Wręczenie nagród VII edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

VII edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych20 czerwca 2008r., w Warszawskim Domu Technika NOT, ogłoszone zostały wyniki VII edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie. W tym dniu odbyło się również uroczyste wręczenie nagród. Konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe i licencjackie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych został zainicjowany w 1998r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000r. organizatorami konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W siedmiu edycjach konkursu zgłoszonych zostało w sumie 295 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 100.

W listopadzie 2007 roku została ogłoszona VII edycja konkursu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 46 prac obronionych w roku akademickim 2006/2007. Konkurs swoim zakresem objął trzy kategorie prac: doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były nimi: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyki ubezpieczeń, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury pod przewodnictwem dr Stanisława Rogowskiego, przyznało łącznie trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, pięć nagród w kategorii prac magisterskich oraz jedną nagrodę w kategorii prac licencjackich. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa przyznali cztery wyróżnienia.

Po raz kolejny w historii konkursu przyznane zostały nagrody specjalne, które zostały ufundowane przez Związek Banków Polskich oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce– dr Katarzyna Ludwichowska za pracę pt. „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

II miejsce - dr Magdalena Mosionek za pracę pt. „Kapitałowe formy oszczędzania w polskim systemie emerytalnym”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Bożena Kołosowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

III miejsce – dr Roman Ziembiński za pracę pt. „Śląskie Prowincjonalne Towarzystwo Ubezpieczeń Ogniowych (1842 – 1945) organizacja i działalność” . Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tomasz Kruszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce (2 prace ex aequo) - Łukasz Szymański za pracę pt. „Umowa grupowego ubezpieczenia na życie” oraz Karolina Wiktorowicz za pracę pt. „Rola i miejsce komercyjnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych w polskim systemie ochrony zdrowia” Promotorem pierwszej pracy jest dr Dariusz Fuchs z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, drugiej – prof. dr hab. Romuald Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

II miejsce – Michał P. Ziemiak za pracę pt. „Klauzule abuzywne w prawie ubezpieczeń gospodarczych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

III miejsce (2 prace ex aequo) – Agata Bzdyń za pracę pt. „Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń transgranicznych” oraz Anna Mozgawa za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w zakładzie ubezpieczeń”. Promotorem pierwszej pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, drugiej – dr Jacek Lisowski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich Jury nie przyznało I i II nagrody.

III nagrodę w tej kategorii otrzymała Katarzyna Kraś za pracę pt. „Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków jako umowa dodatkowa do ubezpieczenia życiowego”. Promotorem pracy jest dr Barbara Więckowska z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Nagrodę specjalną za pracę z zakresu bancassurance ufundowaną przez Związek Banków Polskich otrzymała dr Agata Głodek za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku usług bancassurance w Polsce”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Mroza ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych otrzymała dr Katarzyna Ludwichowska za pracę doktorską pt. „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymali:

Adam Chełmiński za pracę magisterską pt. „Problematyka ubezpieczeń turystycznych w turystyce górskiej ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia akcji ratowniczej i poszukiwawczej” oraz Anna Hicner za pracę licencjacką pt. „Charakterystyka ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce na przykładzie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej”. Promotorem pierwszej pracy jest dr Katarzyna Pastusiak z Uniwersytetu Łódzkiego a drugiej dr Małgorzata Olszewska z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyróżnienie Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznano dr Maciejowi Czaplewskiemu za pracę doktorską pt. „E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych w Polsce”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Henryk Babis z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie Gazety Ubezpieczeniowej otrzymała Monika Szachogłuchowicz za pracę magisterską pt. „Uzależnienia od internetu i telewizji jako czynnik ryzyka ubezpieczeń na życie”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Stanisław Wieteska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymała Joanna Madej za pracę magisterską "Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności na podstawie działalności Grupy Euler Hermes Polska". Promotorem pracy jest dr Małgorzata Maliszewska z Akademii Finansów w Warszawie.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie jury, przedstawiciele instytucji wspierających konkurs oraz sponsorzy i darczyńcy. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów konkursu.

Nagrody pieniężne dla laureatów VII edycji konkursu ufundowały: AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA, GERLING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, TU na Życie SKOK, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Laureaci otrzymali również nagrody w postaci możliwości odbycia stażu w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Propozycje staży dla laureatów konkursu zaoferowali: AMPLICO LIFE TU SA, Grupa SIGNAL IDUNA Polska.

Dodatkowo Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Związek Banków Polskich ufundowali nagrody rzeczowe.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni poszczególni przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK które ufundowało nagrody książkowe dla pierwszych miejsc z kategorii prac doktorskich i magisterskich a także Oficyna Wydawnicza BRANTA, Wydawnictwo POLTEXT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo WOLTERS KLUWER, które przyznały nagrody książkowe dla wszystkich nagrodzonych laureatów.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

Poniżej prezentujemy instytucje wspierające konkurs, sponsorów i darczyńców oraz wydawnictwa , które ufundowały nagrody książkowe. Zapraszamy również do galerii zdjęć z uroczystości wręczenia nagród.

 

Instytucje wspierające
Sponsorzy i darczyńcy
WydawnictwaGaleria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT