Wręczenie nagród IX edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

11 czerwca 2010 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IX edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000 r. organizatorami konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W dziewięciu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało 401 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 134.

W październiku 2009 roku została ogłoszona IX już edycja Konkursu.


Na tegoroczny konkurs wpłynęło 56 prac obronionych w roku akademickim 2008/2009. Konkurs swoim zakresem objął cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe. Z uwagi na fakt, iż na Konkurs została zgłoszona jedna praca podyplomowa, zgodnie z zapisami regulaminu postępowania konkursowego w tej kategorii nie prowadzono.


Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Radomska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyki ubezpieczeń, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury pod przewodnictwem dr Stanisława Rogowskiego, przyznało łącznie trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery nagrody w kategorii prac magisterskich, cztery nagrody w kategorii prac licencjackich. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Przewodniczący Jury przyznali trzy wyróżnienia.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Aleksander Raczyński za pracę pt. „Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Janina Panowicz - Lipska. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

II miejsce - dr Malwina Lemkowska za pracę pt. „Fuzje i przejęcia jako determinanty wzrostu wartości zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - dr Grzegorz Strupczewski za pracę pt. „Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda Sułkowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce - mgr Marta Wiak za pracę pt. „Koncepcja mikroubezpieczeń w odniesieniu do polskich ubezpieczeń rolnych". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - mgr Wioleta Kardasz za pracę pt. „Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Jan Ulański za pracę pt. „Ogólne warunki umowy w umowie ubezpieczenia". Promotorem pracy jest dr Szymon Byczko. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

oraz mgr Paweł Grzonkowski za pracę pt. „Obligacje katastroficzne w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Maria Kuchlewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Monika Moździoch za pracę pt. „Adekwatność zakresu i stawek w dotowanych ubezpieczeniach upraw w Polsce". Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Aleksandra Hęćka za pracę pt. „Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie dystrybucji usług ubezpieczeniowych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A.". Promotorem pracy jest Dr Anna Kufel - Siemińska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) Szymon Surynt za pracę pt. „Pracownicze programy emerytalne w zabezpieczeniu ryzyka starości na rynku polskim". Promotorem pracy jest
Dr Barbara Więckowska. Praca została napisana w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie.

oraz Maria Kopińska za pracę pt. „Metody rekompensowania szkód na terenach górnictwa odkrywkowego w Polsce". Promotorem pracy jest Dr Piotr Manikowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodniczący Jury Konkursu oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymała Karolina Szał za pracę magisterską pt. „Instytucja regresu w prawie ubezpieczeniowym". Promotorem pracy jest Dr Marcin Orlicki. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymał Tomasz Bartosz Lasocki za pracę magisterską pt. „Prawo do emerytury w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik - Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała Aleksandra Karwacka za pracę magisterską pt. „Znaczenie ubezpieczeń w procesie inwestycji budowlanej". Promotorem pracy jest Prof. dr Roman Fulneczek. Praca została napisana w Akademii Finansów w Warszawie.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni poszczególni przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Wydawnictwo POLTEXT.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

 

PATRONATministerstwo finansow    ministerstwo finansow 

INSTYTUCJE I FIRMY WSPIERAJĄCE IX EDYCJĘ KONKURSU

               
           
           
              

 

 


Galeria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT