Uniqa TUnŻ pozwała Inventum TFI

Uniqa TUnŻ wystąpiła z pozwem przeciwko Inventum TFI o zapłatę 546,3 tys. zł jako należności z tytułu realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa - donosi "Parkiet"( Nr z 27.07.2014 r.). Według gazety, która powołuje się na informacje uzyskane z   biura prasowego ubezpieczyciela, Uniqa TUnŻ w trosce o swoich  klientów podjęła "działania zmierzające do ochrony ich interesów i wyjaśnienia sytuacji funduszu. Złożenie niniejszego pozwu jest jednym z elementów tej procedury".  Z kolei Inventum TFI  poinformowało w komunikacie, że „w ocenie spółki roszczenia powoda są niezasadne. Zdaniem spółki proces sądowy w pełni potwierdzi stanowisko prezentowane przez spółkę" - podaje dziennik.
Fundusze Inventum miały problemy z terminową realizacją zleceń umorzenia jednostek uczestnictwa. Min. jednym z takich funduszy jest Inventum Premium, którego dużą część aktywów stanowi kapitał od ubezpieczycieli z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
Poprzednim właścicielem Inventum TFI był DM IDMSA, który dwa miesiące temu utracił  licencję maklerską, odebraną   przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spadek przypisu planowanej składki w I kw. 2014 r.

Komisja Nadzoru Finansowego podsumowała wyniki finansowe  towarzystw ubezpieczeniowych za  pierwszy kwartał 2014 r. - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z  24.07.2014 r.). Według danych nadzoru,   przekroczone zostały. planowane wyniki netto  zarówno firm ubezpieczających majątek, jak i spółek sprzedających polisy ubezpieczenia na życie. I tak, przypis składki w  ubezpieczeniach  majątku (dział II) wyniósł 7,04 mld zł (98,21 proc. planowanej składki), natomiast w ubezpieczeniach  na życie (dział I)  osiągnął  6,93 mld zł ( 97,48 proc.  planowanego) - podaje dziennik. Według  gazety,  blisko  44,14  proc.  łącznej składki przypisanej brutto z ubezpieczeń bezpośrednich zakładów działu I stanowią  ubezpieczenia grupy 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK), ze składką równą 3,06 mld zł (wzrost o 7,72 pkt. proc). Natomiast o 11,50 pkt. proc. spadł udział w składce ubezpieczeń grupy1 (ze składką równą 2,55 mld zł  stanowiły 36,89 proc. ubezpieczeń bezpośrednich działu I ). Jak zauważa "Rz", na spadek przypisu składki wpływ miały głównie rezygnacje ze sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na życie (tzw. polisolokat).
Przy tym,  w  dziale ubezpieczeń na życie odnotowano wzrost  wyniku technicznego o 17,75 proc. (w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego)  do poziomu 0,78 mld zł. Natomiast  zysk finansowy netto osiągnął poziom 0,62 mld zł i wzrósł ( w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.) o 1,83 proc. W opinii nadzoru, "związane było to głównie z większym spadkiem wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń w porównaniu ze spadkiem wartości zebranych składek oraz ze spadkiem kosztów związanych z działalnością lokacyjną" - pisze gazeta. Z kolei o wzroście wyniku technicznego zadecydował przede wszystkim wzrost zysku w ubezpieczeniach grupy 1 (ubezpieczenia na życie), jednak  "wzrost wielkości zysku technicznego miał miejsce we wszystkich grupach ubezpieczeń działu I" - podkreśla "Rzeczpospolita".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT