Nadal bez porozumienia w sprawie projektu ustawy o PPK

Nadal nie ma zgody w sprawie  projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 29.06.2018 r.), 28 czerwca br.  Rada Dialogu Społecznego miała podjąć dwustronną uchwałę i zająć wspólne stanowisko w sprawie PPK,  ale tak się nie  stało.  Prezydium Rady zdecydowało  nie przedkładać projektu do głosowania, ponieważ pojawiły się rozbieżności. Wprawdzie  strona rządowa zadeklarowała przystąpienie do uchwały, ale  Forum Związków Zawodowych chciało wyjaśnić kwestie relacji składki pracodawcy do wynagrodzenia pracowników - pisze dziennik. Ponadto, stanowczo przeciwko podjęciu uchwały jest także OPZZ, a  swoje uwagi do projekt zgłosił także Business Centre Club (BCC). Wyjaśnieniem wątpliwości ma więc  zająć się zespół roboczy - podaje gazeta. 

Według "Rzeczpospolitej", wątpliwości przedsiębiorców budzi równoczesne wprowadzenie PPK i zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, wynagrodzenia rosną obecnie o 7 proc., a skutki wprowadzenia PPK oraz zniesienia limitu 30-krotności dałyby ponad 10-procentowy wzrost kosztów pracy. Natomiast Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego zauważa, iż "pomysłodawcy PPK mogą się spodziewać pozytywnej opinii Rady Dialogu Społecznego, co nie oznacza, że stanowisko wszystkich przedstawicieli różnych organizacji pracodawców oraz związków zawodowych jest jednolite". 

Z kolei  Rządowe Centrum Legislacji (RCL) wydało  opinię, że ustawa o PPK  zawiera przepisy, które "potencjalnie prowadzą do naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania" - donosi dziennik.

 

 

Rozprawa  TK  w  sprawie  zniesienia limitu  tzw. 30-krotności  odwołana

 

Trybunał Konstytucyjny (TK) odwołał zaplanowaną na 10 lipca 2017 r. rozprawę dotyczącą zaskarżanej przez prezydenta RP  ustawy o tzw. zniesieniu limitu 30-krotności - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.06.2018 r.), powołując się na informację opublikowaną  na stronie internetowej Trybunału.

Gazeta przypomina, iż Andrzej Duda, prezydent RP  w styczniu 2018 r. skierował do TK  wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczyły  "dochowania standardów procesu legislacyjnego" - pisze dziennik.  "Zdaniem Prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi".

Zaskarżana przez prezydenta A. Dudę ustawa zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność). Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma być  odprowadzana „od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego" - podaje gazeta.

 

 

TSUE: w przypadku  zmiany  płci,   państwa  członkowskie  UE  muszą przestrzegać  prawa Unii, a zwłaszcza zasady niedyskryminacji

 

Osoba, która zmieniła płeć, nie może być zmuszona do unieważnienia małżeństwa zawartego przed tą zmianą, aby uzyskać prawo do emerytury w wieku przewidzianym dla nowej płci- uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu (C-451/16). 

Zdaniem TSUE, "taki warunek stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć"- podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.06.2018 r.). Albowiem dyrektywa Unii 79/7/EWG z 1978 r. zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć w dziedzinie świadczeń socjalnych, w tym emerytur i rent. Dyrektywa ustanawia jednak wyjątek od tego zakazu - pisze gazeta -  zezwalając państwom członkowskim na wyłączenie z zakresu jej stosowania kwestii związanych z ustalaniem wieku emerytalnego dla celów przyznania rent i emerytur. Ponadto, TSUE stwierdził, że "nawet jeżeli prawne uznanie zmiany płci oraz małżeństwo to sprawy wchodzące w zakres kompetencji państw członkowskich (w dziedzinie prawa o aktach stanu cywilnego), to przy wykonywaniu tych kompetencji państwa i tak muszą przestrzegać prawa Unii, a zwłaszcza zasady niedyskryminacji".

TSUE rozpatrywał sprawę kobiety, która wcześniej była mężczyzną i zawarła związek małżeński z kobietą; w 1995 r. przeszła operację zmiany płci. Powódka nie dostała jednak pełnego świadectwa uznania nowej płci, którego wydanie – na gruncie brytyjskiego prawa – uzależnione było od unieważnienia jej małżeństwa (chciała  pozostać w związku małżeńskim z powodów religijnych). Kobietę objęły więc stare przepisy, gdy w 2008 r. ukończyła 60 lat i złożyła wniosek o przyznanie emerytury państwowej - podkreśla  dziennik. "Wniosek ten został odrzucony" i  powódka  nie mogła być uznana za kobietę przy określaniu ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Zaskarżyła tę decyzję do sądu, twierdząc, iż "warunek niepozostawania w związku małżeńskim w przypadku prawnej zmiany płci jest dyskryminacją sprzeczną z prawem Unii". W rezultacie brytyjski Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy taka sytuacja jest do pogodzenia z dyrektywą z 1978 r. - informuje gazeta. Według "Rzeczpospolitej",  Wielka Brytania  zgodnie z dyrektywą UE 79/7/EWG z 1978 r.  ustaliła wiek emerytalny kobiet urodzonych przed dniem 6 kwietnia 1950 r. na 60 lat, zaś mężczyzn urodzonych przed dniem 6 grudnia 1953 r. – na 65 lat. TSUE  potwierdził więc swoje orzecznictwo, zgodnie z którym dyrektywa z 1978 r., ze względu na jej przedmiot oraz charakter chronionych praw, ma zastosowanie do przypadków dyskryminacji, których źródłem jest zmiana płci.

 

 

Tzw. mały  ZUS coraz bliżej 

 

Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u dla drobnych firm, który obniża ich składki na ubezpieczenie społeczne  w przypadku najdrobniejszych biznesów z obecnych ponad 1,2 tys. zł do niespełna 660 zł - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 26.06.2018 r.) za PAP. Tzw. mały ZUS ma zacząć obowiązywać od  1 stycznia 2019 r.  i dotyczyć będzie  osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody w 2018 r. nie przekroczą 5-krotności minimalnego wynagrodzenia (średnio 5250 zł miesięcznie). Według gazety, z nowych rozwiązań ma skorzystać około 200 tys. firm, które tylko w pierwszym roku obowiązywania  nowej ustawy mają zaoszczędzić  około 1,5 mld zł.  Z kolei  resort przedsiębiorczości i technologii podkreśla - informuje dziennik - iż "nowe przepisy dadzą oszczędności firmom, przez co poprawią one swoją rentowność i dadzą im lepszą perspektywę rozwoju". Mały ZUS ma też przyczynić się do ograniczenia szarej strefy, poprawić tzw. "przeżywalność" firm oraz  pobudzić aktywność zawodową - podaje "DGP". 

Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS. 

 

 

ZUS oszczędza na kontraktach IT

 

W  ciągu najbliższych  czterech lat ZUS na kontraktach z dostawcami systemów i usług IT  planuje zaoszczędzić 800 mln zł - podaje "Money.pl"(www.money.pl z 28.06.2018r.). Według portalu, biznes drenował kieszenie instytucji "bez litości". Z informacji "Money.pl" wynika , że do sporej części starych umów obecny zarząd ma zastrzeżenia. Były one  "zbyt kosztowne, miały niezrozumiałe zapisy".  "Ot przyjeżdżali do ZUS panowie w garniturach jak po swoje. A gdy słyszeli, że taka cena jest nie do zaakceptowania, to otwierali szeroko oczy. I śmiali się, że koniec końców i tak ZUS zapłaci" - portal cytuje "chodzące" po ZUS opowieści o kulisach negocjacji w sprawie IT.  Obecnie specjaliści IT  (profesjonalni koordynatorzy  odpowiedzialni  za strategiczne procesy zakupowe) pomagają ZUS lepiej negocjować kontrakty z firmami dostarczającymi instytucji  usługi informatyczne – twierdzi "Money.pl". 

Według Krzysztofa Dyki, wiceprezesa ZUS   ds. IT,  od połowy 2017 r.  instytucja  ta w ciągu  roku zaoszczędziła na kontraktach informatycznych blisko 200 mln zł, a w perspektywie czterech lat oszczędności zakładu na IT  mają sięgnąć poziomu blisko  800 mln zł. 

Większość zaoszczędzonych środków ma trafić  do pracowników w formie podwyżki wynagrodzeń – informuje portal.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT