Zielone światło dla likwidacji OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) odchodzą powoli w niebyt.  Resorty rozwoju i pracy  porozumiały  się  w  sprawie  zmian w systemie emerytalnym - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.08.2017 r.). "Jest zgoda, aby reforma została przeprowadzona w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju"- pisze gazeta,  powołując się  na   "źródło z otoczenia wicepremiera Mateusza Morawieckiego". A to oznacza,  że 25 proc. zgromadzonych w OFE składek przejmie państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej, a reszta trafi do instytucji finansowych, które zastąpią fundusze emerytalne. "Pieniądze przyszłych emerytów staną się ich prywatnymi oszczędnościami, więc będą mogli decydować, w co je inwestować". Informacje te potwierdza szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)  Elżbieta Rafalska. Według minister Rafalskiej  trwają już  prace finalizujące, aby złożyć we wrześniu  br.  projekty ustaw do konsultacji - podaje dziennik. Gazeta  pisze, iż  "wicepremier Morawiecki ostatecznie przekonał minister Rafalską do swojego pomysłu". 
"DGP" przypomina, iż  ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się w lipcu 2016 r., ale  Ministerstwo Rozwoju napotkało wówczas  opór resortu pracy, który chciał, aby całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów (ponad 177 mld zł) trafiła do  ZUS. Dziennik podaje, iż  "wicepremier Morawiecki  chciałby rozpocząć reformę 1 lipca 2018 r. Tę datę potwierdza także minister pracy. Jednak rządowi urzędnicy wskazują, że z powodów technicznych możliwe jest opóźnienie – do 2019 r."

Najubożsi emeryci z dodatkiem 500 plus ?

Rząd przygotowuje finansowe programy wsparcia dla emerytów, które będą realizowane w 2018 r. lub 2019 r. - donosi "Onet.pl"(www.onet.pl z 24.08.2017 r.), powołując się  na oświadczenie premier  Beaty  Szydło na konferencji prasowej. Szefowa rządu powiedziała dziennikarzom, iż  nad projektem ustawy w tej sprawie pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)..   B. Szydło stwierdziła, iż  "dopóki projekt nie powstanie, nie będzie doprecyzowany, nie będziemy na jego temat się wypowiadać".
Portal przypomina, iż  pod koniec lipca  2017 r. minister Rafalska poinformowała, że resort  pracy przygotowuje rozwiązanie, które poprawiłoby sytuację najbiedniejszych emerytów. Według medialnych doniesień,  MRPiPS chce wprowadzić dla nich dodatek w wysokości 500 zł.
E. Rafalska oświadczyła zaś, iż  "analizy dotyczą różnych kwot, a ponieważ jesteśmy przywiązani do kwoty 500 zł, która stanowi taki punkt odniesienia, to nie mogło zabraknąć tej kwoty".
Od  1 marca 2017 r.  najniższe  świadczenia  wypłacane  przez ZUS - emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej wynoszą 1 tys. zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 750 zł.
Kwota bazowa do obliczania emerytur od 1 marca 2017 r. wynosi 3 tys. 536 zł i 87 gr.

Świadczenie przedemerytalne: czas pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zalicza się do stażu pracy

Praca w gospodarstwie rolnym jest trudna do udowodnienia  - pisze  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.08.2017 r.),  podkreślając,  ze   zeznania świadków w sprawach ubezpieczeniowych muszą być spójne, zaś w przypadku różnic konieczna jest ich weryfikacja. Według dziennika, tylko w taki sposób można bowiem  ustalić faktyczny czas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,  zwiększający  staż ubezpieczeniowy.
Gazeta opisuje przypadek mężczyzny, który stracił pracę  "z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy" i   w 2015 r.  złożył wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.  ZUS jednak odmówił,  tłumacząc, że  zainteresowany ma zbyt krótki okres podlegania ubezpieczeniom społecznym (36 lat, 2 miesiące i 5 dni),  nie zaliczając do stażu  pracy  lat 1973  - 1978 - informuje "DGP". Tym samym mężczyzna nie spełnił warunku posiadania 40 lat ubezpieczenia.  Mężczyzna odwołał się do sądu I instancji, który ustalił, że powód  "w spornym okresie (...)  był uczniem (...). Jednocześnie stale przez co najmniej 4 godziny dziennie (...)  pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. (...) Ustalenia te stały się podstawą do przyznania skarżącemu prawa do świadczenia przedemerytalnego" - podaje gazeta.

Ponad połowie Polaków  bezpieczeństwo finansowe daje... wpłacanie składek do ZUS

Nie ufamy instytucjom finansowym - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 21.08.2017 r.), powołując się najnowsze  badanie  IPSOS na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego Pramerica.   Wynika z  niego, że zaledwie 22 proc. ankietowanych jest zadowolonych z jakości obsługi świadczonej przez firmy z sektora finansowego. Ponad połowie Polaków  (54 proc.) bezpieczeństwo finansowe daje... wpłacanie składek do ZUS, a  "oszczędności na koncie bankowym, polisa na życie czy na wypadek inwalidztwa schodzą na dalszy plan". Zaledwie jedna czwarta badanych uważa, że ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa stanowi dla nich bufor bezpieczeństwa, a trzech na dziesięciu odpowiedziało, że takim zabezpieczeniem jest ubezpieczenie na życie;  48 proc. liczy na oszczędności zgromadzone na kontach i lokatach bankowych -  podaje  gazeta.  Tymczasem  - według "Wyborczej" - na starość  czekają nas  biedaemerytury. Za kilkadziesiąt lat nasze przyszłe świadczenia emerytalne  będą nawet o połowę niższe niż obecne świadczenia dla seniorów. „Nie będą przekraczały połowy dotychczasowej pensji. W przypadku kobiet (...) świadczenia mogą być niższe niż jedna trzecia obecnych zarobków" - pisze dziennik. Aby  na starość zapewnić sobie godziwe życie,   brakuje nam co najmniej 300 mld zł emerytalnych oszczędności rocznie.  Ponadto,  z badania  wynika, że "dla ponad dwóch trzecich ankietowanych najważniejsze jest, aby móc pokryć niespodziewane wydatki na leczenie.

Prawne gwarancje równego traktowania w systemie ubezpieczeń społecznych są zapisane zarówno w obowiązujących w Polsce przepisach unijnych, jak i w regulacjach krajowych

Komisja Europejska  zarzuciła  Polsce,  iż wprowadzenie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jako przesłanki nabycia uprawnień emerytalnych stanowi przejaw dyskryminacji z uwagi na płeć - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.08.17 r.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (MRPiPS)  twierdzi zaś,  że   wprowadzony (zróżnicowany) wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest prawidłowy  i  zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Albowiem  "prawne gwarancje równego traktowania w systemie ubezpieczeń społecznych zostały zapisane zarówno w obowiązujących w Polsce przepisach unijnych,  jak i w regulacjach krajowych" - podaje gazeta. Z kolei  dyrektywa Rady z 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (79/7/EWG)  stanowi,  iż   "zasada równego traktowania oznacza brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, bądź bezpośrednio, bądź pośrednio poprzez odwołanie, zwłaszcza do stanu cywilnego lub rodzinnego, w szczególności  jeżeli chodzi o m.in. zakres stosowania systemów i warunki objęcia systemami" - podaje dziennik. "DGP" podkreśla,  iż  konstytucja RP z  1997 r. gwarantuje, że  "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. (...) kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Co więcej, kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo m.in. do zabezpieczenia społecznego". Z kolei  ustawa z 13 .10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  stwierdza, iż  "ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu m.in. na płeć, a zasada ta dotyczy w szczególności warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych".
MRPiPS wskazuje  zaś  na oczekiwania społeczne jako "de facto usprawiedliwione kryterium zróżnicowania sytuacji mężczyzn i kobiet" - zauważa dziennik.  W opinii "DGP",   argumentowanie obrony dyferencjacji wieku emerytalnego tezą o rzekomych „oczekiwaniach społecznych” nie wytrzymuje rzeczowej merytorycznej analizy. Brak jest przepisu pozwalającego na powołanie się na powyższą okoliczność. A wszelkie prawne wyłączenia od zasady równego traktowania jako "ustawowe wyjątki uchylające jedno z podstawowych praw obywatelskich muszą być interpretowane w sposób ścisły, aby nie była możliwa jakakolwiek rozszerzająca wykładnia" -  zauważa gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT