Zgoda ubezpieczonego warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela

Nowe przepisy dotyczące umów ubezpieczenia na życie, podobnie jak i  jeszcze obowiązujące, sprawiają i sprawiać będą kłopoty interpretacyjne – pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 29.05.2009 r.).Dziennik przypomina, że zanim zdążyła ukształtować linia orzecznicza do  zmienionych przepisów o umowie ubezpieczenia, uchwalona została już kolejna zmiana, która  wejdzie w życie 18 czerwca br. Jak podkreśla gazeta,  nie budzi wątpliwości, że zawarcie umowy ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek powinno podlegać ograniczeniom. Łatwo sobie bowiem wyobrazić konsekwencje zawarcia umowy ubezpieczenia na życie na wysokie sumy przez osobę, z którą nic nie łączy ubezpieczonego. Nieprzypadkowo art. 831 k.c. pozbawia uposażonego prawa do świadczenia, jeżeli przyczynił się on do śmierci ubezpieczonego - twierdzi dziennik. I przypomina, że w 2007 r. polski ustawodawca wprowadził wyraźny obowiązek uzyskania zgody ubezpieczonego na zawarcie na jego rachunek umowy ubezpieczenia na życie, zaznaczając, że ma to być zgoda uprzednia. Zgoda ubezpieczonego powinna obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia i jej zmianę. Tymczasem zakłady ubezpieczeń, które nie zmieniły trybu zawierania umów po wejściu w życie przepisów o umowie ubezpieczenia w brzmieniu nadanym w 2007 r., pozostawać mogą w niepewności co do przyszłego orzecznictwa. Niejednoznaczne są bowiem poglądy doktryny i w odniesieniu do zgód wymaganych zgodnie z przepisami o umowie ubezpieczenia na życie sankcja taka nie została zastrzeżona. Natomiast art. 829 § 2 k.c. w wersji obowiązującej od 18 czerwca br. brzmi: „W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego”. Zgoda ubezpieczonego stanowić będzie warunek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - twierdzi "Rzeczpospolita".

Struktur więcej i ostrożniej

Od początku 2009 r. na rynku pojawiło się już 198 nowych ofert produktów strukturyzowanych, podczas gdy  w całym 2008 r. ich liczba sięgnęła 250 - twierdzi w "Gazecie Prawnej"(Nr  z 28.05.2009 r.) Marcin Kosoń, analityk Open Finance. Według dziennika, tylko  obecnie trwa subskrypcja 35 takich produktów. Przy tym coraz więcej jest struktur , które oferują  klientom gwarancję  zwrotu   wpłaconego kapitału na poziomie 90-95 proc. W opinii "Gazety Prawnej" wynika przede wszystkim ze  wzrostu cen opcji. które  składają się na produkt strukturyzowany.  Na rynku widoczna jest również tendencja do skracania okresu inwestycji - uważa Bożenna Zielińska-Kurpiel z Departamentu Ochrony Klientów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Z kolei  zdaniem  Macieja Kossowskiego, prezesa zarządu  Wealth Solutions,  ogłaszane tegoroczne  subskrypcje mają  mniejszą wartość  niż  subskrypcje struktur z  ubiegłego roku, ponieważ produkty w proponowanych   ofertach  zakładają  dużo bardziej ostrożną politykę  inwestycyjną.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Konieczne  przetargi na grupowe polisy  dla placówek publicznych 
 
Samorządy, szkoły i szpitale powinny organizować przetargi na grupowe ubezpieczenia - wynika z interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Dzieje się tak dlatego, że umowę ubezpieczenia zawiera podmiot objęty procedurą zamówień publicznych. Wytyczne dotyczą ubezpieczeń na życie, ale także grupowych ubezpieczeń zdrowotnych czy NNW. I tak, placówka musi przeprowadzić przetarg, jeśli wartość składek takiego ubezpieczenia przekroczy  14 tys. euro. Jak podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 27.05.2009 r.), do tej pory dyrektorzy placówek byli przekonani, że takich procedur nie trzeba dopełniać, ponieważ ubezpieczenia grupowe nie są finansowane z potrąconych wynagrodzeń pracowników. Według UZP,  problem ten dotyczy  kilkudziesięciu tysięcy podmiotów, które powinny w drodze przetargu wykupić polisy grupowe dla pracowników, a tego nie robią. Dziennik podaje, że w  ciągu czterech ostatnich lat takich przetargów przeprowadzono tylko kilka. A według  Piotra Hyrlika, radcy prawnego, na którego powołuje się "Rzeczpospolita", zawarte do tej pory polisy z pominięciem przetargu są ważne, albowiem zakup z pominięciem przetargu nie przesądza o ich nieważności.
Według ekspertów rynku ubezpieczeniowego, zmiany wynikające z interpretacji UZP  zmuszą  ubezpieczycieli do przedstawiania korzystniejszych warunków ubezpieczenia. Aby wygrać przetarg każda z firm ubezpieczeniowych będzie musiała przedstawić jak najatrakcyjniejszą ofertę.

PZU Życie SA:  dywidenda do wypłaty

Według gazety "Parkiet"(Nr z 28.05.2009 r.) największe na polskim rynku towarzystwo ubezpieczeń na życie, PZU Życie SA wypłaci całość swojego zysku za 2008 r. swojej spółce- matce,  PZU SA . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU Życie SA ,  zadecydowało bowiem o wypłaceniu przez tego ubezpieczyciela 1,42 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego  w ubiegłym roku.  Jak podkreśla dziennik, grupa PZU nie podaje powodów wypłacenia przez swoją firmę  życiową całego zysku za 2008 r. Warto przypomnieć, że towarzystwo w to w ub.r.  wypłaciło PZU SA dywidendę w wysokości 2,17 mld zł, przy 2,18 mld zł zysku za 2007 r. Spółka majątkowa łącznie z dywidendą od spółki życiowej zarobiła więc  w 2008 r. 3,04 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT