Prezydencki projekt o obniżeniu wieku emerytalnego już w Sejmie RP

Pracodawców, pracowników i prowadzących działalność gospodarczą czeka prawdziwa rewolucja - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 02.12.2015 r). Według gazety, prezydent RP przygotował projekt obniżający wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak w tym celu  potrzebne są nowe źródła finansowania budżetu. Dlatego też  rząd planuje, aby pełne składki na ZUS były płacone przez przedsiębiorców od każdej umowy o pracę, dzieło czy zlecenia - podaje dziennik. Podobne regulacje mają objąć osoby „samozatrudnione”, które  po zmianach nie będą już odprowadzać na ZUS  zryczałtowanej składki ZUS (obecnie 1030 zł), ale  będą ją płacić ją od pełnych przychodów. Gazeta  szacuje, że  ZUS  zyska na tych zmianach kwotę 5–8 mld zł.
Projektowane zmiany mogą dotyczyć około 2,8 mln  osób - pisze "Rz".  Albowiem "wyłącznie na umowach cywilnoprawnych pracuje 1,3 mln Polaków, z czego 500 tys. na nieozusowanej umowie o dzieło. Do tego dochodzi 1,5 mln samozatrudnionych".  Z wyliczeń dziennika wynika, iż  ZUS od wszystkich umów może dać budżetowi nawet 13 mld zł.
Zdaniem Jeremiego  Mordasewicza, eksperta Konfederacji Lewiatan, "musimy zdawać sobie sprawę, że wyższe składki na ZUS  to zwiększenie szarej strefy na rynku pracy, ukrywanie zarówno dochodów, jak i zatrudnienia (...) Zamiast pobierać ZUS od wszystkich umów, rząd powinien raczej poszukać pieniędzy wśród wyłączonych z powszechnego systemu – rolników, górników, służb mundurowych, sędziów czy prokuratorów".

Emerytura dla  celnika będzie w systemie emerytur  służb mundurowych


Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 02.12.2015 r). Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat.  Projekt zakłada natomiast, iż celnicy, tak samo jak żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych,  będą przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby - informuje gazeta. I tak, po  15 latach na emeryturę będzie mógł  przejść celnik, który wstąpił do służby przed 1 stycznia 2013 r. Jednak celnicy  rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat służby - pisze "Rz". Dziennik podkreśla, iż projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2015 r., który orzekł, że "zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące". Trybunał uznał bowiem, że trzy artykuły ustawy o emeryturach służb mundurowych są niezgodne z konstytucją. Zdaniem TK,  funkcjonariusze Służby Celnej mają "węższe uprawnienia emerytalne niż funkcjonariusze Straży Granicznej mimo wielu cech wspólnych tych służb. Chodzi m.in. o pełną dyspozycyjność oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i w trudnych warunkach". Według "Rzeczpospolitej",  pod  projektem zmian podpisało się prawie 200 tys. osób.
"Polska Służba Celna była zawsze służbą mundurową. Spełnia wiele zadań dla bezpieczeństwa obywateli" - podkreślił w środę w Sejmie przewodniczący związku zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy, który jest pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Dodał, że pod projektem zmian podpisało się prawie 200 tys. osób.

Spodziewane dodatki do najniższych świadczeń emerytalno-rentowych


Najbiedniejsi emeryci mogą spodziewać się wypłaty obiecywanych im przez poprzedni rząd dodatków - twierdzi Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z "Rzeczpospolitą" (Nr z 01.12.2015 r.). Zdaniem M. Zielenieckiego, wypłata dodatków ma  zrekompensować  osobom z  najniższymi świadczeniami   symboliczną wręcz waloryzację.  "Mamy już przygotowaną zmianę przepisów. (...)  Dokonaliśmy przeliczeń i mieszcząc się w kwocie zaplanowanej na te dodatki, możemy pozwolić sobie na podwyższenie z 350 zł do 400 zł dodatku przysługującego osobie ze świadczeniem poniżej 900 zł. Obniżeniu ze 100 zł do 50 zł uległoby wtedy świadczenie, jakie zostanie wypłacone osobie pobierającej emeryturę czy rentę w przedziale od 1500 zł do 2000 zł" - informuje w dzienniku  wiceminister Zieleniecki.  Według niego, dodatki w pozostałych dwóch grupach dochodowych pozostaną bez zmian. Jednorazowy  dodatek  ma otrzymać  łącznie do około  6,5 mln osób.
Ponadto, z  wyliczeń wynika - mówi w gazecie  M.Zieleniecki - iż  waloryzacja  świadczeń emerytalno-rentowych w 2016 r. będzie symboliczna. "Wprawdzie  wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzenia będzie znany dopiero w lutym 2016 r. przyszłego roku. Wtedy też będzie można powiedzieć, ile dokładnie wyniesie wskaźnik waloryzacji w 2016 r."

Aby dostać świadczenie emerytalne,  przechodzący na emeryturę musi zwolnić się z pracy

Jak wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.11.2015 r.), osoba zatrudniona  na podstawie umowy o pracę, aby pobierać świadczenie emerytalne musi z tej pracy zrezygnować. Jeżeli więc  pracownik chce pobierać świadczenie emerytalne, musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Dopóki tego nie zrobi, ZUS nie uruchomi mu wypłaty emerytury, pomimo, że została już przyznana - pisze gazeta.
Przy tym - tłumaczy  "DGP" - osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika, nie oznacza, że automatycznie straci on pracę. "Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być uzasadnione. Niezależnie więc od wieku pracownika, pracodawca  musi wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy" - podaje  dziennik. Wskazanie przez pracodawcę,  osiągnięcia   przez pracownika wieku emerytalnego jako jedynej przyczyny zwolnienia może być  uznane za dyskryminację, a sąd może orzec o bezskuteczności wymówienia. W sytuacji, jeżeli ta  umowa uległa już rozwiązaniu, sąd może  przywrócić tego pracownika do pracy lub przyznać mu odszkodowanie - zauważa "DGP". Tymczasem  zupełnie inna jest  sytuacja  osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT