Ubezpieczenia grupowe często są benefitem pracowniczym

Pomimo, że ubezpieczenia grupowe finansowe przez pracodawcę wiążą się z wydatkami dla firmy,  coraz więcej  przedsiębiorstw  stosuje ubezpieczenia grupowe jako benefit pracowniczy - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 21.03.2013 r.) -  który ma zmotywować  i utrzymać  obecnych pracowników oraz zaoferować "dodatkową  wartość"  potencjalnym kandydatom do pracy.  Według portalu, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia pracowników "mogą być rozliczone jako koszty uzyskania przychodu wyłącznie w odniesieniu do umów na życie, chorobowych i wypadkowych".  Natomiast  uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca, za  umowa ubezpieczenia przez 5 lat (liczona  od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono)," musi wykluczać wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, bądź z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie oraz możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy".
"Bankier.pl" podkreśla, iż oprócz wliczenia polisy w koszty uzyskania przychodu, firmy mogą korzystać również z innych korzyści ubezpieczeń grupowych. I tak, zgodnie z art. 93 § 7 kodeksu pracy, "jeśli pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie na życie pracownika to może zostać zwolniony z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to świadczenie finansowe, które pracodawca wypłaca członkom rodziny pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła na przykład w czasie trwania stosunku pracy". Natomiast jeśli wysokość odszkodowania jest mniejsza od odprawy pośmiertnej,  to "pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie jedynie różnicę między tymi świadczeniami".

Gdzie złożyć pozew przeciwko ubezpieczycielowi


Poszkodowany,  w sprawach o roszczenia z polisy,   może wybrać sąd, który rozpozna jego sprawę - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 21.03.2013 r.). W opinii gazety, dość często jednak dochodzi do błędów, które powodują przekazanie sprawy sądowi według właściwości ogólnej (powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby).  Tymczasem osoby, które chcą skierować sprawę do sądu przeciwko zakładowi ubezpieczeń,  nie muszą stosować się do tej zasady. Na mocy art. 9 ustawy z 22 maja 2003 r. działalności ubezpieczeniowej powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów   o właściwości ogólnej,  albo przed sądem  właściwym  dla miejsca zamieszkania bądź siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia - podaje "Rz". Zdaniem  Tomasza Poznańskiego, adwokata  współpracującego  z kancelarią prawniczą C.L. Jezierski,  miejsca zamieszkania nie można utożsamiać z miejscem zameldowania.

Signal Iduna liczy, iż w 2013 r. "wyjdzie na plus"

Signal Iduna w 2012 r. po raz kolejny odnotowała straty rzędu 21 mln zł. W tym 2 mln zł strat wypracowała spółka  życiowa grupy - podaje "Puls Biznesu" (Nr  z 21.03.2013 r.). Jak tłumaczy w gazecie Jan Myszkowski, prezes zarządu Signal Iduny w Polsce, straty firmy wynikają z  inwestycji ubezpieczyciela  w zmianę produktów, w marketing i usprawnienie dystrybucji polis.  Zdaniem prezesa Myszkowskiego, w 2013  roku   firma ma uruchomić  projekt rozwoju nowych kanałów sprzedaży, nad którym obecnie Signal Iduna  pracuje, a które po wdrożeniu mogą przynieść poprawę wyników finansowych ubezpieczyciela. Grupa  planowała w Polsce  także budowę placówek medycznych, jednak - pisze "PB" - stanie się  to możliwe  dopiero po osiągnięciu rentowności przez  spółkę.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT