XIII edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

plakat

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRAC

Ze względu na duże zainteresowanie Konkursem, termin składania prac został przedłużony do dnia 21 lutego 2014 r.

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową, w dniu 5 listopada 2013 r., ogłaszają rozpoczęcie XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2011 - 2013,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w okresie od października 2012 r. do końca 2013 r.

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

- autora pracy;
- jej promotora;
- władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Zbindowaną plastikowym grzbietem pracę (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna)  wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 7 lutego 2014 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
Adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa


Do pracy należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;

- dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);

- opinię - w przypadku rozpraw doktorskich, lub kopię oceny (recenzji) promotora pracy;

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;

- oświadczenie autora o ewentualnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;

- dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród organizatorzy planują na czerwiec 2014 r.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.

Formy i wysokość nagród określą organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.
 
Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.
 
Regulamin Konkursu - prace doktorskie

Regulamin Konkursu - prace magisterskie, licencjackie oraz podyplomowe

Załączniki do Regulaminu (skład Jury, terminarz, punktacja)

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych


W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rzu.gov.pl , 22 333 73 26).

Przewodniczący Jury Konkursu
dr Stanisław Rogowski


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT