Klienci wciąż tracą na ubezpieczeniowych programach długoterminowego inwestowania ?

Podpisanie umowy na 10 czy 15 lat zobowiązuje, ale niestety tylko posiadacza polisy - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 14.03.2013 r.). Dziennik podkreśla, iż  "zobowiązuje go do opłat za: ryzyko ubezpieczeniowe (mimo że ochrona w programach jest symboliczna), administracyjnej, za zarządzanie, likwidacyjnej, od wykupu, operacyjnej”. Ponadto, niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z OWU , ubezpieczyciel  pobiera również opłatę za zarządzanie w wysokości i na warunkach określonych w regulaminach funduszy, w które klient inwestuje. Przy tym, zakład ubezpieczeń  "zobowiązań nie ma żadnych" - twierdzi gazeta. "PB" ostrzega, iż właściciel polisy inwestycyjnej  nie ma  też zagwarantowanych  zysków z inwestycji;  albowiem to zależy od koniunktury na rynku. "Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wciąż oferują programy, które mogą okazać się inwestycyjną pułapką".   Za ochronę  kapitału  płaci  sam klient, któremu przez wszystkie lata co miesiąc od składki ubezpieczyciel  potrąca  opłatę " za ryzyko". Tymczasem towarzystwa  namawiają na programy długoterminowego inwestowania.

Świadczenie z umowy ubezpieczenia po śmierci ubezpieczonego


Wykupując ubezpieczenie na życie, mamy prawo do wyznaczenia osoby lub osób uposażonych, którzy nabywają . prawo do świadczenia z chwilą śmierci ubezpieczonego  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 07.03.2013 r.). Gazeta podkreśla, iż kwota świadczenia przypadająca uposażonemu, czyli osobie  wskazanej  w umowie zawartej z towarzystwem, nie należy do spadku. Jeżeli zaś w umowie podpisanej z towarzystwem nikt nie został wskazany, "świadczenie należy się członkom rodziny zmarłego według kolejności podanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (małżonek w całości, dzieci w częściach równych, rodzice w częściach równych, inni ustawowi spadkobiercy w częściach równych)". Natomiast w sytuacji - podaje dziennik - kiedy nie ma osób uprawnionych, świadczenie zostaje wypłacone spadkobiercom.
"Rz" zauważa, iż  taka reguła postępowania towarzystw w razie śmierci ubezpieczonego dotyczy   każdego rodzaju ubezpieczeń na życie, a więc zarówno polis ochronnych, jak i inwestycyjnych z UFK oraz  środków  oszczędzonych  w ramach  IKE czy IKZE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT