Nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znosząca górny limit składek na ZUS trafiła do TK

Andrzej Duda, prezydent  RP   skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK) wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 08.01.2018 r.). Wniosek prezydenta do TK został skierowany w trybie kontroli prewencyjnej, a więc przed podpisaniem ustawy. Pierwotnie nowelizacja ustawy miała wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Jednak Senat zaproponował  do niej poprawkę przesuwającą jej  wejście w życie na 2019 r. Sejm przyjął tę poprawkę 15 grudnia, po czym nowelizacja trafiła do prezydenta RP .Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób, czyli ok. 2 proc. ubezpieczonych - donosi "PB". Według gazety, obiekcje prezydenta Dudy  miało wzbudzić  przede wszystkim „dochowanie standardów procesu legislacyjnego”, a zwłaszcza analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Swój sprzeciw przeciwko trybowi prac nad ustawą zgłaszały m.in. Konfederacja Lewiatan, Konfederacja Pracodawców RP , Związku Pracodawców Business Centre Club oraz NSZZ Solidarność.
Pracodawcy i związkowcy zgodnie oświadczyli, że nie zgadzają się na dalsze zwiększanie kosztów związanych z zatrudnianiem osób w ramach umów o pracę.  W  oświadczeniu  przypomnieli zaś, że wprowadzenie limitu składek na ZUS wiązano ze stworzeniem jednolitego systemu emerytalno-rentowego w celu zagwarantowania jego stabilności w przyszłości i niedopuszczenie do tworzenia tzw. kominów emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych).
Jak podaje "PB"., nowa regulacja   stanowi, że od 2019 r. miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego obecnie najlepiej zarabiający  nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Według dotychczasowych przepisów,  roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok
Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Według szacunków resortu, sektor finansów publicznych   na skutek zmian w 2018 r. zyskałby ok. 5,4 mld zł. Rada Nadzorcza ZUS  zaopiniowała projekt  negatywnie, wnioskując o " wycofanie projektu ustawy z prac sejmowych i o ponowne przeprowadzenie konsultacji projektu;  o uwzględnienie w projekcie ustawy rocznego vacatio legis, także z powodu konieczności dostosowania narzędzi informatycznych ZUS do nowego stanu prawnego" - informuje dziennik.

Jaka wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r.?

ZUS poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru składek i  kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych  - donosi "Rzeczpospolita"(O8.01.2018 r.). Gazeta przypomina, że w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wysokości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która  w 2018 r.  wynosi 4443 zł. Natomiast  podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2665,80 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). To jest o 108 zł więcej niż w 2017 r. (4263 zł) - podaje dziennik.  I tak, osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 r. ponad 1200 zł comiesięcznych składek na ZUS. Według gazety, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł.
Natomiast w  przypadku przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą prowadzą krócej niż 2 lata, wysokość składek  odprowadzanych do  ZUS zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A te od 1 stycznia 2018 r.  wynosi 2100 zł - informuje "Rz". Z kolei, podstawą  wymiaru składek jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r., czyli 630 zł. Dziennik tłumaczy, iż  niższe składki można opłacać przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności. Ten okres nie wydłuża się, niestety,   w razie zawieszenia działalności. Ponadto, z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Co istotne, wysokość składki zdrowotnej będzie znana dopiero w drugiej połowie stycznia br., kiedy  GUS poda wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 r., będącego  podstawą obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok.

Wcześniejsze  emerytury także dla rolników

Zdaniem "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 10.01.2018 r.),  ostatnie zmiany emerytalne były korzystne dla rolników. Wiek uprawniający rolnika do zakończenia działalności zawodowej i ubiegania się o świadczenie emerytalne jest obecnie tożsamy z powszechnym wiekiem emerytalnym w Polsce -  60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli więc osiągną odpowiedni wiek emerytalny i wykażą, że podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat - pisze  gazeta -  mogą otrzymać świadczenie z KRUS. Natomiast rolnik może ubiegać się   o wcześniejszą emeryturę z KRUS   jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r.  osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn, posiada wymagany okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (co najmniej 30 lat )  oraz  zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej - informuje "DGP".  Według KRUS, "o ile wszystkie te warunki zostaną spełnione do końca 2017 roku, rolnik uzyska emeryturę rolnicza także wtedy, gdy złoży wniosek już w 2018 roku wraz z dokumentem potwierdzającym zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej". Może być to akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę czy np. umowa dzierżawy, zawarta na co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków  "z osobą nie będącą między innymi małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, albo osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym". Jak podaje "DGP",  KRUS   dopuszcza jednak " zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem, jeśli „rodzice złożą oświadczenie o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie".

Konieczna nowela ustawy  o pracowniczych  programach  emerytalnych

Z dniem 21 maja 2018 r. zmienią się zasady informowania członków pracowniczych programów emerytalnych (PPE)  o zgromadzonych tam  środkach. Ponadto, zostanie   określony także maksymalny okres oczekiwania na przystąpienie do takiej formy oszczędzania - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.01.2018 r.  Nowe zasady będą dotyczyć 395,6 tys. osób oszczędzających w PPE – pisze dziennik.
Gazeta wyjaśnia, iż  jest to  efektem  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014). "Dokument ten wprowadza przepisy mające na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE" . Według "DGP", ta dyrektywa PE z 2014 r, postuluje
m.in. ograniczenie przeszkód w sprawie  możliwości korzystania z dodatkowych programów emerytalnych. I właśnie z tego  to  powodu konieczna jest nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1449) - tłumaczy gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT