Ważna dla polis grupowych zmiana w k.c.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP zmieniła na wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeń brzmienie art. 829 § 2 Kodeksu Cywilnego na lepiej dostosowane do potrzeb rynku ubezpieczeniowego - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 23.01.2009 r.). Poprawkę przyjęto w trakcie rozpatrywania ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw;  została ona jednomyślnie przyjęta przez Komisję i zostanie zarekomendowana na posiedzenie plenarne Senatu. Według "GU", ma ona  istotne znaczenie dla funkcjonowania ubezpieczeń grupowych, albowiem ogranicza obowiązek uzyskiwania zgody ubezpieczonego lub osoby uprawnionej tylko do przypadku, w którym umowa miałaby zostać zmieniona  na jego niekorzyść. Natomiast zgodnie z art. 829 § 2., w  umowie ubezpieczenia na życie" zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia" .

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT