"Fundusz & Perspektywa" z rozszerzoną ofertą UFK

UNIQA we współpracy z Raiffeisen Bankiem wprowadziła na rynek  zmodyfikowane ubezpieczenie na życie „Fundusz & Perspektywa”  z funduszem kapitałowym oraz z składką regularną i jednorazową -  informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 21.09.2010 r.). W nowej wersji produktu rozszerzona została dotychczasowa oferta  ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o 11 nowych UFK. Ponadto, obniżono opłaty za wycofanie środków przed upływem pięciu lat od momentu ich zainwestowania.  Zdaniem Marka Piętki, dyrektora  Departamentu Sprzedaży - Instytucje Finansowe UNIQA,  najważniejszą zmianą jest udostępnienie klientom internetowej platformy uniqa24, która umożliwia samodzielne zarządzanie swoim rachunkiem, w tym bezpłatne przenoszenie jednostek między funduszami. Jak podkreśla "Ubezpieczeniowa", warta uwagi jest oferta portfeli modelowych produktu. Wpisują się one w  model tzw. „fund of funds” i są aktywnie zarządzane przez profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Pozwala to  na osiągnięcie lepszych wyników przy jednoczesnej redukcji wahań wartości jednostek uczestnictwa.

Rzecznik Ubezpieczonych apeluje o szerszy zakres nadsyłanych do urzędu informacji

Rzecznik Ubezpieczonych rozesłał do prezesów zarządów zarówno zakładów ubezpieczeń jak i otwartych funduszy emerytalnych pismo, w  którym proponuje tym podmiotom większą otwartość wobec klienta, oraz odważne pokazanie zaplecza ubezpieczeniowego, tak by korzystający z ich usług mogli lepiej wybrać drugą stronę umowy ubezpieczenia - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.09.2010 r.). .Ponadto, w  swoim liście do władz instytucji rynków ubezpieczeniowego i emerytalnego Rzecznik powołując się na sugestie obu środowisk proponuje poszerzenie zakresu publikowanych przez niego cyklicznych raportów dotyczących skarg klientów w/w segmentów branży finansowej.

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, dla pozyskania rzetelnej wiedzy o działalności zakładów ubezpieczeń, niezbędne byłoby uzyskanie i publikowanie w corocznych sprawozdaniach urzędu dodatkowych informacji, na przykład liczby sprzedanych polis; ubezpieczonych osób; liczby wniosków o wypłatę świadczenia lub odszkodowania; liczby wniosków załatwionych pozytywnie i odmownie;  liczby odwołań i skarg w postępowaniach reklamacyjnych, w tym ile spośród nich załatwiono pozytywnie w całości, a ile w części; liczby wszczętych sporów przed sądem z powództwa klientów/poszkodowanych przeciwko ubezpieczycielom oraz liczby procesów wygranych i przegranych a także  średniego czasu rozpatrywania zgłoszonych roszczeń - twierdzi "GU".
 W ocenie urzędu „dopiero upublicznianie takich informacji pozwoli na stworzenie pełniejszego, a przez to obiektywnego wizerunku działalności poszczególnych podmiotów, co w efekcie powinno się przełożyć na świadomy wybór ich oferty przez potencjalnych klientów” - podaje "Ubezpieczeniowa".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT