KNF proponuje kolejny system oszczędnościowy w III filarze

Rozwój  III  filara pozwoli na godną starość blisko miliona osób. "Sęk w tym, że na razie wiele jest pomysłów, lecz niewiele działania" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.06.2016 r.). Według gazety,   Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na przykład  chce stworzyć  w ramach III filara. system emerytalnych kont oszczędnościowych (EKO). Jak podaje dziennik, miałby on funkcjonować obok już istniejących pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).  Nadzór  proponuje zaś „3 x 50 zł” - informuje  "DGP",  a więc program EKO, w ramach którego   pracownik odkładałby 50 zł swojego wynagrodzenia po opodatkowaniu oraz  50 zł, które byłoby zwolnione z podatku. Natomiast  pracodawca  od siebie dodawałby kolejne 50 zł, które wliczałby w koszty uzyskania przychodu. "W efekcie miesięcznie pracownik mógłby odkładać 150 zł na emeryturę", a  dzięki zachętom podatkowym  realny koszt odłożenia przez niego pieniędzy byłby znacznie niższy. W opinii nadzoru, na nowym rozwiązaniu skorzystać mogłoby nawet milion osób - podaje gazeta.
Prof. Leokadia Oręziak, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej jest  "przeciwna jakimkolwiek zachętom podatkowym dotyczącym rozwoju trzeciego filara ani też obejmowania go jakimkolwiek systemem gwarancyjnym", ponieważ uważa, iż  "korzyści z tych rozwiązań przypadają tylko instytucjom finansowym, a koszty spadają na państwo" - podkreśla "DGP".

Kiedy  emerytowi-przedsiębiorcy ZUS może zawiesić emeryturę ?


Emeryt -przedsiębiorca dobrowolnie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a obowiązkowo opłaca tylko składkę zdrowotną - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.06.2016 r.). Według gazety, "także składka zdrowotna nie musi być opłacana, jeśli wysokość pobieranego świadczenia nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz gdy prowadzący działalność uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury  (w 2016 r. - 882,56 zł brutto miesięcznie)  lub   opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej".  Dziennik podkreśla, iż  zasady te obowiązują wszystkich emerytów,  także tych, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci.  Natomiast  "nie wszystkich emerytów obowiązują ustawowe limity dorabiania" - pisze "DGP". I tak,  nie obowiązują one osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, jak i tych emerytów, którzy uzyskują "przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło czy umowę agencyjną". Dodatkowe zarobki pozostałych osób nie mogą przekroczyć ustawowych progów, które wynoszą:   70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wypłacane jest całe świadczenie),  od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (świadczenie zmniejszone  o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń) oraz  powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zawiesza się wypłatę świadczenia).
Jak wyjaśnia "DGP",  w przypadku emerytów prowadzących działalność gospodarczą,  za "przychód, którego osiąganie może  powodować  zawieszenie  lub  zmniejszenie  świadczenia uważa się  przychód  stanowiący  podstawę wymiaru składek na  ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych", czyli  zadeklarowana przez emeryta-przedsiębiorcę kwota,  nie  niższa od kwoty "60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia". W  2016 roku to  kwoty 2 508,9 zł i 555 zł.

IGTE: Raport KNF  na temat OFE jest "kompletny, rzetelny i bezstronny..."

Ogłoszony 15 czerwca 2016 r.  raport Komisji Nadzoru Finansowego (KNF):  „Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy"  jest w opinii  Izby Gospodarczej  Towarzystw Emerytalnych (IGTE), "kompletnym, rzetelnym i bezstronnym przeglądem zmian legislacyjnych dotyczących OFE i dogłębną analizą ich konsekwencji dla przyszłych emerytów i sytuacji finansów publicznych w kontekście funkcjonowania całego systemu emerytalnego" - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 28.02.2016 r.).  Według IGTE, raport  ten w wielu elementach pozostaje zbieżny z wnioskami niezależnego, zagranicznego rankingu systemów emerytalnych  Melbourne Mercer Global Pension Index - pisze dziennik.  Raport KNF stanowi naturalną zapowiedź  "uczciwego i odpowiedzialnego ujęcia roli funduszy emerytalnych w tegorocznym przeglądzie emerytalnym. Chronologiczna prezentacja błędnych decyzji poprzednich rządów wraz z wykazaniem ich konsekwencji nie pozwala na ich powtórzenie, a lista rekomendacji wytycza jasny kierunek potrzebnych zmian" – twierdzi IGTE.
Zdaniem Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE, odbudowę społecznego zaufania do systemu emerytalnego i znaczące zwiększenie  jego efektywności,  przyspieszyłoby  "uporządkowanie klasyfikacji prawnej II  filara ubezpieczeń społecznych, uczynienie go domyślnym wyborem dla nowych członków, przebudowa suwaka bezpieczeństwa w kierunku jego uelastycznienia i skrócenia okresu przekazywania środków, a także rzetelne przedstawianie obywatelom,  jak powstają zobowiązania emerytalne i jakie są źródła ich finansowania".
"Rz" przypomina, iż nadzór finansowy  poinformował  w swoim raporcie, że  "znaczące usprawnienie funkcjonowania systemu emerytalnego może nastąpić po wprowadzeniu kompleksowych zmian, na które składają się  m.in. zmiana zasad waloryzacji i zapewnienie zbilansowania I  filara czy uporządkowanie klasyfikacji prawnej (na arenie krajowej i międzynarodowej) środków gromadzonych w II filarze".

Czy OFE znajdą miejsce w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"?


Minęły już trzy miesiące od pokazania opinii publicznej prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze postulaty Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  który ogłosił minister Morawiecki -  informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.06.2016 r.). Według gazety, także   resort pracy pod koniec wakacji ma ogłosić  kolejną edycję przeglądu systemu emerytalnego. "DGP"  zauważa, iż "między powstającymi w podobnym czasie dokumentami można dopatrywać się  istotnych synergii,  przynajmniej w dwóch obszarach". I tak,  plan Morawieckiego wymienia  „programy oszczędnościowe dla pracowników z formułą domyślnego uczestnictwa oparte o PPE, IKE  i  IKZE”. Ponadto, trzeci filar emerytalny pojawia się jako  jedno ze źródeł oszczędności finansujących szeroko zakrojony program inwestycyjny  w ramach  planu  „Kapitał dla rozwoju”.  W opinii dziennika, należy się  spodziewać, że zachęty do uczestnictwa w prywatnych planach dodatkowego oszczędzania na emeryturę  pojawią "zarówno w zapowiadanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i w przeglądzie emerytalnym przygotowanym przez MRPiPS".
"DGP" podkreśla, iż z  kolei  "drugi obszar potencjalnych synergii", czyli  otwarte fundusze emerytalne (OFE)  w ogłoszonym planie nie zostały nawet wymienione,  przez co pojawiły się spekulacje, że  rząd "szykuje funduszom smutny los, popularnie określany mianem trzeciego rozbioru". A aktywa OFE wynoszące  143 mld zł OFE  "całkiem nieźle pasują do planu Morawieckiego", o wiele lepiej niż całkowicie prywatny trzeci filar, którego budowa zajmie  lata  -  pisze gazeta.  Z  kolei ostatni raport  PwC  „Miejsce OFE w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” sugeruje, iż  " fundusze gotowe byłyby na inwestycje w trzech obszarach: venture capital, nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych". Zdaniem autorów raportu, OFE  "nie tylko wpasowują się w zarysowany przez ministra Morawieckiego plan, ale również dają szansę na dywersyfikację portfeli przyszłych emerytów, nadal mocno przeładowanych akcjami".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT