Przede wszystkim stabilizacja. Zmiany w III filarze niepotrzebne?

Zmiany w emeryturach są zbyt częste i nie rozwiązują problemów niewydolności systemu. Państwo powinno stworzyć przede wszystkim stabilne ramy do rozwoju kapitałowego dobrowolnego filara emerytalnego -  relacjonuje "Parkiet"(Nr z 08.12.2015 r.) opinie i uczestników  debaty „Przyszłość polskiego systemu emerytalnego" na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele państwa, rynku kapitałowego i świata akademickiego - pisze dziennik. I tak, zdaniem  dr Joanny  Ruteckiej  ze Szkoły Głównej Handlowej,   "konstrukcja publicznego systemu emerytalnego nie gwarantuje nam wystarczających świadczeń". Stąd niezbędny jest rozwój dodatkowych form gromadzenia kapitału na przyszłość, ponieważ  "obecny kształt systemu nie daje szans na wzrost poziomu uczestnictwa w trzecim filarze, który mógłby tę lukę wypełnić". Z kolei w opinii Mariusza Kubzdyla, dyrektora  Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, trudno oczekiwać dużej popularności dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę jeśli system emerytalny gwarantuje świadczenie. Kubzdyl uważa, że "trzeci filar jest stosunkowo dobrze skonstruowany i powoli się rozwija. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania w nim obecnie rewolucyjnych zmian".  Natomiast  Ewa Małyszko, prezes PKO PTE widzi potrzebę wzmocnienia  roli powszechnych programów emerytalnych. Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych podkreśla  natomiast  znaczenie długofalowej strategii i względnego spokoju. Przede wszystkim, w opinii Rusewicz,   potrzebne jest uporządkowanie i ustabilizowanie systemu emerytalnego - pisze  "P". Dziennik zauważa, iż w ocenie uczestników debaty,  "warto wspierać edukację finansową już od najmłodszych lat, aby budować świadomość emerytalną obywateli. Takie działania powinny być prowadzone zarówno przez biznes, jak i przez instytucje państwowe".

Możliwe jest  przeliczenie  pobieranej  "starej" emerytury według  nowych zasad

Stara emerytura może być przeliczona po nowemu, nawet jeżeli pobierasz już świadczenie -  twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.12.2015 r.). W pewnych przypadkach osoby urodzone przed 1949 r. mają prawo do obliczenia emerytury według nowych zasad – pisze dziennik. Według gazety,   mogą się one  ubiegać o jej obliczenie według kapitałowych zasad,  nawet  kiedy pobierają już wcześniej przyznane świadczenie,  spełniając jednak  pewne dodatkowe warunki, m.in. osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz udowodnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. A więc kobiety muszą mieć  ukończone  60 lat, zaś  "w przypadku mężczyzn wiek ten jest zróżnicowany i wynosi 65 lat dla urodzonych do końca 1947 r., a dla urodzonych w poszczególnych kwartałach 1948 r. od 65 lat i jednego miesiąca do 65 lat i czterech miesięcy" - podaje "DGP". Przy tym  kobiety muszą  mieć udokumentowany  staż pracy 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni – 25 lat tych okresów.

Ranking  IKE w formie polisy z UFK wygrywa PZU  Życie

Spośród 840 tys. funkcjonujących  w Polsce  indywidualnych  kont emerytalnych ( IKE ), największą popularnością wśród Polaków cieszą się te  założone przez  ubezpieczycieli. Najlepsze  IKE  w formie ubezpieczenia na życie z UFK  (w porównaniu z innymi formami kont  prowadzonymi przez TFI,  banki czy  biura  maklerskie)  stanowią  niemal 70 proc. wszystkich istniejących  IKE w Polsce - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.12.2015 r.).  Z rankingu przygotowanego przez gazetę wynika, iż najlepsze IKE w formie ubezpieczenia na życie z UFK
oferuje  PKO Życie. Na podium  oferentów "znalazły się jeszcze towarzystwa: Nationale-Nederlanden oraz PZU Życie" - podaje dziennik. .
Ranking IKE z tzw. UFK -ą  "Rzeczpospolita"  przygotowała  według kryteriów podobnych do  stosowanych w  ocenie  kont  emerytalnych prowadzonych  przez TFI . I tak, dziennik analizował  "stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (pod uwagę wzięto fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne) oraz pobierane  opłaty za prowadzenie IKE.
Według rankingu "Rzeczpospolitej",  pod względem wyników natomiast najlepiej wypadło PZU Życie. Za nim znalazło się PKO Życie i Allianz Życie.

Bez wyboru umowy zlecenia, z której zleceniobiorca chce odprowadzać składkę na ZUS

Zleceniobiorca nie będzie mógł wybrać sobie jednego tytułu, z którego chce podlegać ubezpieczeniu -  pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.12.2015 r.). Gazeta wyjaśnia,  iż  "zbieg umów-zleceń co do zasady rozstrzygany jest na podstawie kryterium wynagrodzenia wypłaconego, które de facto stanowi podstawę wymiaru składek, a nie wynagrodzenia określonego w umowie". Jeżeli  więc nie dojdzie do wypłaty wynagrodzenia - podaje  "DGP" -  to, tak jak dotychczas, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tej umowy wynosi „0” i jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. "Zleceniobiorca podlega więc obowiązkowo ubezpieczeniom z kolejnej umowy-zlecenia, która jest wykonywana w tym samym czasie co pierwsza" - wyjaśnia dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT