PPE nadal mało popularne

Po  ponad 17 latach od wprowadzenia rozwiązań prawnych, umożliwiających w ramach  trzeciego filara  emerytalnego  zakładanie przez firmy  pracowniczych programów emerytalnych (PPE), nadal  w naszym kraju funkcjonuje ich niewiele - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 16.02.2017 r.). W końcu 2015 r. w  1054  pracowniczych programach  oszczędzało prawie 400 tys. pracowników, zaś zgromadzone aktywa PPE  wynosiły 10,6 mld zł. Tymczasem według danych Ministerstwa Rozwoju, w lipcu 2016 r.,  w PPE  znajdowało się około  13,3 mld zł - informuje dziennik. W opinii gazety, jest to "wprawdzie znacznie więcej niż wynoszą oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – łącznie 6,8 mld zł – ale wciąż znacznie poniżej krajowych potrzeb".
"Rzeczpospolita" przypomina, iż  PPE umożliwiają odłożenie na starość większych kwot (w skali roku) niż inne ustawowe formy dodatkowego oszczędzania (IKE i IKZE). Obecnie do pracowniczego programu  emerytalnego jeden jego uczestnik może rocznie wpłacić ponad 19 tys. zł.

Blisko 200 tys. emerytowanych  byłych  funkcjonariuszy  służb mundurowych  PRL  z  obniżonym  świadczeniem  emerytalnym
 
Od 1 października  2017 r. emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych PRL mają otrzymywać obniżone  emerytury i renty. Wcześniej byli funkcjonariusze pobierający świadczenia emerytalno – rentowe  trafią pod lupę IPN -  donosi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z 20.02.2017 r.).  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER MSW) przesłał do IPN wnioski o informację o przebiegu służby ponad 191 tys. rencistów i emerytów  – czyli wszystkich, którym wypłaca świadczenia. Według gazety,  jest  to  blisko sześć  razy  więcej  niż   zapowiadał  wcześniej  resort spraw wewnętrznych (ustawa dezubekizacyjna miała objąć  32,1 tys. byłych funkcjonariuszy SB). Weryfikację ma przeprowadzić IPN, ponieważ organ emerytalny MSW  "nie jest uprawniony do weryfikowania okresów służby na rzecz totalitarnego państwa” - pisze dziennik, powołując się  na ZER MSW. Jak twierdzi Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, IPN do 10 czerwca br. ma obowiązek przygotowania informacji o przebiegu służby wszystkich osób wskazanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Sprawdzane mają  być  zarówno cywilne, jak i wojskowe instytucje mające związek z SB.  Nad przygotowaniem informacji będą pracować archiwiści IPN w całej Polsce -  podkreśla gazeta. I dodaje, że osoby mające "czystą kartotekę" w sprawie  pracy  na rzecz totalitarnego państwa,  po 1 października br. będą  otrzymywać świadczenie w niezmienionej wysokości .
Według "DGP", mają być  sprawdzone wszystkie  osoby  pobierające  emerytury mundurowe, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach formacji podległych MSWiA.
Podstawą do obniżenia wysokości świadczeń dla byłych esbeków jest ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. poz. 2270). Ustawa określa. iż   IPN na wniosek organu emerytalnego sporządza informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa. I ma na to cztery miesiące. Podstawą jest wniosek zakładu emerytalnego.
Postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń prowadzone będzie z urzędu i zostanie zakończone wydaniem przez organ emerytalny decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

Przekształcone OFE mają  stać się prywatną własnością ubezpieczonych

Prace nad przekształceniem OFE w klasyczne fundusze inwestycyjne są na finiszu. Projekty stosownych ustaw mają być gotowe do końca marca br. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.02.2017 r.), powołując się na  Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).  Prezes Borys zapewnia,  że zasadnicze założenie reformy nie uległo zmianie: 75 proc. aktywów OFE (ulokowanych w akcjach notowanych na warszawskiej giełdzie) ma być  przeniesione do nowo utworzonych podmiotów i stać się prywatną własnością ubezpieczonych - pisze gazeta.
" Do rozwiązania pozostają techniczne szczegóły, jak będzie wyglądała polityka inwestycyjna nowych funduszy w kilkuletnim okresie przejściowym, w którym będą się one przekształcać z funduszy akcji w typowe produkty emerytalne" -  mówi Paweł Borys. Przyjęcie takiej strategii wynika z faktu, iż  "na starcie w portfelach funduszy będą znajdowały się niemal wyłącznie akcje. Taka struktura portfela w produktach ubezpieczeniowych, w których chodzi o bezpieczeństwo, jest nie do utrzymania" - zauważa "DGP". Nowe  fundusze będą musiały pozbyć się akcji o wartości  niemal 80 mld zł i  aby nie doprowadzić do załamania kursów na GPW, będą pozbywać się akcji stopniowo. Dziennik przypomina, iż taki mechanizm zastosowano już w 2014 r. I tak, "w pierwszym roku OFE musiały utrzymywać przynajmniej 75-proc. udział akcji w portfelu, a w  każdym kolejnym roku ten limit był obniżany o 20 pkt proc., w przyszłym roku miał zostać zniesiony. Teraz będzie podobnie" zauważa szef PFR. Borys podkreśla, iż .w okresie przejściowym  oszczędzający  także   będą mieli ograniczone możliwości dysponowania swoim kapitałem, ponieważ gdyby masowo wycofali się z rynku akcji, doprowadziłoby to do załamania kursów. A  jednym z celów reformy emerytalnej jest także wzmocnienie rynku kapitałowego - twierdzi  Borys. Natomiast po  okresie przejściowym,  ubezpieczeni mają mieć  "pełną swobodę w wyborze lokat i strategii inwestycyjnych (...) przenieść (...)oszczędności do firmy ubezpieczeniowej, banku czy biura maklerskiego. A nawet w całości je wypłacić". Według szefa PFR, mamy mieć do dyspozycji wszystkie możliwości dostępne w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).Przy okazji zniknie zakaz lokowania kapitału w obligacje Skarbu Państwa - podaje "DGP". Ponadto, od początku obowiązywania nowych regulacji emerytalnych, czyli od początku 2018 r., będziemy mogli przenosić się między poszczególnymi funduszami.  Dostępne również będą np. inwestujące w rynek nieruchomości fundusze REIT czy fundusze typu private equity.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT