Lepsze zyski Warty Życie

W 2009 roku TUnŻ Warta  wypracowała 34,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 11,8 mln zł (o 51,7 proc), i to pomimo, że   zebrany w ub.r. przez ubezpieczyciela przypis składki brutto wyniósł 2,61 mld zł i był o 11,9 proc. (319,7 mln zł) niższy niż w roku 2008 - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www. gu.com.pl z 11.02.2010 r.). Według "GU", która powołuje się na komunikat ubezpieczyciela, stało sie tak  na skutek spadku sprzedaży Warty Gwarancji oraz  wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych, sprzedawanych w dużej mierze przy współpracy z Kredyt Bankiem. Zmiana struktury produktowej wpłynęła znacząco tj. o 50 proc. (14,5 mln zł r/r) na polepszenie wyniku technicznego,  który na koniec 2009 r. wyniósł 43,8 mln zł.
Towarzystwo osiągnęło na koniec września 2009 r. udział w rynku ubezpieczeń na życie na poziomie 9,5 proc.. (w porównaniu z 5,8 proc. udziałem po trzecim kwartale 2008 r.).
Na koniec grudnia 2009 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi życiowej Warty wynosił 215,4 proc., a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 112,0 proc..

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał w ub.r. 1315 skargi na ubezpieczycieli życiowych

W 2009 r. do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 1315  skarg dotyczących ubezpieczeń na życie . Stanowiły one  15,3 proc.  wszystkich spraw - podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www. gu.com.pl z 11.02.2010 r.).  Wśród nich znalazły się jeszcze zastrzeżenia dotyczące umów zawartych przed 1989 r. przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń,  a realizowanych obecnie przez PZU Życie (tzw. stary portfel), których problematyka wiąże się ze zbyt niską kwotą ustalonego świadczenia z tytułu ubezpieczenia dzieci (tzw. ubezpieczenie posagowe) lub ubezpieczenie renty odroczonej (89 spraw - 1,0 proc.). Według "GU", drugi rodzaj umów wchodzących w zakres skarg dotyczących ubezpieczeń na życie to umowy zawarte po 1989 r.,  będących przedmiotem 1226 zastrzeżeń (14,3 proc.). Najwięcej z nich dotyczyło ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych, będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 584 sprawy (6,8 proc.). W tej grupie spora liczba skarg dotyczyła ubezpieczeń na życie (367 spraw - 4,3 proc.). Skarżono  sposób  naliczania, wymiar i zwrot składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej odmowy zwrotu niewykorzystanej części składki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (111 spraw – 1,3 proc.). Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał także 107 (1,3 proc.) spraw dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (spory w tej grupie spraw najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia – w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia). Skarżono także odmowy uznania roszczeń  przez ubezpieczycieli, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek wg definicji określonej w owu) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego niewłaściwych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; zbyt niskiej wobec oczekiwań tzw. wartości wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania (tzw. wykup polisy) czy spory wynikające z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy ubezpieczenia, zwłaszcza niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczających.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT