PZU Życie stawia na Świat Zysków

PZU Życie zebrał z pierwszej edycji "Świata Zysków" składkę w wysokości 36, 5 mln zł. W opinii „Gazety Ubezpieczeniowej” ( www.gu.com.pl ) z 01.07.2008 r., taki wynik potwierdza prognozy o rosnącej popularności produktów inwestycyjnych z gwarancją kapitału. Ubezpieczyciel uruchomił więc II subskrypcję "Świata Zysków", która rozpoczęła się 30 czerwca i potrwa do 8 sierpnia br. Podobnie jak w pierwszej edycji, środki pozyskane ze składek będą inwestowane w akcje spółek wchodzących w skład Indeksu Bazowego - S-Box Climate Change Index. Jest to indeks złożony ze spółek inwestujących w technologie przyjazne środowisku. Zakres ich działalności obejmuje: rolnictwo i biopaliwa, technologie redukcji CO2, wodę (dystrybucja, systemy uzdatniające itp.), utylizację i recykling śmieci, wykorzystanie energii słonecznej, wykorzystanie energii wiatrowej. Zdaniem Dariusza Krzewiny, prezesa zarządu PZU Życie SA., trudno jest przewidzieć, które inwestycje w przyszłości przyniosą pewny zysk. Dlatego warto wybierać branże, które charakteryzuje stabilny wzrost i rozwój, a także takie, których pozycja na globalnym rynku stopniowo rośnie. Inwestycje w ekologię to dziś coś więcej niż moda, to potrzeba .
Produkt strukturyzowany "Świat Zysków" jest ubezpieczeniem inwestycyjnym, co oznacza, że cała wpłacona składka jest inwestowana, a klient na koniec okresu obowiązywania umowy uzyskuje zwrot składki powiększonej o ewentualny zysk. Składka minimalna wynosi 5 tys. zł.

Składka tylko za czas ochrony ubezpieczeniowej

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Cardif Polska SA (sygn. XVII Ama 135/07) orzekł, że ubezpieczyciel jest uprawniony do pobierania od klienta składki tylko za okres, kiedy ten jest objęty ochroną. Spór sądowy dotyczył art. 813 § 1 kodeksu cywilnego - pisze „Rzeczpospolita” (Nr z 30.06.2008 r.), który głosi, że składkę oblicza się za okres trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tymczasem Cardif w swoim OWU zamieścił zapis mówiący, że w chwili udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu poważnego zachorowania, jego odpowiedzialność rozpoczyna się po upływie 90 dni od zapłacenia składki. Ubezpieczyciel tłumaczył, że skorzystał z art. 814 § 1 k.c., który stanowi, że jeśli nie umówiono się inaczej, to odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się następnego dnia po zapłacie składki. OWU tego ubezpieczyciela zawierały możliwość innego umówienia się. Zdaniem towarzystwa stosowany przezeń okres karencji ma na celu eliminację sytuacji, kiedy ubezpieczony mógłby być zainteresowany natychmiastowym wystąpieniem o odszkodowanie za wypadek. Według Cardif , chodzi np. o nieuczciwych agentów, którzy mogliby oferować polisy pacjentom przywożonym do szpitali lub hospicjów. Sąd przy katowickiej delegaturze UOKiK uznał jednak – podkreśla gazeta - , że wyłączenie pierwszych 90 dni z ochrony po opłaceniu składki, jest niezgodne z prawem i narusza zbiorowe interesy konsumentów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT