Open Finance emituje akcje na zakup Link4 Life

Open Finance zbiera środki  na kupno  Link4 Life - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.03.2011 r.). Dochód ze sprzedaży akcji spółki ma zostać przeznaczony na sfinalizowanie transakcji zakupu 49 proc.  akcji Link4 Life. Ich koszt to ok. 10 mln zł. Według gazety,  rozpoczęły się  już zapisy na akcje Open Finance, których debiut jest planowany na początek kwietnia.br.  Firma planuje sprzedać 4,25 mln akcji z nowej emisji oraz 20,5 mln akcji oferowanych przez Getin Noble Bank - twierdzi "DGP". Dziennik podaje, że maksymalna cena akcji ma kształtować się na poziomie  19,5 zł. Jeżeli wiec cena papierów Open Finance ta nie ulegnie zmianie, to wartość planowanej emisji może sięgnąć  nawet 480 mln zł - prognozuje gazeta.  Finalizacja może nastąpić w II albo III kwartale 2011 r.- podkreśla "DGP".  Open Finance rozważa  także  zakup towarzystwa  ubezpieczeń  majątkowych. 

Nowe kwoty za procent uszczerbku na zdrowiu

Od 1 kwietnia br. do  31 marca 2012 r.  należeć się będzie 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 15.03.2011 r.). I tak, osobie ubezpieczonej, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego  uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20 proc.  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego dla celów emerytalnych w Monitorze Polskim, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - podaje dziennik. Natomiast kwota przysługująca za jeden procent uszczerbku na zdrowiu  zmienia się raz w roku.  Z kolei kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosić będą:  11 287 zł (z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy wypadkowej czy z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy wypadkowej);  58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej); 29 025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy wypadkowej wypadkowej) ; 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej) itd.

PIU: należałoby precyzyjnie określić, czym jest dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Polska Izba Ubezpieczeń twierdzi, że projekt  dotyczący dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,    przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia  może być mylący zarówno dla ubezpieczycieli,  jak i dla świadczeniodawców – pisze  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z  15.03.2011 r.). Zdaniem  PIU, ubezpieczenia zdrowotne mogłyby być -  zgodnie z projektem -  oferowane jako każde ubezpieczenia życiowe z grupy wypadkowych i chorobowych."Oznacza to, że ubezpieczeniem zdrowotnym mogłaby być każda polisa wypadkowa i chorobowa, nawet gdy nie ma ona nic wspólnego ani ze zwrotem kosztów leczenia ani z organizacją świadczeń medycznych" – tłumaczy Paweł Kalbarczyk, przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU. Dlatego też w  opinii Izby, "obecny kształt projektu nie daje szans na to, by prawidłowo odróżnić ubezpieczenia zdrowotne od innych polis wypadkowych i chorobowych (...)  definicja przyjęta przez resort zdrowia sprawiłaby kłopoty nie tylko ubezpieczycielom życiowym co do tworzenia oferty, ale także, w przypadku obowiązywania ulgi podatkowej, organom skarbowym, dla których jednoznaczność interpretacji jest szczególnie istotna".  Izba uważa - podkreśla "Ubezpieczeniowa" -  że „zgodnie ze sztuką tworzenia dobrego prawa, należałoby precyzyjnie określić, czym jest dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.” Izba  opowiada się takimi za rozwiązaniami, które nie pozwolą na jakiekolwiek ograniczanie dostępu do świadczeń osobom, niekorzystającym z prywatnych ubezpieczeń.

Odmowy odszkodowań z tytułu  martwo urodzonego dziecka

Firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty ubezpieczeń na życie z tytułu martwo urodzonego dziecka - podkreśla prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) , która zwróciła się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - donosi "Wirtualna Polska"(www.wp.pl z 14.03.2011 r).  Do RPO wpłynęły bowiem skargi dotyczące odmowy wypłaty świadczenia przez zakłady ubezpieczeń w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka. A powodem odmów  jest - w opinii RPO - dowolne definiowanie "martwego urodzenia". W ocenie RPO,  takie stanowisko "może tworzyć ryzyko naruszenia zbiorowych interesów konsumentów". I tak, " Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMPENSA S.A. za dziecko uznaje istotę, która przyszła na świat w 36. tygodniu ciąży i żyła 24 godziny od chwili narodzin. Natomiast według Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. za martwo narodzone uważa dziecko, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 23. tygodniu ciąży. PZU Życie S.A. za dziecko martwo urodzone uważa takie, które urodziło się po 22. tygodniu ciąży (i zostało zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego). Podobną granicę wieku dziecka ustaliła Aviva. Według Allianz Życie Polska S.A urodzenie martwe, to urodzenie po 20. tygodniu ciąży".
"Konstytucja RP zapewnia ochronę życia każdemu człowiekowi" - pisze RPO -  art. 30 konstytucji potwierdza nienaruszalność godności istoty ludzkiej. "Przepisy kodeksu cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, a nawet karnego zawierają zapisy, zgodnie z którymi ochronie prawnej podlega istota ludzka już od chwili poczęcia. Żadna ustawa nie definiuje martwego i żywego urodzenia. Definicje te znajdują się w załącznikach do rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku i ministra obrony narodowej z dnia 18 grudnia 2009 roku. Zgodnie z nimi urodzenie martwe to urodzenie, które nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży".
Prof. Lipowicz  zwróciła się do Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tej sytuacji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT