ZUS szybciej wykryje wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia

ZUS może już monitorować masowe wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia i ponowne ich zgłaszanie do ubezpieczeń - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 01.03.2017 r.). Weszło bowiem  w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej,  zmieniające "określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów". Ponadto, rozporządzenie to wprowadza  nowy (w miejsce " kodu 600") - "kod  800" - określający jako tzw.  inną  przyczynę wyrejestrowania ubezpieczonego. Kod ten będzie miał   zastosowanie w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części  na  „innego pracodawcę” (w trybie art. 231 kodeksu pracy ) - pisze gazeta. Jak tłumaczy w dzienniku mec. Michał Chodkowski z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, "kod 600"  był  też stosowany  m.in. w przypadku "przechodzenia tzw. małego ZUS (gdy stosowane są ulgi) na składki standardowe”. ZUS nie otrzymywał zatem bezpośrednio informacji o transferach pracowników.
W rezultacie - podkreśla "DGP" - " brakowało mechanizmów pozwalających na szybką i skuteczną reakcję w przypadkach wykorzystywania outsourcingu dla (...)omijania prawa". Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika prasowego  ZUS, nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego,   pozwoli  ZUS   "na bieżące monitorowanie newralgicznej kwestii zmiany płatnika składek dla osób ubezpieczonych, co dodatkowo zabezpiecza ich interesy" - twierdzi gazeta. Z kolei w opinii  Łukasza  Kozłowskiego, eksperta  Pracodawców RP,  ZUS dostał narzędzie  do "skutecznego i szybkiego wykrywania praktyk polegających na fikcyjnym przeniesieniu pracowników do innego podmiotu (...) w żadnym wypadku nie oznacza to jednak, iż pod każdym przypadkiem przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę zgodnie z art. 231 k.p. kryje się nieuczciwa praktyka nadużywania prawa, a każdy, kto stosuje ten przepis, jest z definicji podejrzany" - pisze  dziennik..
Ekspert zaznacza, że w rezultacie  ZUS będzie dysponować  lepszymi danymi na temat przepływów ubezpieczonych w zależności od przyczyny wyrejestrowań. W związku z tym  dzięki szybszemu wykrywaniu outsourcingu pracowniczego, " przedsiębiorcy oszukani przez podmioty oferujące takie usługi nie będą narażeni na konieczność zapłacenia zaległych składek za kilka lat wstecz, co mogłoby doprowadzić do ich bankructwa" - podaje "DGP".

Rośnie dynamika wpłat na  produkty emerytalne trzeciego filara

Według "Parkietu" (Nr z 01.03.2017 r.),   popularność produktów III filara emerytalnego w naszym kraju, chociaż dotychczas wciąż  niewielka, rośnie  bardzo dynamicznie.   I tak, w   2016 r. dynamika wzrostu wartości wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) "wyraźnie przyspieszyła" i  to  mimo coraz wyższej bazy -  informuje gazeta. Łącznie na IKE i IKZE w 2016 r.  wpłacono ponad 149 mln zł, o 32 proc. więcej niż w 2015 r.  W opinii dziennika, od 2012 r.   IKE i IKZE nie odnotowały  tak dużego przyrostu wartości wpłat. Jednak nadal  IKZE   odgrywają  marginalną rolę - zauważa "P".                   Na nowy rodzaj kont  wpłynęło jak dotąd  900 tys. zł   wobec 148,5 mln zł  wpłat  w przypadku IKE.  Jednak nadal  otwarte pozostaje pytanie,   jak na skłonność Polaków  do oszczędzania na kontach emerytalnych wpłynie Program Budowy Kapitału  - twierdzi  gazeta.

OFE  mocno inwestują  na  warszawskiej GPW

Otwarte fundusze emerytalne  (OFE) kupiły w styczniu 2017 r. akcje za około  460 mln zł - informuje "Parkiet"(Nr z 28.02.2017 r.), powołując się na szacunki  Domu Maklerskiego Trigon.  W tym  400 mln zł OFE   wydały na zakup polskich akcji, a  60 mln zł  na papiery firm notowanych za granicą. Dziennik zauważa, iż o obrazie całego rynku zdecydowały duże zakupy Nationale Nederlanden (288 mln zł)  oraz  Allianz (140 mln  zł), gdyż inne  fundusze  były podzielone pod względem nastawienia do polskich akcji.  A  że "podobne niezdecydowanie dotyczyło akcji zagranicznych (...) tylko dzięki zakupom Allianz OFE (145 mln zł) łączne saldo zakupów zamknęło się na plusie" - pisze gazeta. Przy tym, napływy środków   z ZUS wyniosły w styczniu 2017 r. około  208 mln zł, natomiast styczniowe transfery z tytułu suwaka  emerytalnego wyniosły 321 mln zł. - podaje dziennik. Z kolei  udział inwestycji zagranicznych  w  portfelach OFE   w 2016 r. wynosił 11,5 proc., podczas gdy na koniec stycznia 2017 r. stanowił   już  11,1 proc.
"P" podkreśla, że  dobra  koniunktura na   giełdzie przełożyła się na dobre wyniki OFE. I tak, średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w styczniu o 4,9 proc. Według dziennika, najlepszy wynik zarządzania osiągnął  Nationale Nederlanden OFE (+5,4 proc.), zaś   najgorszy Allianz OFE (+3,9 proc.). W omawianym czasie  indeks WIG wzrósł  o 6,4 proc.- podkreśla gazeta

Aktywa OFE  po III kw. 2016 r. na poziomie 42,8 mld  zł

Z  raportu  Komisji  Nadzoru Finansowego (KNF)   z 23 lutego br.  wynika - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 27.02.2017 r.) -  iż  otwarte fundusze emerytalne  (OFE)są wciąż "istotnym graczem inwestycyjnym na rynku pierwotnym i wtórnym". I tak,  wypracowane przez OFE   trzyletnie stopy zwrotu  mieściły się w przedziale od -4,8 proc. do 3,3 proc., podczas gdy  pracownicze fundusze emerytalne  w  tym czasie wypracowały nominalne stopy zwrotu, które wynosiły   od 4,2  proc. do 8,7 proc.
W ciągu ostatnich trzech lat do OFE trafiło 16,3 mld zł  składek - informuje gazeta. Dziennik wyjaśnia, iż  spadek napływu nowych środków do funduszy emerytalnych  spowodowany był ograniczeniem liczby osób wnoszących składki i obniżeniem ich wysokości.
Według "Rz",  na koniec września 2016 r.  do 12 funkcjonujących  OFE należało blisko 16,5 mln członków. Aktywa netto funduszy  osiągnęły zaś  poziom   42,8 mld zł..

Najniższa od lat  waloryzacja emerytur

Tegoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno - rentowych wypłacanych przez ZUS jest najniższą od lat -   powiedział  na konferencji prasowej w Sejmie   Władysław Kosiniak-Kamysz,  szef PSL . Jego zdaniem,  "nie wszystkim zostanie podniesiona do 1000 zł najniższa emerytura, m.in. rolnikom ubezpieczonym w KRUS-ie"  Kwoty 1000 zł   nie dostaną również osoby, które są na wcześniejszej emeryturze  - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  01.03.2017 r.).
Od  1 marca. br. wzrosną  kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS. I tak, emerytury , renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne wyniosą 1000 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł - informuje gazeta,  Kosiniak-Kamysz  zaznaczył, że podniesienie minimalnej emerytury do 1000 zł jest "dobrą decyzją", jednak  "większość emerytów dostanie waloryzację w wysokości 7,  8, 10 zł".
Jak pisze "DGP",  tegoroczna waloryzacja świadczeń polega na podwyższeniu kwoty świadczenia obecnie przysługującej emerytowi lub renciście o wskaźnik waloryzacji - 100,44 proc. Podwyżka nie może być jednak niższa niż 10 zł (w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych),  7,50 zł  w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy a  5 zł   w przypadku emerytur częściowych. Natomiast najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacanej w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna związana z wypadkiem wyniesie  1200 zł brutto, a 900 zł -  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.
Od  1 marca  świadczenie przedemerytalne wyniesie  1040 zł. - podaje dziennik. Zmienione są też kwoty dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych oraz inne . świadczenia wypłacane   np. cywilnym ofiarom działań wojennych itp.
Według "DGP", nowa kwotą bazową dla obliczania emerytur od 1 marca 2017 r. jest 3 tys. 536 zł i 87 gr.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT