Wręczenie nagród VIII edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

2 czerwca 2009 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VIII edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000r. organizatorami konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W ośmiu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało 345 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 120.

W październiku 2008 roku została ogłoszona VIII edycja Konkursu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 50 prac obronionych w roku akademickim 2007/2008. Konkurs swoim zakresem objął cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Społeczna Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyki ubezpieczeń, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury pod przewodnictwem dr Stanisława Rogowskiego, przyznało łącznie trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery nagrody w kategorii prac magisterskich, trzy nagrody w kategorii prac licencjackich i trzy nagrody w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Gazeta Ubezpieczeniowa oraz Przewodniczący Jury i Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali osiem wyróżnień.

Po raz kolejny w historii konkursu przyznana została nagroda specjalna, którą ufundował Związek Banków Polskich.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce – dr Przemysław Barbrich za pracę pt. „Uwarunkowania i konsekwencje społeczne nowego systemu emerytalnego w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

II miejsce – dr Sebastian Jakubowski za pracę pt. „Prawno – ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic z Uniwersytetu Wrocławskiego;

III miejsce – dr Edward Gabryś za pracę pt. „Specyfika zarządzania ryzykiem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly ze Społecznej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce – mgr Marta Kłosowicz za pracę pt. „Perspektywa rozwoju dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie analizy polskiego systemu ochrony zdrowia oraz doświadczeń Słowenii i Estonii”. Promotorem pracy jest Dr Christoph Sowada z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

II miejsce – mgr Grzegorz Dudczak za pracę pt. „System Zielonej Karty i System IV Dyrektywy Komunikacyjnej, jako komplementarne narzędzie ochrony poszkodowanych w transgranicznych wypadkach komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest Dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

III miejsce (2 prace ex aequo) – mgr Janusz Wozowczyk za pracę pt. „Teoria ruiny a standardowa analiza finansowa, jako alternatywne metody oceny sytuacji finansowej ubezpieczyciela”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
oraz
mgr Ewa Guziejko za pracę pt. „Zastosowanie koncepcji zarządzania przez wartość w zakładzie ubezpieczeń kredytu”. Promotor Dr Jacek Lisowski, również z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Agnieszka Sarzyńska za pracę pt. „Znaczenie rent strukturalnych dla polskich rolników indywidualnych w powiecie hrubieszowskim w latach 2004 – 2007”. Promotorem pracy jest Dr Małgorzata Olszewska z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim;

II miejsce - Konrad Kłos za pracę pt. „Otwarty fundusz emerytalny w Polsce (problematyka: dlaczego ludzie nie zmieniają otwartego funduszu emerytalnego?)”. Promotorem pracy jest Dr Dariusz Stańko z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie;

III miejsce - Joanna Pawłowska za pracę pt. „Ubezpieczenia autocasco w Polsce – analiza rynku”. Promotorem pracy jest Dr Barbara Więckowska z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Waldemar Chromiński za pracę pt. „Działanie pamięci autobiograficznej przy wypełnianiu ankiety medycznej przez osoby wnioskujące o ubezpieczenia na życie”. Promotorem pracy jest Dr Barbara Więckowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

II miejsce (2 prace ex aequo) - Marta Pisera za pracę pt. „Wpływ motywacji na realizację celów sprzedażowych agenta ubezpieczeniowego – analiza zachowań sprzedażowych w wyselekcjonowanej grupie agentów”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.
oraz
Anna Piskorz za pracę pt. „System Dyrektyw Komunikacyjnych i ich praktyczne zastosowanie”. Promotor Prof. dr hab. Romuald Holly ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

III miejsce w kategorii prac podyplomowych nie zostało przyznane.

Nagrodę specjalną za pracę z zakresu bancassurance ufundowaną przez Związek Banków Polskich otrzymała Ewelina Sęk za pracę licencjacką pt. „Bancassurance – stan i perspektywy rozwoju”. Praca została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienia Rzecznika Ubezpieczonych otrzymali:

- Jan Maliszewski za pracę magisterską pt. „Skuteczność oceny ryzyka w Towarzystwie Ubezpieczeń Kredytu Kupieckiego na podstawie upadłości polskich przedsiębiorstw w latach 2005 – 2007”. Promotorem pracy jest Dr hab. Wojciech Otto z Uniwersytetu Warszawskiego;

- Zbigniew Kalka za pracę licencjacką pt. „Zakres ochrony ubezpieczeniowej i formy kompensacji szkody w dobrowolnym ubezpieczeniu autocasco”. Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa z Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie;

- Grzegorz Mazaraki za pracę podyplomową pt. „Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych jako narzędzie łagodzenia sporów międzykonsumenckich w systemie gospodarki rynkowej”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienia Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznano:

- Dorocie Wybrańskiej za pracę magisterską pt. „Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń w świetle polskich i międzynarodowych regulacji w rachunkowości”. Promotorem pracy jest Dr Ewa Spigarska z Uniwersytetu Gdańskiego;

- Maciejowi Brewczyńskiemu za pracę podyplomową pt. „Alternatywne do ubezpieczenia i reasekuracji tradycyjnej metody transferu ryzyka kredytowego”. Promotorem pracy jest Dr Jacek Lisowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

- Robertowi Świerczowi za pracę podyplomową pt. „Specyfikacja likwidacji szkód w uprawach rzepaku”. Promotorem pracy jest Dr inż. Zdzisław Obstawski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie Gazety Ubezpieczeniowej otrzymała Marta Pisera  za pracę podyplomową pt. „Wpływ motywacji na realizację celów sprzedażowych agenta ubezpieczeniowego – analiza zachowań sprzedażowych w wyselekcjonowanej grupie agentów”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury oraz Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Grzegorz Jajuga za pracę magisterską pt. „Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda Ronka – Chmielowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni poszczególni przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Wydawnictwo POLTEXT.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

Poniżej prezentujemy instytucje i firmy wspierające konkurs.

Zapraszamy również do galerii zdjęć z uroczystości wręczenia nagród. 

Instytucje i firmy wspierające Konkurs


  nowe_logo_piu_769   
 
  az_4c_box_pos_444      
 logo_113                           hdi_gerling_pc_802


           logo_-_krzywe_303


logo_jasniejsze2_142 
Wydawnictwa

 Galeria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT