VIII edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazety Ubezpieczeniowej na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacją (dyplomową) oraz podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Plakat

Plakat

Szanowni Państwo,

 
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową ogłaszają rozpoczęcie kolejnej VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową) oraz podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs obejmuje:

-  prace doktorskie obronione w latach 2007-2008,
- prace magisterskie, licencjackie (dyplomowe) oraz podyplomowe obronione w okresie od października 2007 r. do końca 2008 r.

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów i instytutów, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

- autora pracy;
- jej promotora;
- władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.
Prace (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 27 lutego 2009 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Adres:
              
                Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
                Al. Jerozolimskie 44
                00 – 024 Warszawa

Do pracy należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;

- dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);

- opinię – w przypadku rozpraw doktorskich, lub kopię oceny (recenzji) promotora pracy;

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;

- ewentualne oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej (oświadczenie o braku zgody nie jest wymagane);

- dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

 
Zakończenie prac jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród nastąpi w czerwcu 2009 r.
Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną korespondencyjnie powiadomieni o wynikach.
Formy i wysokość nagród określą organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.
 
Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.
 
 
 
 
 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem jury mgr. Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rzu.gov.pl , 022 333 73 26).


Przewodniczący Jury Konkursu
dr Stanisław Rogowski


Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT