KNF ukarała Benefię TU na Życie SA za błędną politykę inwestycyjną

Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z Vienna Insurance Group musi zapłacić  półtora miliona złotych kary za błędną politykę inwestycyjną -  podaje „Parkiet"(Nr z 26.09.2014 r.).  Komisja Nadzoru Finansowego uznała bowiem, że ubezpieczyciel inwestowała pieniądze ubezpieczonych  bez sprawdzenia wiarygodności partnerów. W wydanym przez KNF  komunikacie, nadzór stwierdza  naruszenie przez Benefię TUna Życie SA   art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r. - donosi dziennik. „W ocenie KNF ubezpieczyciel inwestował pieniądze m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji, a w zakładzie ubezpieczeń nie istniały analizy ich sytuacji finansowej. (…)  niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe z długim terminem wykupu lub z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji.” Nadzór uznał. - pisze gazeta - iż „brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń na lokowanie środków w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz na koncentrację zaangażowania w akcje i obligacje tych samych podmiotów”. Według KNF, nie doszło do naruszenia interesów ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z zawartych przez towarzystwo umów ubezpieczenia, a sytuacja finansowa zakładu ubezpieczeń pozostaje stabilna.

UFK: Świadomy ryzyka klient będzie bardziej bezpieczny ?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała rekomendację dobrych praktyk informacyjnych, odnoszącą się do polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) – przypomina „Rzeczpospolita”(Nr z 25.09.2014 r.). Jest to odpowiedź samorządu gospodarczego ubezpieczycieli  „na liczne głosy i skargi klientów, którzy kupując ubezpieczenie z UFK, często tracili oszczędności życia, ponieważ nie zostali – jak twierdzili – rzetelnie poinformowani, czym dokładnie są takie polisy” - pisze dziennik. Jak podaje gazeta, rekomendację dobrych praktyk informacyjnych ma  zapobiec   kolejnym protestom klientów czy nowym procesom sądowym. Czytelne informacje o opłatach i ryzyku mają być w jednym dokumencie – twierdzi „Rz”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT