Zyskają pracodawcy z PPE w formie grupowego ubezpieczenia na życie

Składki podstawowe płacone na rzecz osób korzystających z pracowniczych programów emerytalnych są kosztem podatkowym pracodawcy. Nowa interpretacja przepisów będzie korzystniejsza dla przedsiębiorców i zgodna z orzecznictwem sądowym. Zyskają ci, którzy założyli pracownicze programy emerytalne (PPE) w formie grupowego ubezpieczenia na życie. To dla nich duża oszczędność, a jednocześnie zachęta dla innych do rejestrowania takich programów. Dzięki nim można na dłużej związać pracowników z firmą, a także znaleźć nowych – pisze „Rzeczpospolita” (Nr z 17.03.2008 r.).Chodzi o art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) określający katalog wydatków, które mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Lista obejmuje też szczególne ich rodzaje, jak np. wymienione w art. 15 ust. 1d wydatki na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o PPE (Dz. U. z 2004 r. nr 116, poz. 1207 ze zm). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy może to być zarówno fundusz emerytalny, umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, zarządzanie zagraniczne, jak i umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń (w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczonym funduszem kapitałowym).

Warta Życie proponuje akcje Toyoty

Warta Życie  zaoferowała swoim klientom innowacyjny produkt -  „TOYOTA – Bezpieczny Zysk”,  fundusz oparty o akcje dynamicznie rozwijającej się firmy motoryzacyjnej TOYOTA MOTOR CORPORATION. Według „Gazety Ubezpieczeniowej” (www.gu.com.pl z 17.03.2008 r.), przy pięcioletniej inwestycji zysk wyniesie 94 proc. wzrostu wartości akcji Toyoty.  Umowa ubezpieczenia zawierana jest  tutaj na czas określony – do 10 lipca 2013 roku. A minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.  Możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu z inwestycji uzależniona będzie od zmian wartości notowań akcji firmy Toyota Motor Corporation. Inwestycja nie wiąże się z ryzykiem kursowym. Nie jest też pobierana opłata transakcyjna, która występuje w przypadku inwestycji bezpośrednio na giełdzie.
Jednocześnie konstrukcja zapewnia ochronę powierzonego kapitału, co oznacza, że gdy wartość końcowa akcji Toyoty nie wzrośnie w stosunku do wartości początkowej, cena jednostki uczestnictwa w dniu zakończenia inwestycji nie będzie niższa niż cena początkowa.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w skutek wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia jest równe wartości środków zgromadzonych w funduszu, powiększonych nawet o 25 proc.  wartości wpłaconej składki.

SA: niedozwolone klauzule określające wiek

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł 17 lipca 2007 r., że „do uznania za niedozwolony postanowienia umowy, regulującego sposób liczenia wieku osoby ubezpieczonej wymagane jest wykazanie, aby wynikająca z zastosowania danego postanowienia i zasad ogólnych (art.110 i 112 kc.) metoda, dająca różnicę wieku, wywoływała ujemne dla konsumenta skutki” – pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 18.03.2008 r.). SA tym samym uznał je  za niedozwolone i zakazał stosowania przez PZU w obrocie z konsumentami wzorca umowy, gdzie wiek osoby liczony jest na ostatni dzień roku, w którym przypada data urodzenia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT