PPK nie rozwiążą największego problemu emerytalnego, związanego z ZUS

Zdaniem dr Przemysława  Kwietnia,  głównego  ekonomisty  XTB,  wprawdzie powstaną  pracownicze plany kapitałowe (PPK), ale problemów z emeryturami w ten sposób nie rozwiążemy - podaje "Interia.pl"(www.interia.pl z 25.11.2018 r.), powołując się na jego wypowiedź dla  MarketNews24. W jego opinii, chociaż  PPK  powinny okazać się korzystnymi dla pracowników, to jednak możliwość gromadzenia  przez Polaków w pracowniczych  planach  kapitałowych  oszczędności na emeryturę  nie  rozwiąże  największego  problemu emerytalnego,  związanego z  ZUS, gdyż  ten  nadal  nie  został rozwiązany. Ekspert z XTB  twierdzi bowiem, iż ten "podstawowy system emerytalny nadal nie spina się finansowo". Ponadto, w jego opinii, chociaż dla pracowników "program powinien okazać się opłacalny", to  jednak Polacy powinni mieć większy wybór co do tego, jak ich pieniądze przeznaczone na starość będą  inwestowane – informuje  portal.
Przyjęta przez Sejm RP i podpisana przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP ustawa  o  pracowniczych  planach  kapitałowych  przewiduje, iż największe firmy, zatrudniające ponad 250 osób  zaczną się do niej stosować od 1 lipca 2019 r. Natomiast w  innych przedsiębiorstwach PPK  będą  wprowadzane stopniowo, aż do 1 stycznia 2021 r. Sama ustawa o pracowniczych planach kapitałowych  wchodzi  w życie od 1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie ustawy o  PPK spowoduje problemy z terminami zawierania umów tworzących PPK ? 

Nie ustają problemy z liczeniem terminów na zawieranie umów tworzących pracownicze plany  kapitałowe (PPK) - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.11.2018r.).  Jak pisze w gazecie  radca prawny Adrian Prusik,  jest to jeden z problemów, związanych z wejściem w życie z dniem  1 stycznia 2019 r. ustawy  o pracowniczych planach kapitałowych, z którym  wkrótce przyjdzie  zmierzyć się pracodawcom . I tak, w opinii eksperta "konstrukcja i relacja umów składających się na PPK nie jest ani precyzyjna, ani jasna" - podaje dziennik. Jego zdaniem - informuje gazeta -  "istotne jest, że umowa o zarządzanie PPK jest zawierana raz i na 10 dni roboczych przed terminem umowy o prowadzenie PPK dla pierwszego uczestnika", natomiast umowa o prowadzenie PPK z kolei "zawierana jest indywidualnie dla każdego uczestnika, chociaż w różnym czasie i niekoniecznie w formie osobnej umowy". Zdaniem  A. Prusika,  rozróżnienie przepisów ustalających termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK  dla pierwszych uczestników jest zatem kluczowe, zważywszy, iż utrudnione jest określenie prawidłowego terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z  uwagi na fakt, że ustawa nie definiuje pojęcia „dzień roboczy” - podkreśla "DGP". Co więcej, ustawa "posługuje się (...) dość nietypowym sposobem określenia terminu, nakazując jego liczenie wstecz" - twierdzi w dzienniku radca prawny A.Prusik.

Rekordowe finanse ZUS

Finanse ZUS po raz pierwszy od 10 lat zanotowały nadwyżkę i to pomimo rekordowej liczby emerytów, którym instytucja wypłaca świadczenia  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.11.2018 r.). Według gazety, stąd rekordowe są także wydatki tej instytucji   na finansowanie  świadczeń emerytalno-rentowych, które w pierwszych trzech kwartałach 2018  r. wyniosły 150 mld zł i były  o 9,2 proc. wyższe rok do roku. Natomiast przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS wyniosła w tym czasie  2127,72 zł.  Co  istotne,  od stycznia do końca września 2018 r. liczba nowo przyznanych emerytur   osiągnęła poziom  260,5 tys.  - podaje dziennik - i była wyższa o około  58,3 proc.  od liczby  świadczeń emerytalnych,  przyznanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.  Gazeta zauważa, iż pomimo wzrostu wydatków na emerytury oraz na  zasiłki chorobowe i macierzyńskie, ZUS w omawianym czasie  odnotował także rekordowe wpływy ze składek. Spowodowane jest to ciągle rosnącą liczbą osób  ubezpieczonych, zwłaszcza obcokrajowców. Przy tym, ciągle utrzymuje się duże zainteresowanie Polaków  uzyskaniem świadczenia z ZUS. Jest to długofalowy efekt reformy wieku emerytalnego -  tłumaczy dziennik.
Jak   przypomina "Rzeczpospolita", po zmianie przepisów pod koniec 2017 r.  wnioski do ZUS  o przyznanie emerytury złożyło dodatkowe 290 tysięcy osób.  

Komitet Społeczny RM zaakceptował  projekt MRPiPS ws. waloryzacji rent i emerytur

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy,  dotyczący waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 21.11.2018 r.). Projekt zakłada m.in. podwyższenie najniższych świadczeń do 1100 zł w przypadku najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynosić 825 zł - podaje portal. Co ważne, rząd planuje  wprowadzenie nowego mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, który  przewiduje, że emeryci dostaną minimum 70 zł brutto  podwyżki emerytury czy renty. Skorzystają na tym wszyscy świadczeniobiorcy, których świadczenie nie przekracza 2147 zł brutto. Przy starych zasadach waloryzacji (suma dwóch wskaźników: inflacja w gospodarstwach emeryckich i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac ) w 2019 r.  mogliby liczyć najwyżej na dodatkowe 30-50 zł (wzrost świadczeń o 3,26 proc. brutto). Resort  szacuje koszt  zaproponowanych  rozwiązań na  8 mld 443 mln zł. Waloryzacja ma objąć 4 mln 842 emerytów i rencistów (spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych), 114 tys. osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz  280 tys. osób, które pobierają renty socjalne i 1 mln emerytów z KRUS - informuje portal.
Według "Bankier.pl",  Elżbieta Rafalska  szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) już w pierwszych dniach listopada br.  poinformowała o skierowaniu projektu ustawy  ws. waloryzacji rent i emerytur  do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Mały ZUS  dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

Od  1 stycznia 2019 r. osoba, która prowadzi tzw. mikrofirmę i  nie osiąga wysokich przychodów,  będzie mogła opłacać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.11.2018 r.). Jednak aby móc skorzystać w br.  z nowych przepisów w sprawie ubezpieczeń społecznych  tzw. „małej działalności gospodarczej", taka osoba  będzie musiała  spełniać  ściśle określone przepisami warunki - podkreśla dziennik. A więc powinna prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych - pisze gazeta. Ponadto, aby mikrofirmę objęła nowa regulacja - tzw. "Mały ZUS" - przychód tegoż  przedsiębiorstwa z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli była prowadzona przez cały rok) nie będzie  mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku - wylicza "Rz" (na przykład w  2018 r. kwoty 63 000 zł, tj. 30 x 2100 zł). Przy tym, nowa regulacja określa odpowiednio niższy limit przychodu z tej działalności, którego nie można będzie przekroczyć, przewidziany  w sytuacji  prowadzenia działalności gospodarczej tylko przez część poprzedniego roku -  podaje gazeta.

Asseco partnerem informatycznym w wieloletnich projektach ZUS

Asseco podpisało umowę z ZUS na rozwój i utrzymanie Platformy Usług Elektronicznych - pisze "PRnews.pl"(www.prnews.pl z28.11.2018 r.). Spółka będzie odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz tzw. Szyny Usług (ESB). Realizacja umowy o wartości  23,2 mln zł brutto jest  zaplanowana na 4 lata.
Jak informuje portal, PUE ZUS to rozwiązanie, z którego na co dzień korzystają pracodawcy, osoby ubezpieczone, lekarze, a także świadczeniobiorcy. W ramach tego systemu działa aplikacja ePłatnik, służąca płatnikom m.in. do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Natomiast pracownicy za pośrednictwem PUE mają możliwość m.in. skorzystania z elektronicznej obsługi części wniosków oraz rejestracji wizyty w dowolnej placówce, lub sprawdzenia, czy pracodawca zgłosił ich do ubezpieczenia. Z kolei lekarze poprzez  PUE mogą wystawiać m.in. elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - podaje "Prnews.pl".  PUE ZUS jest wygodnym rozwiązaniem, które zapewnia dostęp do najważniejszych zgromadzonych w ZUS informacji w formie elektronicznej, zarówno płatnikom składek, ubezpieczonym, jak i świadczeniobiorcom.
Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco Poland podkreśla, że administracja państwowa coraz mocniej stawia na nowoczesne kanały elektroniczne do bezpośredniego kontaktu z obywatelami.
Według portalu, w ostatnim roku Asseco podpisało szereg istotnych umów z ZUS, zarówno pod kątem skali realizowanych projektów, jak i ważności z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania państwa.  "Spółka wprowadziła m.in. kluczowe modyfikacje w Kompleksowym Systemie Informatycznym (KSI ZUS), związane z obniżeniem wieku emerytalnego świadczeniobiorców oraz wprowadzeniem tzw. e-Składki (...) podpisała także umowę na wprowadzenie zmian w KSI ZUS z uwagi na nowe regulacje w zakresie przechowywania akt pracowniczych (...). Asseco zawarło też nową umowę ramową na modyfikację KSI ZUS. Kontrakt o wartości niemal 350 mln zł brutto będzie realizowany w okresie 4 lat" – wylicza "PRnews.pl".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT