodzonych:

- w kategorii prac doktorskich:

I nagrodę otrzymała dr Joanna Owczarek za pracę pt. „Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

II nagrodę otrzymała dr Anna Doś za pracę pt. „Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych". Promotorem pracy jest prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka, praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

- w kategorii prac magisterskich:

I nagrodę otrzymał mgr Paweł Wojdyga za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych". Promotorem pracy jest dr Dariusz Fuchs, praca została napisana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

II nagrodę otrzymała mgr Maciej Grodzicki za pracę pt. „Redystrybucja dochodów w polskim systemie zabezpieczenia emerytalnego". Promotorem pracy jest dr hab. Anna Ząbkowicz, praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

dwie III nagrody otrzymali mgr Magdalena Maćkowiak za pracę pt. „Konglomeraty finansowe w obliczu doktryny „too big to fail" na przykładzie grupy AIG".

oraz mgr Piotr Dziel za pracę pt. „Wymogi kapitałowe stawiane przed zakładami ubezpieczeń w kontekście dyrektywy Solvency II".

Promotorem obu prac jest dr hab. Jacek Lisowski, prace zostały napisane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

- w kategorii prac licencjackich:

Jury nie przyznało I nagrody a dwie równorzędne nagrody II otrzymali:

Justyna Warszawska za pracę pt. „Analiza i ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym na przykładzie wybranej instytucji". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jan Monkiewicz, praca została napisana na Politechnice Warszawskiej.

oraz

Mariola Kwiatkowska za pracę pt. „Agent ubezpieczeniowy w świetle norm prawnych i praktyki". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tomasz Kruszewski, praca została napisana w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (filia w Ostrowie Wielkopolskim).

W kategorii prac podyplomowych:

Jury przyznało jedna - II nagrodę, którą otrzymała:

mgr Magdalena Cieśla za pracę pt. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na tle zmian polskiej polityki zdrowotnej". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Romuald Holly, praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:

Nagrodę Związku Banków Polskich za pracę magisterską o tematyce łączącej problematykę ubezpieczeń i bankowości „Efektywność bancassurance w Polsce w perspektywie 2020 roku" otrzymała mgr Sylwia Rek. Promotorem pracy jest Dr Anna Celczyńska, praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymały:

- dr Kinga Stęplewska za pracę doktorską pt. „Czynniki kształtujące decyzje klientów rynku ubezpieczeń na życie w województwie świętokrzyskim", w której Autorka podjęła ważną tematykę konsumencką w perspektywie regionalnej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Stanisław Wieteska, praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

- Anna Małecka za pracę licencjacką pt. „Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo - osobowych", w której Autorka zadowalająco połączyła elementy teorii ryzyka z aspektem praktycznym. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Stanisław Wieteska, praca została napisana na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymali:

- dr Wojciech Lewicki za pracę doktorską pt. „Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce", w której Autor w dojrzały i stojący na wysokim poziomie merytorycznym sposób dokonał przedstawienia istotnej problematyki. Promotorem pracy jest dr hab. Jerzy Wronka, praca została napisana na Uniwersytecie Szczecińskim.

- mgr Robert Tadeusz Kamiński za pracę magisterską pt. „Praktyki wiatykalne a ubezpieczenia na życie", w której Autor podjął oryginalną i ważną dla konsumentów tematykę. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymali:

- mgr Michał Kalata za pracę magisterską pt. „Roszczenia regresowe instytucji ubezpieczeń społecznych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej z tytułu deliktów o charakterze transgranicznym", w której Autor podjął istotną dla konsumentów i oryginalną tematykę . Promotorem pracy jest prof. dr hab. Witold M. Góralski, praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

- mgr Sylwester Kremiec za pracę podyplomową pt. „Rozwój polskiego rynku usług assistance", w której Autor podjął tematykę ważnego dla konsumentów rynku usług. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Romuald Holly, praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienie dr Bożeny Dołęgowskiej-Wysockiej - Redaktor Naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej" otrzymała mgr Magdalena Miśkiewicz za pracę magisterską pt. „Motywowanie agentów ubezpieczeniowych", w której Autorka podjęła tematykę szczególnie istotną dla pośredników ubezpieczeniowych i konsumentów. Promotorem pracy jest dr Anna Celczyńska, praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

Prywatne wyróżnienie Zofii Pawlak-Borsuk - publicystki i dziennikarki  - znawczyni problematyki ubezpieczeniowej - otrzymał mgr Jakub Stępień za pracę magisterską pt. „Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych", w której Autor podjął udaną próbę przedstawienia istotnych rozwiązań dla gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń w czasie kryzysu na rynkach finansowych. Promotorem pracy jest dr Jacek Lisowski, praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Oprócz nagród pieniężnych, laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa: C.H. BECK, BRANTA i POLTEXT. Ponadto BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ufundowali dla zainteresowanych laureatów staże. 

Ponadto Konkurs wsparły finansowo: Amplico Life, Compensa Vienna Insurance Group, Grupa Concordia, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Związek Banków Polskich.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczestnikom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu (w roku 2011/2012). Regulaminy i inne informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl - w zakładce Konkurs Rzecznika na najlepsze prace.

 

Piotr Budzianowski
Sekretarz JuryGaleria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT