Polisolokaty znikną z rynku ?

Polscy ubezpieczyciele z dnia na dzień mogą stracić miliardy złotych składek oraz setki tysięcy klientów – twierdzi  „ Dziennik. Wall Street Journal Polska” (Nr z 08.01.2008 r.). A wszystko z powodu  zniesienia tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Rządząca Platforma Obywatelska deklaruje likwidację podatku w 2009 r.
W chwili obecnej podatek Belki jest płacony od zysków z inwestycji kapitałowych, a także od odsetek z oszczędności..  Plany PO – pisze gazeta -  są mocnym ciosem przede wszystkim dla tzw. polisolokat, cieszących się w Polsce ogromną popularnością. Mają one postać lokat bankowych, tyle że sprzedawanych w formie krótkoterminowego ubezpieczenia na życie, które są  zwolnione z podatku Belki. Natomiast z  chwilą zniesienia podatku od oszczędności, polisolokaty stracą swój największy atut, a klienci masowo zaczną się od nich odwracać. Zdaniem Andrzeja Jarczyka, prezesa Generali,  dynamika sprzedaży tego typu produktów zmniejszy się o 80 proc. Natomiast  Krzysztof Rosiński, wiceprezes Europy uważa, że polisolokaty zupełnie znikną z rynku, ponieważ  podatek Belki był dla nich jedyną racją bytu.

Składka z UFK w 2007 r. powyżej 12,7 mld zł

Przypis składki brutto do produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) wyniósł w 3 kwartale 2007 r. 2,9 mld zł i był wyższy niż w analogicznym okresie 2006 r. o 48,3 proc. – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  02.01.2008 r. za Analizy Online. W sumie, w ciągu dziewięciu miesięcy 2007 r, firmy ubezpieczeniowe pozyskały z tego tytułu 9,5 mld zł, czyli o 30,6 proc.  więcej niż udało się zebrać w analogicznym czasie 2006 r. Jednak trzeci kwartał ub.r.  przyniósł po raz kolejny spadek udziału środków zebranych w ramach produktów na życie z funduszem (dział I, grupa 3), wobec ogólnego przypisu składki firm życiowych. W rekordowym dotychczas pierwszym kwartale ub.r. wskaźnik ten sięgał 54 proc., podczas gdy ostatnie dane wskazują tylko 47,5 proc. udział. Według gazety, liderem w tym segmencie rynku, na dodatek powiększającym swoją przewagę nad konkurentami pozostaje AEGON TU na Życie S.A., który w ciągu pierwszych 3 kwartałów pozyskał do produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 2,2 mld zł (dynamika  na poziomie +88 proc.). Najwyższy zaś wzrost wśród firm czołowej dziesiątki uzyskała Nordea Polska TUnŻ S.A., której przypis zwiększył się wobec 3 kwartałów 2006 r. o +108 proc. Znaczny  zaś spadek składki  z tego tytułu do produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Analizy Online odnotowały w PZU Życie (-26 proc.) oraz w TUnŻ WARTA S.A. (-24 proc.). Według prognoz Analizy Online,  przypis składki do produktów z funduszem w całym 2007 roku wyniesie 12,7 mld zł.

Agenci służb specjalnych chcą być ubezpieczeni za granicą

Biuro Ochrony Rządu nie wykupuje dla swoich funkcjonariuszy ubezpieczenia zagranicznego, choć od kilku lat stacjonują oni m.in. w Iraku – donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 31.12.2007 r.). Według dziennika, agenci BOR muszą robić to sami, a Biuro zwraca im jedynie koszty. „Rzeczpospolita” pisze, że  identyczny problem mają funkcjonariusze Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  działający w krajach objętych wojną. Teraz chcą oni ubezpieczenia na wypadek śmierci. Funkcjonariusze tychże służb są bowiem,  podobnie jak policjanci, ubezpieczeni tylko w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o BOR jest gotowy, będzie głosowany na początku 2008 r.

Warta Życie proponuje Program Inwestycyjny „Azja”

 Program Inwestycyjny „Azja”  to najnowsza propozycja inwestycyjna Warty Życie – pisze „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  07.01.2008 r.  Produkt  jest powiązany  z funduszem zagranicznym opartym o koszyk pięciu indeksów giełdowych rynku azjatyckiego. Klient może osiągnąć zysk w wysokości 80 proc. wzrostu koszyka przy trzyletniej inwestycji.
Program Inwestycyjny Azja to krótkoterminowy (ok. 3-letni) produkt o przejrzystej konstrukcji, w którym opłata za ryzyko ubezpieczeniowe pobierana jest tylko raz i  wliczona w opłatę za zawarcie umowy ubezpieczenia. W trakcie umowy nie zmienia się też liczba jednostek uczestnictwa funduszu, co pozwala klientowi łatwo ustalić wartość posiadanych środków w funduszu. Minimalna wysokość jednorazowej składki wynosi 1000 zł. Składka wpłacona na ubezpieczenie, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy TUnŻ Warta, którego 100 proc. aktywów lokowanych jest w fundusz zagraniczny KBC Life Invest Fund Warta ASIA - 1, zarządzany przez KBC Life Fund Management S.A. Jednocześnie fundusz ten zapewnia ochronę powierzonego kapitału, co oznacza, że w przypadku złej koniunktury na rynkach azjatyckich, gdy wartość końcowa koszyka spółek nie wzrośnie w stosunku do wartości początkowej, cena jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności nie będzie niższa niż cena początkowa.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w skutek wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Zimowa ofensywa Skandii Życie

Skandia  w ramach  noworocznej promocji „W nowym roku nawet 10 proc. w prezencie” proponuje  programy  inwestycyjne ze składką regularną: Multiportfel Spektrum Plus i Multiportfel Misiek Plus  - podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  07.01.2008 r. Klienci mają możliwość dywersyfikacji portfela pomiędzy 47 funduszy inwestycyjnych, lokujących swoje aktywa zarówno na polskich i zagranicznych rynkach. Natomiast serwis Skandii umożliwia stały dostęp do wyników inwestycji i informacji o zgromadzonym kapitale z każdego miejsca na świecie i w każdym czasie poprzez Internet, sms i IVR.
I tak, w  pierwszym roku umowy wartość rachunku jednostek funduszy zostanie powiększona (w odpowiedniej wysokości, w zależności od terminu, na jaki została zawarta umowa)  dla umów zawartych na okres 15-19 lat – 4 proc.;   dla umów zawartych na okres 20-24 lata – 7 proc.; dla umów zawartych na okres 25-30 lat – 10 proc. Dodatkowo zaś , w ramach promocji stawka opłaty wstępnej od składki regularnej wynosi 0 proc..

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT