MRiF : koszt waloryzacji rent i emerytur w2018 r. wyniesie 5,4 mld zł, a nie 4,8 mld zł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS )  przygotowało projekt waloryzacji rent i emerytur  w 2018 r. ze wskaźnikiem na poziomie 102,4 proc.- informuje "Bankier.pl". Resort pracy  szacuje łączne  koszty  waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych przy tym wskaźniku  na kwotę około 4,8 mld zł.  Natomiast Minister Rozwoju i Finansów uważa, że koszt waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku wyniesie 5,4 mld zł, a nie 4,8 mld zł - wynika z opinii  MRiF  do projektu rozporządzenia - podaje portal. W opinii MRiF,  "aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż inflacja emerycka za rok 2017 wyniesie 102,1 proc. wobec dotychczas szacowanej 101,6 proc. Prognozowana inflacja emerycka będzie wyższa od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (101,8 proc.). Oznacza to, iż do ustalenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent należy wziąć  inflację emerycką, która jest wyższa od  inflacji ogółem" - pisze portal. Wskaźnik waloryzacji ogółem wyniesie więc 102,7 proc., zamiast zakładanego  102,4 proc.  Natomiast  łączny koszt waloryzacji w 2018 r. będzie wyższy o ok. 0,6 mld zł,  czyli wyniesie  5,4 mld zł zamiast 4,8 mld zł" - donosi "Bankier.pl".

Nadal aktualna abolicja składek na  ZUS  w  latach 1999 - 2009  (dla przedsiębiorczych matek)

Abolicja w składkach ZUS  dla  przedsiębiorczych matek jest nadal  aktualna - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 17.07.2017 r.). Według gazety,   "kobiety, które w latach 1999 – 2009 podczas przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (...) nie opłaciły składek z tytułu prowadzonej jednocześnie działalności, ciągle mogą starać się o ich umorzenie".  Albowiem zgodnie z  art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2009 r.),  osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński - podaje dziennik - "podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie miały ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie miały innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych."  Z kolei   art. 6 ust. 1 pkt 5 tej  ustawy  stanowi,  iż  prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej skutkowało  także obowiązkiem  ubezpieczeń. Natomiast  tytułem do ubezpieczeń nie była t w takim przypadku umowa o pracę - twierdzi "Rz". Stąd   do 31 sierpnia 2009 r. " w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej, osoba podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności" - wyjaśnia dziennik.

Kiedy  emerytura zaliczkowa z ZUS ?

Ponad 300 tys. osób jeszcze w tym roku może się starać o przyznanie emerytur w związku z obniżonym wiekiem emerytalnym - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z 17.07.2017 r.). Jednak  jeśli przyszły emeryt ma zgromadzone wszystkie dokumenty  potrzebne do uzyskania świadczenia, i tak nie może być pewny, że od razu otrzyma pierwszą wypłatę - ostrzega gazeta, powołując się na  Jeremiego  Mordasewicza  z Konfederacji Lewiatan, członka rady nadzorczej ZUS. W jego opinii, czas oczekiwania  na świadczenie zależy od tego, jak dobrze  przygotuje się  do złożenia wniosku. Albowiem "istotne  jest wcześniejsze odszukanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków będących podstawą do wyliczenia emerytury. Taki obowiązek spoczywa na wszystkich  zainteresowanych zakończeniem aktywności zawodowej. Bez względu na wiek" - twierdzi  J. Mordasewicz.  "DGP" informuje,  iż   ZUS na wydanie  decyzji w sprawie emerytury na zgłoszony po raz pierwszy wniosek ubezpieczonego ma  30 dni od  wyjaśnienia ostatniej okoliczności  niezbędnej do  jej  wydania. Przy tym, ostatnią okolicznością niezbędną do wydania decyzji jest  np. dzień osiągnięcia  wieku  emerytalnego  lub  dzień zakończenia postępowania wyjaśniającego z ubezpieczonym  lub płatnikiem składek.
Przy  tym,  jeśli organ rentowy  zwróci  się  do  zainteresowanego o uzupełnienie dokumentów,  termin ten nie biegnie - ostrzega   w dzienniku Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Prawnej LexConsulting.  Z kolei według Wiesławy Taranowskiej,  wiceprzewodniczącej  OPZZ i członka rady nadzorczej ZUS, "mamy sygnały z całej Polski, że   ZUS przed przyznaniem emerytury raz jeszcze sprawdza dokumenty ".  Ponadto,  ZUS,  rozpatrując  wniosek  o  przyznanie świadczenia emerytalnego.   ma  prawo do podważania  już  prawomocnych  decyzji  o  ustaleniu kapitału  początkowego, który jeszcze nie został doliczony do emerytury - podkreśla "DGP". Dlaczego? Ponieważ niektóre stare dokumenty wydawane przez pracodawców nie mają obecnie wymaganych pieczątek imiennych. Kwestionowane są także wpisy w legitymacjach ubezpieczeniowych,  potwierdzające wysokość zarobków - wyjaśnia Andrzej Strębski, niezależny ekspert ubezpieczeniowy. ZUS w razie prowadzenia postępowania wyjaśniającego ustala prawo do świadczenia oraz jego wysokość w kwocie zaliczkowej (decyduje o wypłacie zaliczkowej emerytury w zależności od tego, jakie dokumenty złożył sam zainteresowany).
Jeżeli  ZUS nie dokona wypłaty emerytury lub jej wyrównania w określonym ustawowo terminie, "jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie dotyczy to przypadku, w którym zakład nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypłaceniu świadczenia".

Data  przyjęcia do służby w SG decyduje o  skorzystaniu  ze specjalnych rozwiązań przysługujących  mundurowym

Zdaniem Sądu Najwyższego,  nie można postawić zakładowi emerytalnemu zarzutu, że instytucja ta nie doliczyła lat  pełnienia zasadniczej służby wojskowej do okresów uprawniających do emerytury policyjnej.  Na prawo zaliczenia do wysługi lat  uprawniających do emerytury policyjnej,  okresów podlegania pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu,  wpływa jedynie  data przyjęcia do służby w Straży Granicznej  - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.07.2017 r.). Gazeta  opisuje sprawę  byłego pracownika Straży Granicznej,  któremu  Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w 2013 r.  przyznał prawo do emerytury policyjnej. Organ rentowy, ustalając  wysokość jego  emerytury  nie  uwzględnił   jednak  okresów  składkowych  i  nieskładkowych,  przypadających przed podjęciem służby w Straży Granicznej (SG) - podaje dziennik. Mężczyzna nie zgodził się z tą decyzją, twierdząc, iż  jego świadczenie emerytalne  zostało policzone w sposób nieprawidłowy i oddał sprawę do sądu.  Powód uznał,  iż  w  jego ocenie emerytura powinna być ustalona na podstawie art. 15 art. 15 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji,  a więc zakład emerytalny MSW  powinien przy  liczeniu jego świadczenia  uwzględnić okresy składkowe i nieskładkowe,  przypadające przed podjęciem służby w SG, w tym czas odbywania przez niego  zasadniczej służby wojskowej.  Sąd uznał zaś,  iż  skarżący  pełnił  zasadniczą służbę wojskową  od 26 października 1978 r. do 4 października 1980 r.,  zaś  w SG służył  od  15 kwietnia 1999 r. do 31 grudnia 2012 r.  Dlatego też nie miał  możliwości skorzystania ze specjalnych rozwiązań przysługujących mundurowym, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT