"Agro Koszyk Plus II" z Alior Banku i STUnŻ Ergo Hestia:

Alior Bank zaoferował   „Agro Koszyk Plus”,  - dwuipółletnią inwestycję w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank, produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie,   zapewniający  100 proc.  ochrony  kapitału, przygotowany we współpracy z sopocką  STUnŻ Ergo Hestią. Klienci Alior Banku przystępujący do umowy zyskują ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz korzyści prawno- podatkowe,  wynikające z formy prawnej oferowanego produktu. Jak podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 07.03.2011 r.), "inwestor partycypuje w 70-90 proc.  we wzroście wartości koszyka surowców: kukurydza, soja, cukier (Indeks)". Według "GU", zysk z produktu uwarunkowany jest wzrostem wartości koszyka,  w dacie zapadalności inwestycji  w stosunku do jego wartości początkowej. Udział poszczególnych surowców w koszyku jest równy i wynosi 1/3 dla każdego aktywu.
 Do ubezpieczenia inwestycyjnego mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 70 lat. Minimalna wartość zapisu to 3 tys. zł, a opłata początkowa wynosi max 1,5 proc. Deklaracje przyjmowane są w oddziałach banku do 25 marca 2011 r.

Pramerica Życie TUiR z zyskiem ponad 8 mln zł

Pramerica Życie TUiR, należące do amerykańskiego ubezpieczyciela Prudential Financial, Inc. (PFI) odnotowało w 2010 r. dziesięciokrotny wzrost zysku w 2010 r. Na koniec 2010 r. przypis składki brutto Pramerica Życie TUiR osiągnął poziom 172,93 mln zł, o  12 proc. więcej od wyniku uzyskanego w 2009 r. (153,86 mln zł) - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 07.03.2011 r.).Zdaniem "GU", na  szczególną uwagę zasługuje osiągnięty przez ubezpieczyciela roczny wynik finansowy netto. I tak, na koniec 2010 r. spółka wykazała zysk w kwocie 8,01 mln zł, podczas gdy w 2009 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 0,71 mln zł (+1026 proc.). Przy tym łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych w ubiegłym roku przez Pramerica Życie TUiR wyniosła 41,05 mln zł wobec 35,87 mln zł w 2009 r. (wzrost o 14 proc.).
"Ubezpieczeniowa" twierdzi, iż  Pramerica w  2011 r. planuje dotrzeć również na rynek mniejszych miast, przede wszystkim  poprzez współpracę z wybranymi pośrednikami finansowymi. Jednak juz w  I kw. br.  towarzystwo ma rozpocząć  ograniczanie swojej działalności w zakresie reasekuracji czynnej, leżącej poza podstawową działalnością spółki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT