MF proponuje nową regulację w sprawie polis ubezpieczenia na życie z UFK

Koniec polisolokat „po polsku” ?  Ministerstwo Finansów chce instrumentami prawnymi poprawić bezpieczeństwo klientów – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 23.12.2014 r.). Zmiany zostały przewidziane w projekcie założeń ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Część z nich została już zatwierdzona przez Stały Komitet Rady Ministrów” . I tak,  „rozszerzono obowiązki informacyjne, przyjęto regulację mającą na celu badanie potrzeb ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia, organ nadzoru będzie miał prawo nakazać wycofanie produktu, jeżeli zagrażać on będzie interesom konsumentów” - pisze gazeta. W opinii  Wiesławy Dróżdż, rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów, w nowej regulacji „kluczowe jest wprowadzenie obowiązku badania indywidualnej sytuacji konsumenta. Zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy będzie musiał uzyskać informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń oraz jego sytuacji finansowej. Dopiero po analizie takich danych ubezpieczyciel będzie mógł przedstawić klientowi ofertę. A jeśli nie będzie miał odpowiedniego produktu, będzie musiał go o tym poinformować.”
W takich przypadkach umowa będzie mogła zostać zawarta jedynie na wyraźną prośbę konsumenta - podkreśla gazeta.
Projekt MF wprowadza też zakaz pobierania prowizji w sytuacji zawierania umowy na cudzy rachunek oraz  możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 60 dni od otrzymania pierwszej informacji o stanie świadczeń. Jednak  odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie powinno zwalniać ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony, Ponadto,  wprowadzona zostanie możliwość dodatkowego pozasądowego rozstrzygania sporów przez Rzecznika Ubezpieczonych w przypadku umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, również w stosunku do umów obowiązujących także w dniu wejścia w życie ustawy. Udział zakładu ubezpieczeń w postępowaniu będzie obowiązkowy.
Zdaniem mec. Aleksandra Daszewskiego z  Biura Rzecznika Ubezpieczonych, „rozwiązania proponowane przez resort finansów są korzystne dla konsumentów, przy czym trzeba pamiętać, że dotyczą umów zawieranych w przyszłości, po wejściu w życie proponowanej regulacji (...) główny jednak problem dotyczy osób, które podpisały umowy wcześniej”. W opinii Daszewskiego,   rozwiązaniem byłaby „prokonsumencka samoregulacja rynku, poddanie takich sporów mediacji czy polubownemu trybowi rozstrzygania”.
Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 stycznia 2016 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT