Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do PPK uchwalone w Sejmie RP

Sejm RP uchwalił nowelę ustawy, zgodnie z którą zniesiony zostanie limit 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - donosi "Bankier.pl" (z 16.05.2019 r.) za PAP.  Nowela trafi  teraz pod obrady Senatu RP.

Nowela  wprowadza  także  do systemu PPK  rozszerzenie katalogu  zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński; umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej - pisze portal. Natomiast  zniesienie limitu 30-krotności  ma - zdaniem rządu - m.in. "ułatwić życie pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli ten limit". Z kolei uchwalona przez posłów poprawka zakłada, iż  wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń do  PPK  w  terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane - informuje "Bankier.pl".

Za uchwaleniem noweli głosowało 230 posłów, 171 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Przedsiębiorstwa   zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Następnie,  co pół roku, aż do stycznia 2021 r., do PPK mają  przystępować  mniejsze firmy.

 

 

Wydolność ZUS najwyższa od reformy emerytalnej 1999 r.

 

Wpływ składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale 2019 r. osiągnął "nienotowany dotychczas poziom 49,9 mld zł" i był większy od wpływu składek w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 8,7 proc. -  informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 17.05.2019 r.), powołując się na Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika prasowego ZUS. Z kolei wydatki FUS w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wyniosły blisko  59,6 mld zł - podaje gazeta.  Natomiast  wydolność FUS  czyli zdolność pokrycia bieżących wydatków bieżącymi wpływami  osiągnęła w omawianym czasie pułap 81,6 pro. - pisze dziennik.

Według "DGP", ostatni raz wydolność FUS przekraczająca 80 proc. była notowana 20 lat temu, kiedy to sięgnęła 83 proc., zaś najniższą wydolność FUS osiągnął   w latach 2009 i 2010 r., kiedy to spadła ona do poziomu odpowiednio 57,2 i 55,6 proc.

Zdaniem  prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS, na tak dobry wynik FUS  miała wpływ   bardzo dobra kondycja naszej gospodarki. "Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło rok do roku o 3,1 proc., zaś przeciętne wynagrodzenie o 6,7 proc. Natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w końcu marca były niższe od tych zanotowanych przed rokiem"- twierdzi szefowa ZUS. Prof. Uścińska podkreśla także  znaczący wpływ reformy e-składki na obecny wynik finansowy FUS. "Wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków składkowych zdecydowanie uszczelniło system poboru składek i niewątpliwie wpłynęło również na obserwowany od roku wzrost dyscypliny płatniczej po stronie przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne" – dodaje prezes ZUS.

Przy tym,  dzięki wysokim wpływom składek do FUS w I kwartale 2019 r.- informuje gazeta - możliwe było mniejsze niż zakładano wykorzystanie dotacji z budżetu państwa. Od  stycznia do marca 2019 r. FUS  otrzymał dotację w kwocie 7,2 mld zł (14,5 proc. planu na 2019 r.).

 

 

RODO w ZUS

 

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 17.05.2019 r.), nowelizacja dostosowująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych do przepisów RODO wprowadza uproszczoną formę obowiązku informacyjnego,  wynikającego z RODO w przypadku danych przetwarzanych przez ZUS. W myśl przyjętych przepisów,  administrator danych osobowych ma obowiązek wskazać osobie, której dane przetwarza, m.in. "swoją tożsamość i dane kontaktowe, cel przetwarzania danych, okres, przez jaki będą one przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu (art. 13 RODO)" - pisze gazeta. W związku z tym  ZUS, pozyskując dane osobowe  musi  poinformować osobę, której dane dotyczą, gdzie znajdują się informacje dotyczące administratora. Przy tym,  wykonywanie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO odbywa się niezależnie od obowiązków ZUS i nie wpływa na przebieg i wynik postępowań prowadzonych przez ten organ. "Oznacza to, że niewypełnienie tego obowiązku przez ZUS nie będzie mogło być podstawą np. do zakwestionowania określonej, merytorycznej decyzji ZUS" - podkreśla dziennik. Według "DGP", jednak każda osoba, której dane pozyskuje ZUS, powinna  zostać poinformowana, w jaki sposób może zapoznać się z informacją o tym, jaki podmiot i na jakich zasadach przetwarza te dane. Informacja ta  "musi być także publicznie dostępna – czy to w jednostce ZUS (w formie papierowej), czy w Internecie na stronach podmiotowych ZUS (w formie elektronicznej)".  Jeżeli jednak organ emerytalno-rentowy   nie dopełni tego obowiązku, pozostaje to bez wpływu na przebieg i wynik prowadzonych przez ZUS postępowań merytorycznych - tłumaczy gazeta.

Co istotne, nie będzie konieczne każdorazowe potwierdzanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zainteresowaną osobę.

 

 

Warta rezygnuje z PPK

 

TUnŻ Warta zdecydowało  o wycofaniu się z uczestniczenia   w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - donosi "Parkiet" (Nr z  24.05.2019 r.), powołując się na  komunikat opublikowany przez ubezpieczyciela. Według komunikatu towarzystwa, zarząd spółki podjął taką decyzję  "ze względu na istniejące na tym etapie projektu ryzyka prawne, dotyczące ustawy o PPK oraz regulacji FATCA/CRS i AML, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na prowadzoną działalność firmy i jej akcjonariuszy"- podaje dziennik.  Tym niemniej, komunikat firmy głosi , że  "Warta nadal uważa, że PPK to dobry kierunek w zabezpieczaniu finansowym przyszłości Polaków, jednak po szczegółowych analizach aktualnych zapisów prawnych zarząd TUnŻ Warta zdecydował o wycofaniu się z uczestnictwa w programie".

Warta  ogłosiła chęć przystąpienia do programu PPK w  grudniu 2018 r. Program  PPK Warta miał  być oferowany  i prowadzony  przez spółkę życiową TUnŻ Warta.

Zdaniem Marcina Wojewódki, wiceprezesa Instytutu Emerytalnego, "niewykluczone, że Warta jest pierwszą ofiarą wojny cenowej na rynku PPK"  – pisze gazeta. Wojewódka podkreśla, iż część firm już zapowiedziała, że w pierwszym roku funkcjonowania PPK, a więc  do połowy 2020 r. nie będzie pobierać  opłaty za zarządzanie pieniędzmi w PPK. Takie oferty przedstawiły m.in. PZU i PKO. "Są też zapowiedzi stosowania obniżonych opłat w stosunku do tych określonych ustawą o PPK w okresie kilku najbliższych lat" - informuje ekspert w  "P". W ocenie M. Wojewódki, ruch Warty może oznaczać początek konsolidacji na rynku PPK. Albowiem  twórcy tego programu przewidywali, że na początku lipca 2019 r., gdy program będzie ruszał, do zarządzania gromadzonymi w nim pieniędzmi przystąpi  około 20 instytucji finansowych.

"Na razie oficjalnie dopuszczonych jest osiem instytucji: TFI PZU, Millennium TFI, Pocztylion – Arka PTE, AXA TFI, Esaliens TFI, TFI Allianz Polska, Aegon PTE oraz PKO TFI" - podaje dziennik.

 

 

PZU uruchomił internetowy serwis do obsługi PPK

 

PZU uruchomił dla pracodawców internetowy, bezpłatny serwis do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) , który umożliwia m.in. zawierania online umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także zgłaszania pracowników do programu - informuje "Bankier.pl" (z 21.05.2019r.), powołując się na wypowiedź dla PAP  Marcina Żółtka, szefa Projektu Emerytura,  odpowiedzialnego  w Grupie PZU za PPK. Serwis jest dostępny pod internetowym adresem ppk.pzu.pl, a także za pośrednictwem strony emerytura.pzu.pl. Według M. Żółtka,  rejestracja w serwisie trwa około sześciu  minut - pisze portal. "Proces jest w pełni zautomatyzowany i bezpieczny, a zawieranie umów maksymalnie proste. Następuje poprzez wpisanie jednorazowego kodu otrzymanego SMS-em" – tłumaczył  Żółtek. Powiedział, ze  firma przygotowuje instrukcje dla

 pracodawców, które  umożliwią transfer danych poprzez serwis e-PPK. "Oferujemy pomoc przy jego obsłudze i bezpłatne aktualizacje serwisu" - zadeklarował.

"Bankier.pl" przypomina, że za zarządzanie i prowadzenie PPK odpowiada w Grupie PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), które na początku maja br. zostało wpisane do ewidencji instytucji oferujących PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast w końcu kwietnia 2019 r.  PZU przekazało, że nie będzie w pierwszym roku funkcjonowania  PPK (począwszy od 1 lipca 2019 r.) pobierać opłat za zarządzanie funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Grupa PZU liczy na 30-proc. udział w rynku PPK - podaje portal.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT