Nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej rozszerza kompetencje KNF co do wprowadzania na rynek nowych produktów o charakterze inwestycyjnym

Sejm przyjął  ustawę, która reguluje cały rynek ubezpieczeniowy, a jednocześnie wprowadza szereg rozwiązań, mających chronić konsumentów m.in. przed nadużyciami przy sprzedaży polisolokat i ubezpieczeń grupowych- informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 12.09.2015 r.). Nowa ustawa zawiera  szereg rozwiązań o charakterze prokonsumenckim. Zdaniem Izabeli  Leszczyny, wiceminister finansów, "zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na niekorzystne, także niestety nieuczciwe praktyki instytucji finansowych,  stosowane przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, a polegające na stosowaniu niedozwolonych klauzul umownych, wprowadzaniu klientów w błąd, braku właściwej informacji o opłatach, nadmiernej wysokości opłat, pozbawieniu praktycznej możliwości odstąpienia od umowy"- pisze gazeta.
I tak, nowa regulacja  wprowadza  obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym "w celu dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia będzie dla niego odpowiednia" - podaje "Rz". Ponadto,  kluczowe rozwiązania ustawy dotyczą - w opinii resortu finansów - "zapewnienia klientom zakładów ubezpieczeń informacji o warunkach podpisywanej umowy, zobowiązaniu zakładu ubezpieczeń do przekazania ubezpieczonemu,  a także jego spadkobiercom informacji związanych z przebiegiem likwidacji szkody".
Nowa regulacja rozszerza kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która ma  monitorować rynek ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a w razie  potrzeby,  zakazywać lub ograniczać wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych czy rodzajów działalności finansowej.  Ustawa przyznaje  ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym "zawartych po dniu wejścia w życie ustawy i możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów zakład ubezpieczeń-konsument przez Rzecznika Finansowego"- pisze dziennik. .
Ponadto, ustawa wprowadza  ograniczenia do ubezpieczeń  grupowych, przede wszystkim szkolnych. I tak, "przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Spod zakazu tego wyłączono umowy zawarte na rachunek pracowników i członków ich rodzin oraz samorządów zawodowych lub związków zawodowych".
Większość przepisów ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

IPG chce mocno wejść na rynek pośrednictwa sprzedaży polis ubezpieczenia na życie

Idea Partners Group (IPG) zamierza stać się liczącym graczem na rynku pośrednictwa sprzedaży  polis życiowych - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 16.09.2015 r.).Według gazety, multiagencja kończy właśnie proces pozyskiwania inwestora, który ma ją  wesprzeć  w tym modelu biznesowym. Dziennik pisze, iż  receptą tej firmy   na kryzys w ubezpieczeniach życiowych  mają  być grupowe ubezpieczenia ochronne, pracownicze i zdrowotne.  Według "PB",  IPG chce także dać klientom alternatywę dla  produktów z UFK, m.in.  oferując produkty finansowe typu inwestycja w  TFI czy  FIZ obligacji korporacyjnych. Jak zauważa  gazeta,  Idea Partners Group "celuje nie tylko w ubezpieczenia grupowe", ale . chce także stać się liczącym graczem na rynku dystrybucji polis życiowych. Piotr Maciągowski, prezes zarządu multiagencji przyznaje w dzienniku, iż  "rynek indywidualnych ubezpieczeń życiowych jest zbyt duży, żeby z niego zrezygnować. Wobec niesatysfakcjonującej poprawy państwowej służby zdrowia zainteresowanie takimi produktami będzie stale rosło".
 IPG deklaruje przy tym,  iż  będzie wypłacać agentom prowizję z góry za cały okres ubezpieczenia - pisze dziennik - aby zachęcić do współpracy, zwłaszcza  tzw. małych agentów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT