UFK: w czerwcu straciły fundusze akcji polskich

W ubiegłym miesiącu nie  wszystkie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) osiągały zyski – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  15.07.2008 r. za raportem  Analizy Online. Wzrosła  wartości jednostek wszystkich UFK,   należących do grupy produktów gotówkowych i pieniężne uniwersalnych. W tej grupie funduszy  najwięcej zarobił Skandia Gwarancja na Nobla UFK, zaś najmniej wypracowały  fundusze Nordea - PKO/CS Skarbowy UFK oraz Ergo Hestia Bezpiecznego Inwestowania UFK.  Zysk wypracowany przez oba fundusze uplasował się na poziomie +0,1 proc. Według AO, znaczne spadki w czerwcu br. odnotowały fundusze inwestujące na światowych giełdach. Inwestorzy obawiali  się bowiem kolejnej fali kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych; niekorzystnie na rynki wpłynęły  również szalejące ceny surowców oraz rosnąca inflacja. Czerwiec nie był również korzystny dla funduszy akcji polskich – twierdzą Analizy Online. Na 126 funduszy akcji polskich,  żaden nie wypracował dodatniej stopy zwrotu. Traciły one średnio minus 10,31 proc. Najsłabiej wypadły fundusze akcji małych i średnich spółek. Wyceny tych funduszy spadły średnio o minus 12,4 proc. Najmniej stracił fundusz Ergo Hestia Agresywnego Inwestowania UFK (minus 5,3 proc.), a najwięcej BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK (Aspecta i Gerling) (minus 15,2 proc.)

KE: będą regulacje dla rynku struktur i polis inwestycyjnych

Komisja Europejska rozważa objęcie polis inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych ścisłymi regulacjami – twierdzi „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z  15.07.2008 r.). Coraz częściej docierają bowiem do KE sygnały, że wprowadzone w ub. roku rygorystyczne wymogi dla dystrybutorów funduszy  stawiają inne produkty w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji. Zaś w opinii ekspertów,  brak unijnych regulacji dotyczących przejrzystości i wymogów dystrybucji produktów inwestycyjnych jest niekorzystny dla inwestorów – pisze gazeta. Według dziennika, efektem tej luki prawnej jest  brak przejrzystości produktów i  informacji na ich temat oraz  ukrywanie opłat pośrednio obciążających konto inwestora. A zwłaszcza – w opinii  „Dziennik.WSJ Polska” -  brak obowiązku ujawniania klientom wszystkich prowizji pobieranych przez sprzedawców i brak wymogu dopasowania produktu do sytuacji finansowej klienta. W Polsce tymczasem  struktury i polisy unit-linked wypracowują coraz więcej środków. Według Analizy Online,  aktywa powiązanych z polisami funduszy na koniec ub.r.  wyniosły 35,4 mld zł,  a w strukturach  - według wyliczeń firmy inwestycyjnej Wealth Solutions -  w chwili obecnej inwestorzy mają około  13 mld zł. Zdaniem Macieja Kossowskiego, prezesa zarządu  WS, na rynku struktur panuje  bałagan;  brak  jest jednolitych standardów prezentacji produktów i ich wyników. Według Kossowskiego,  96 proc. z nich to unikalne produkty, których klient nie jest w stanie porównać. Z kolei Łukasz Paszkiewicz z First Internatiomnal Trawers uważa, produkty strukturyzowane ukrywają prowizje. Tymczasem poziom świadomości klientów w kwestii opłat występujących przy tego typu produktach jest  niski – podkreśla dziennik.  Skala problemu jest widoczna choćby ze względu na  coraz większą liczbę skarg wpływających do instytucji rynku finansowego. KE może więc  rozważyć – pisze „Dziennik.WSJ Polska” -  włączenie struktur i polis inwestycyjnych pod dyrektywę MiFID, która w swoich zapisach m.in. zwiększa ochronę inwestorów. Wstępne propozycje regulacji mają być przygotowane przez KE do końca 2008 r.
 
Advanta czyli rentier od  45 roku życia ?

Advanta, nowy produkt inwestycyjno-rentowy STU na Życie Ergo Hestia SA  to najnowsza propozycja ubezpieczyciela  dla inwestorów zainteresowanych zamianą całości lub części zgromadzonego kapitału na gwarantowaną rentę – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  14.07.2008 r.  W ramach Programu Inwestycyjno-Rentowego Advanta  klient  ma możliwość zostania dożywotnim rentierem już od 45 roku życia – i do wyboru  gwarantowaną rentę z  jednej  z trzech propozycji oferowanych przez ubezpieczyciela. Advanta łączący inwestowanie z korzyściami z tego tytułu w okresie rentowym – składa się  z części inwestycyjnej oraz rentowej. W okresie inwestycyjnym inwestor ma możliwość bezterminowego pomnażania kapitału w UFK z gwarancją zachowania 100 proc. wartości wpłaconych składek na wypadek śmierci. To klient decyduje o czasie -  podaje „GU” -  kiedy zgromadzone środki mają być  przeniesione  do okresu rentowego i zamienione na gwarantowaną rentę. Elastyczność Advanty pozwala na zaprojektowanie finansów osobistych w całym okresie życia inwestora. I tak,   w okresie inwestycyjnym jest możliwość systematycznego oszczędzania lub inwestowanie poprzez wpłatę jednorazową.  Oprócz głównego rachunku, na którym gromadzony jest kapitał istnieje możliwość założenia subkonta, gdzie kapitalizowane są dodatkowe wpłaty, którymi klient może  swobodnie dysponować(  bez opłat likwidacyjnych  oraz w okresie rentowym). Inwestor kapitał może zaś  zamienić na rentę wypłacaną natychmiast lub po dowolnie długim okresie odroczenia. Możne wiec  wykupić jedną z trzech rodzajów rent: rentę okresową (wypłacaną w okresie od 5 do 20 lat), rentę dożywotnią lub rentę dożywotnią z 15-letnim okresem gwarantowanym. Istnieje możliwość wykupienia nawet kilku rent, wyznaczając każdorazowo inną osobę ubezpieczoną. Ergo Hestia daje gwarancję minimalnej wysokości renty, powiększaną w rocznicę polisy o udział w zyskach.

”Zysk bez ryzyka” z  grupy ING

Nowy produkt ubezpieczeniowy „Zysk bez ryzyka” proponuje ING Bank Śląski z ING TU na Życie SA. Produkt gwarantuje roczne oprocentowanie w wysokości 4 proc. oraz dodatkowo daje możliwość osiągnięcia wyższego zysku uzależnionego od wzrostu indeksu Eurostoxx50 – pisze „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  14.07.2008 r.  „Zysk bez ryzyka” to indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie o charakterze inwestycyjnym. Okres umowy wynosi od 3 do 4 lat, w zależności od momentu jej zawarcia (zmienny okres trwania umowy), albowiem dla wszystkich polis zakupionych w danym roku kalendarzowym terminem zakończenia ochrony jest  koniec czwartego roku kalendarzowego. Z końcem każdego roku kalendarzowego następuje natomiast „dopisanie” do wpłaconej składki bonusu, który składa się z dwóch elementów: gwarantowanego oprocentowania, stałego w całym okresie trwania polisy - 4,00 proc. (bez podatku Belki) oraz dodatkowej premii inwestycyjnej, której wysokość nie jest znana w momencie zawarcia umowy i uzależniona jest od wzrostu indeksu, na dzień dzisiejszy jest to indeks Eurostoxx50.   Minimalna kwota składki wynosi 5000 zł;  nie ma ograniczeń wpłaty maksymalnej. Konstrukcja produktu nie przewiduje dopłat w trakcie trwania polisy, natomiast możliwe są częściowe wypłaty. W trakcie trwania polisy - nie wcześniej jednak niż po upływie minimum 6 miesięcy - możliwe jest dokonanie częściowych wypłat bez ponoszenia żadnych kosztów, w sumie maksymalnie do wysokości 20 proc. zainwestowanej składki. Klient może również w każdej chwili rozwiązać umowę ubezpieczenia wypłacając całość środków zgromadzonych na rachunku (w przypadku rezygnacji w ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia umowy, otrzymuje całość zainwestowanej składki; powyżej zaś rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z pobraniem prowizji likwidacyjnej, która ma charakter degresywny i uzależniona jest od tego, w którym roku trwania polisy, dokonywana jest wypłata).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT