Wzrosła kwota należności agentów wobec ubezpieczycieli

W 2009 r. znacznie wzrosły należności od pośredników ubezpieczeniowych wobec  większości towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie.  U 13 największych pod względem przypisu składki firm wartość tego typu należności zwiększyła się  o 87,8 proc., do 106,5 mln zł. W 2010 r.  należności od agentów wobec ubezpieczycieli nadal rosły. Na przykład pośrednicy  na koniec września br. mieli zobowiązania wobec grupy PZU  w wysokości   48,4 mln zł, czyli były o 27,4 proc. większe niż rok wcześniej - donosi "Parkiet"(Nr z 08.12.2010 r.). Według dziennika, większość  towarzystw  wypłaca pośrednikom prowizje zaliczkowe, czyli płaci je za 12 miesięcy z góry. Tymczasem w przypadku polis ze składką regularną przychody towarzystw są rozłożone w czasie i zdarza się,  że firma dopiero po pewnym okresie orientuje się, że składki z danej umowy nie spływają, ponieważ  była ona  fikcyjna.
Zdaniem Adama Fornalika, eksperta z Ernst & Young, firmy konsultingowej, nie wszystkie przypadki muszą się wiązać z oszustwami. W kryzysie klienci często bowiem rezygnują z ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Wtedy pośrednik musi zwrócić zaliczkową prowizję. W ub.r. najwyższe wzrosty należności od pośredników odnotowały  Ergo Hestia Życie (o 29,6 mln zł, z 17,4 mln zł na koniec 2008 r. do 47 mln zł) i ING Życie (z 10,3 mln zł do 34,4 mln zł, a więc o 24,1 mln zł),  Amplico Life (wzrost o 55 proc., do 1,3 mln zł), Aegon (wzrost o 33 proc., do 2,4 mln zł), HDI-Gerling Życie (wzrost do 2 mln zł, o 5 proc.) - podaje dziennik. Z kolei  należności udało się zmniejszyć m.in. Warcie Życie (z 15,2 mln zł do 2,6 mln zł, czyli aż o 82 proc.), Compensie Życie (z 4 mln zł do 2,7 mln zł, o 32,5 proc.) i firmie Axa Życie (do 0,5 mln zł z 5,1 mln zł, a więc o ponad 90 proc.).

Speedway III  z Wealth Solutions i TUnŻ Europa

Speedway III, grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  oferują   wspólnie Wealth Solutions z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa  - informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (ww.gu.com.pl z 10.12.2010 r.). Minimalna wpłata składki  wynosi 5 tys. zł. Ubezpieczenie oparte na strategii o nazwie autocall pozwala zakończyć inwestycję przed terminem w przypadku zajścia określonych warunków. Dzień po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia odczytane zostaną wartości akcji pięciu spółek:   Pfizer,  Telefonica, Verizon, Nokia oraz  RWE. . Rok później dokonany zostanie ponowny odczyt - pisze "GU". Jeżeli wartości wszystkich akcji wzrosły lub nie zmieniły swojej wartości, wówczas nastąpi automatyczny koniec okresu ubezpieczenia, a klienci otrzymają wypłatę składki zainwestowanej plus zysk w wysokości 13 proc. – 17proc.. Gdy wartość akcji którejkolwiek ze spółek będzie poniżej jej wartości z pierwszego dnia odczytu, wówczas ubezpieczenie trwa nadal, a kolejny odczyt zostanie przeprowadzony rok późnie - podaje "Ubezpieczeniowa". Jeśli okres ubezpieczenia nie zakończy się automatycznie, taki proces odczytu wartości akcji spółek będzie się odbywał co roku, tak długo aż wszystkie akcje będą na plusie lub na tym samym poziomie w porównaniu do pierwszego odczytu, jednak nie dłużej niż cztery lata.

TU Polisa Życie  i  "Polisa Dla Ciebie"

Ubezpieczenie na życie „Polisa Dla Ciebie”,  kolejny produkt TU na Życie Polisa Życie, który pojawił się na rynku,    obejmuje ochroną życie ubezpieczonego i zapewnia osobie uprawnionej wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia. Według "Gazety Ubezpieczeniowej" (ww.gu.com.pl z 10.12.2010 r.),  umowę ubezpieczeniową  mogą zawrzeć osoby pomiędzy 18 a 86 rokiem życia, zaś ochrona  udzielana jest dożywotnio. Klient ma zagwarantowaną wysokość składki na cały okres trwania umowy, bez względu na możliwe zmiany stanu zdrowia i zaawansowanie wieku. I tak, ubezpieczający może zawrzeć dodatkową umowę na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy, orzeczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Natomiast odpowiedzialność towarzystwa  z tytułu umowy dodatkowej polega na wypłacie - w przypadku orzeczenia u ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku  - świadczenia w postaci renty miesięcznej w wysokości 1 tys. zł, 1,5 tys. zł lub 2 tys. zł, płatnej przez okres kolejnych 120 miesięcy, tj. przez 10 lat. "Ubezpieczeniowa" pisze, iż  można rozszerzyć opcję ochrony o umowę dodatkową, która będzie gwarantować wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia  w przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, oferowanych przez Polisę Życie z pierwszym dniem każdego okresu obowiązywania umowy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT