Ubezpieczyciele stosują aplikacje informatyczne dla pracodawców do obsługi ubezpieczeń grupowych

W ubezpieczeniach grupowych ubezpieczającym – czyli podmiotem, który zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia – jest zakład pracy. Jednak, aby pracownicy mogli korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie, pracodawca musi wypełnić konkretne wymagania. Nie są one jednak nazbyt uciążliwe i nie powinny przyćmiewać korzyści, jakie daje pracownikom taka polisa - tłumaczy "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.10.2011 r.). A fakt, iż pracownik ma  status ubezpieczonego, nakłada na pracodawcę kilka obowiązków związanych z umożliwieniem pracownikom przystąpienia do ubezpieczenia. Najpoważniejszym z nich jest przekazywanie za podwładnych składki. Może ona być potrącana z wynagrodzenia zatrudnionych lub też być fundowana przez zakład pracy - podkreśla "DGP". Według dziennika, umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na życie stanowi przykład umowy zawieranej na cudzy rachunek (regulowanej w art. 808 kc), gdzie  to pracodawca – a nie pracownik – obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, nawet jeśli ciężar jej finansowania ponosi, akceptując warunki ubezpieczenia i godząc na jej potrącanie z ich wynagrodzenia. Stroną umowy ubezpieczenia jest pracodawca, który przekazuje składkę zakładowi ubezpieczeń.
Przy tym - pisze gazeta - pracodawca musi  stworzyć  pracownikom warunki, które umożliwią im przystąpienie do ubezpieczenia i zapoznanie się z jego warunkami. Pracodawca musi m.in. udostępnić podwładnym warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta umowa (powinno to nastąpić przed odebraniem od nich deklaracji przystąpienia), czy też wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy ze strony ubezpieczającego i poinformować o tym ubezpieczonych. Może to być osoba wyznaczona przez pracodawcę albo też pracownik lub pośrednik towarzystwa ubezpieczeniowego.
Zakład pracy ma obowiązek przechowywania deklaracji przystąpienia, złożonych przez ubezpieczonych, przekazywania wraz ze składkami ich rozliczenia z wykazem ubezpieczonych oraz informowania zakładu ubezpieczeń o zmianie wszelkich danych dotyczących ubezpieczającego, a także ubezpieczonych czy uposażonych, jeżeli zmiany te nie zostały dokonane przez ubezpieczonych. Pracodawcom często pomagają w tym aplikacje informatyczne do  obsługi ubezpieczeń  grupowych, udostępniane  przez ubezpieczycieli. Dzięki aplikacjom - podaje "DGP" - zakład pracy otrzymuje bezpośredni wgląd w swoje dane oraz dane ubezpieczonych pracowników i ma możliwość ich bieżącej aktualizacji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT