"Aktywny Portfel" z TUnŻ Warta, czyli jak dwukrotnie zainwestować ten sam kapitał

Propozycja inwestycyjna życiowej Warty: "Aktywny Portfel"  to 5-letnie ubezpieczenie inwestycyjne z ochroną kapitału z jednorazową składką, którego konstrukcja pozwala dwukrotnie zainwestować ten sam kapitał. Stopa zwrotu z funduszu będzie odpowiadała 110 wzrostu wartości koszyka akcji 30 światowych spółek z  branży finansowej, farmaceutycznej,  telekomunikacyjnej, producentów dóbr konsumenckich oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej (m.in. Unilever, Zurich FS, France Telecom)- twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 04.10.2011 r.). Według "GU", innowacyjność produktu polega na tym, że co roku 10 proc. z zainwestowanego kapitału transferowane jest na wskazany w umowie plan inwestycyjny o od  decyzji klienta zależy, czy te pieniądze wypłaci bez dodatkowych opłat, czy je ponownie zainwestuje. Do ponownej  inwestycji  klient ma do dyspozycji 6 planów - Oszczędnościowy,  Defensywny, Stabilny, Zrównoważony, Dynamiczny i Akcyjny. Ponadto, Istnieje możliwość dokonywania  przesunięć środków pomiędzy planami bez dodatkowych kosztów (12 operacji bezpłatnych w ciągu roku polisowego). "Na koniec umowy klient otrzyma pozostałe 50 proc. kapitału powiększone o wypracowany zysk, liczony od pełnej kwoty zainwestowanych środków oraz środki pozostające na planach inwestycyjnych" - pisze "Ubezpieczeniowa". Zdaniem Katarzyny Chudzik, menedżera  produktu w Biurze Zarządzania Produktami i Procesami TUnŻ Warta, "takie rozwiązanie jest możliwe dzięki specjalnej konstrukcji funduszu zarządzanego przez KBC Asset Management w Luksemburgu, w który inwestowane są aktywa funduszu Aktywny Portfel".
Minimalna wysokość jednorazowej składki to 10 tys. zł.

Nowy fundusz  HDI-Gerling Życie

HDI-Gerling Życie TU wprowadziło do swojej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych fundusz parasolowy Investor Gold FIO. Jest on dostępny   w produktach: Aspecta, Profit.Golden.Profit, Multiaspekt.Invest, Multiaspekt.Profit, Mega Bonus, Mega Kapitał, Mega Posag, Mega Ubezpieczenie, Mega Inwestycja,GUF03, IKGUF - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 04.10.2011 r.). I tak, strategia inwestycyjna funduszu przewiduje  lokowanie  w złoto  od 70 do 100 proc.  wartości aktywów za pośrednictwem jednostek uczestnictwa funduszu DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities. Inwestycje te - pisze "GU" - dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz transakcji terminowych i opcyjnych, bazujących na złocie. Ponadto,  Investor Gold Otwarty  może również pośrednio inwestować aktywa w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych ( złota, palladu, platyny i srebra).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT